seizableNghĩa của từ seizable - seizable là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Tính từ
(pháp lý) có thể tịch thu, có thể tịch biên

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan