seismoscopicNghĩa của từ seismoscopic - seismoscopic là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Tính từ
1. (thuộc) kính địa chấn
2. được ghi bằng kính địa chấn

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan