TỪ ĐIỂN ANH VIỆT Y KHOATừ Chính Xác

Cụm Từ Liên Quan

Sốt xuất huyết Độ 1
Log cơ số 10
đồng vị phóng xạ nhân tạo của nguyên tố kim loại caesium.
[ ]
phosphodismutaza glucoza-1-phosphat

Thụ thể H-1

IL-1

intơlơkin-1
Viêm Phổi Độ 1

liều (lượng) gây chết 100% số cá thể

manoza-1-photphatguanylyl transferaza
Nghĩa của từ, Từ điển chuyên ngành y khoa, y học, Dịch sang tiếng anh, Tra từ, Dictionary, Trực Tuyến, Online, Translate, Translation, Dịch, Vietnamese Dictionary