seineNghĩa của từ seine - seine là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Danh từ
lưới kéo (để đánh cá)
Động từ
đánh cá bằng lưới kéo

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan