segnoNghĩa của từ segno - segno là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Danh từ
ký hiệu chỉ sự mở đầu và sự kết thúc một đoạn nhạc được lặp lại

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan