seismesthesiaNghĩa của từ seismesthesia - seismesthesia là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Cảm giác chấn động

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan