segmental anesthesiaNghĩa của từ segmental anesthesia - segmental anesthesia là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

Mât cảm giác đoạn

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan