segmentum basale anterlusNghĩa của từ segmentum basale anterlus - segmentum basale anterlus là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

phân thùy đáy trước

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan