HỌC ANH VĂN, TIẾNG ANH Y KHOA - BÀI GIẢNG, TỪ ĐIỂN, TỪ VỰNG , MẪU CÂU, EBOOK, SÁCH, Y HỌC

CELLS, SKIN, AND EPITHELIUM

CÁC TẾ BÀO, DA VÀ BIỂU MÔ

Cell structure - cấu trúc kế bào

chromosome nhiễm sắc thể
centnoles các tiểu thể trung tâm
mitochondrion ti lạp thể
endoplasmic reticulum lưới nội bào tương
ribosomes các ribôsôm
golgi complex bộ mày Golgi
chromatin ; chất nhiễm sắc
nucleolus nhân con
microvilli . các vi nhung mao
cell membrane màng tế bào
vacuole không bào
vesicle túi nang
peroxisome vi thể peroxy
cytoskeleton khung tế bào
diffusion sự khuếch tán
facilitated diffusion khuếch tán thuận
active transport vận chuyển tích cực
features of cells các đặc điểm
transport mechanisms cơ chế vận chuyển
types of cell các kiểu tế bào

HỌC ANH VĂN, TIẾNG ANH Y KHOA - BÀI GIẢNG, TỪ ĐIỂN, TỪ VỰNG , MẪU CÂU, EBOOK, SÁCH, Y HỌC

CÁC BÀI LUYỆN DỊCH:

1 Most human cells contain smaller substructures known as organelles (“little organs”); each of these performs a highly specialized task, and most are surrounded by a membrane. Organelles float in

cytoplasm, a jelly-like substance, 90 per cent of which is water. It also contains enzymes, amino acids, and other molecules needed for cell functions.

1. Phần lớn các tế bào người có chứa những cấu trúc nhỏ gọi là bào quan (các cơ quan nhỏ), mỗi bào quan này thực hiện một công viêc được chuyên biệt hóa cao độ. Các tiểu cơ quan trôi nổi trong bào tương, một

chất keo, 90% bào tương là nước, nó còn chứa các enzymm, các acid amin và các phần tử cần thiết khác cho hoạt động của tế bào

2 The cell membrane regulates the substances that flow in and out of the cell. Because cell membranes allow only certain substances to pass through, determined in part by the cell’s role in the body. Cell membranes may contain several types of receptor protein, each responding to a specific molecule. Some membrane proteins bind to each other, forming connections between cells

2. Màng tế bào kiểm soát sự vận động các chất vào trong và ra ngoài tế bào. Màng này chỉ để cho những chất cần cho sự hoạt động của tế bào trong cơ thể. Các màng tế bào có thể chứa nhiều kiểu protein tiếp nhận, mỗi protein tương tác với một phân tử riêng biệt. Một số protein nối với nhâu tạo thành những liên kết giữa các tế bào.

3 Each human cell has a characteristic shape, size, and lifespan adapted for its function Nerve cells have axons along which nerve signals are despatched. While blood cells have a flexible membrane so that they can squeeze through the tiny spaces between capillaries. Sperm have, whip-like tails so that they can propel themselves up into the genital tract. Muscle cells can change their length which varies contractile force.

3 Mỗi tế bào có hình dạng và kích cỡ riêng, và tuổi thọ được thích ứng với một chức năng . Các tế bào não có một sợi trục dài để truyền những thông điệp thần kinh. Các bạch cầu có một màng đàn hồi để đi vào được các khoảng trống nhỏ giữa các mao mạch. Các tinh trùng có một đuôi roi giúp cho nó có thể đẩy vào trong đường sinh dục. Những tế bào cơ thay đổi chiều dài để thích ứng với sự co thắt

4 The cell’s control centre contains a granular material —chromatin — composed of' DNA, the cell’s genetic material. The inner nucleolus is made up of RNA and proteins. The nucleus is surrounded by the nuclear envelope, a two-layered membrane with pores.

4 Là trung tâm điều khiển của tế bào, nhân có chứa một chất liệu dạng hạt là chất nhiễm sắc, là thành phần của ADN, chất liệu di truyền của tế bào; nhân con bên trong được tạo thành bởi ARN và các protein nhân được bao bọc bởi một màng nhân gồm hai lớp màng.

5 Located near the centie of the cell are these two structures; each is made up of nine pairs of hollow tubules. The centrioles play an important role in cell division

5 Nằm gần giữa tế bào là các cấu trúc hai lớp. Một cấu trúc này được tạo thành từ 9 cặp ống nhỏ rỗng. chúng giữ một vai trò quan trọng trong việc phân chia của tế bào

6 This network of tubules and flat, curved sacs helps transport materials through the cell. Rough reticulum is the site of attachment fot ribosomes, which play a role in protein manufacture; smooth reticulum is the site of calcium storage and of fat production

6 Mang các ống nhỏ và các túi dẹp và cong này cho phép vận chuyển các chất liệu trong tế bào . Lưới mấp mô này là nơi neo giữ các ribôsôm, để đảm bảo cho sự tổng hợp các protein. Lưới trơn là nơi dự trữ calci và sản phẩm của các chất béo

PHẦN 1 - PHẦN 2 - PHẦN 3 - PHẦN 4 - PHẦN 5 - PHẦN 6 - PHẦN 7 - PHẦN 8