segmentalNghĩa của từ segmental - segmental là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:

(thuộc) khúc, đốt, phân thùy

Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary, Nghĩa Tiếng Việt

Từ Liên Quan