SeismesthesiaeNghĩa của từ Seismesthesiae - Seismesthesiae là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

cảm giác chấn động.

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan