CÁC BÀI THUỐC ĐÔNG Y CHỮA BỆNH MỤN NHỌT ĐÃ PHÁT

- Bài 1  
Đương quy 9 gam,  Xuyên khung 3 gam,
Sinh địa 15 gam,  Thược dược 10 gam,
Kinh giới 6 gam,  Phòng phong 6 gam,
Tật lê 10 gam,  Sinh thủ ô 15 gam,
Sinh hoàng kỳ 10 gam,  Sinh cam thảo 10 gam,
Sắc nước chia 2 lần uống mỗi ngày 1 thang.
- Bài 2  
Đương quy 10 gam,  Đan bì 10 gam,
Tao hưu 15 gam,  Xích thược 10 gam,
Tử thảo 15 gam,  Dã cúc hoa 15 gam,
Thổ phục linh 30 gam,  Sinh cam thảo 15 gam,
Sắc nước chia 2 lần uống mỗi ngày 1 thang.