seigniorNghĩa của từ seignior - seignior là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Danh từ
như seigneur

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan