segmentum basaleNghĩa của từ segmentum basale - segmentum basale là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Phân thùy đáy

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan