seigneuryNghĩa của từ seigneury - seigneury là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Danh từ
lãnh địa của lãnh chúa
quyền lực của lãnh chúa

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan