segmentum basale anteriusNghĩa của từ segmentum basale anterius - segmentum basale anterius là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Phân thùy đáy trước

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan