segmentum basale lateraleNghĩa của từ segmentum basale laterale - segmentum basale laterale là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Phân thùy đáy ngoài

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan