PILOCARPIN NITRAT

Pilocarpini nitras

 

 

 

 

 

C11H16N2O2. HNO3 P.t.l: 271,3

Pilocarpin nitrat la (3S,4R)-3-ethyl-4-[(1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methyl]-dihydrofuran-2(3H)-on nitrat, phai cha t 98,5 en 101,0% C11H16N2O2. HNO3, tnh theo che pham a lam kho.

Tnh chat

Bot ket tinh trang hoac tinh the khong mau, khong mui hoac mui nhe, v ang. Chu tac ong cua anh sang va o am. Ngay ni thieu anh sang, che pham cung b phan huy t t khi tiep xuc vi khong kh am. S phan hủy xay ra nhanh hn nhiet o cao.

De tan trong nc, hi tan trong ethanol 96%, thc te khong tan trong cloroform va ether. Dung dch pilocarpin nitrat kha ben vng pH t 4 en 5.

Chay khoang 174 oC kem theo phan hủy.

nh tnh

Co the chon mot trong hai nhom nh tnh sau:

Nhom I: A, B, E.

Nhom II: B, C, D, E.

A. Pho hong ngoai (Phu luc 4.2) cua che pham phai phu hp vi pho hong ngoai cua pilocarpin nitrat chuan (C).

B. Goc quay cc rieng:

T + 80,0o en + 83,0o (Phu luc 6.4). Th tren dung dch S va tnh theo che pham a lam kho.

C. Quan sat sac ky o thu c trong phan th Tap chat lien quan: vet chnh thu ợc từ dung dch th (2) phai tng t ve v tr, mau sac va kch thc so vi vet chnh thu c t dung dch oi chieu (1).

D. Pha loang 0,2 ml dung dch S vi nc thanh 2 ml. Them 0,05 ml dung dch kali dicromat 5% (TT), 1 ml dung dch hydrogen peroxyd loang (TT), 2 ml cloroform (TT) va lac. Mau tm se xuat hien trong lp cloroform.

E. Che pham cho phan ng cua nitrat (Phu luc 8.1).

o trong va mau sac cua dung dch

Dung dch S: Hoa tan 2,50 g che pham trong nc khong co carbon dioxyd (TT) va pha loang thanh 50,0 ml vi cung dung moi. Pha ngay trc khi dung.

Dung dch S phai trong (Phu luc 9.2) va khong c co mau am hn mau mau V6 (Phu luc 9.3; phng phap 2).

pH

pH cua dung dch S t 3,5 en 4,5 (Phu luc 6.2).

Tap chat lien quan

Khong c qua 1,0%

Xac nh bang phng phap sac ky lp mong (Phu luc 5.4).

Ban mong: Silicagel G (TT).

Dung moi khai trien: Amoniac am ac - methanol - cloroform (1 : 14 : 85).

Dung dch th (1): Hoa tan 0,3 g che pham trong nc va pha loang thanh 10 ml vi cung dung moi.

Dung dch th (2): Pha loang 0,5 ml dung dch th (1) vi nc thanh 15 ml.

Dung dch oi chieu (1): Hoa tan 10 mg pilocarpin nitrat chuan (C) trong nc va pha loang thanh 10 ml vi cung dung moi.

Dung dch oi chieu (2): Pha loang 3 ml dung dch oi chieu (1) vi nc thanh 10 ml.

Cach tien hanh: Cham rieng re len ban mong 10 l moi dung dch tren. Trien khai sac ky en khi dung moi i c khoang 15 cm, lay ban mong ra va say kho 100 en 105 oC trong 10 phut. e nguoi va phun dung dch kali iodobismuthat (TT). Tren sac ky o, ngoai vet chnh, bat ky vet phu nao thu c t dung dch th (1) khong c am mau hn vet thu c t dung dch oi chieu (2).

Clorid

Khong c qua 70 phan trieu (Phu luc 9.4.5).

Lay 15 ml dung dch S va tien hanh th.

Sat

Khong c qua 10 phan trieu (Phu luc 9.4.13).

Lay 10 ml dung dch S tien hanh th, dung 5 ml dung dch sat mau 1 phan trieu (TT) va 5 ml nc e chuan b mau oi chieu.

Mat khoi lng do lam kho

Khong c qua 0,5% (Phu luc 9.6).

(1,000 g; 100 105 oC).

Tro sulfat

Khong c qua 0,1% (Phu luc 9.9; phng phap 2).

Dung 1,0 g che pham.

nh lng

Hoa tan 0,250 g che pham trong 30 ml acid acetic khan (TT). Chuan o bang dung dch acid percloric 0,1 N (C). Xac nh iem ket thuc bang phng phap chuan o o ien the (Phu luc 10.2)

1 ml dung dch acid percloric 0,1 N (C) tng ng vi 27,13 mg C11H16N2O2. HNO3.

Bao quan

Trong chai lo nut kn, tranh anh sang.

Che pham

Dung dch nho mat pilocarpin nitrat.

Loai thuoc

Chat cng oi giao cam. Thuoc nho mat lam co ong t, ha nhan ap, tr glocom.

Ghi chu

Dang muoi pilocarpin hydroclorid co cung tac dung va cong dung nh pilocarpin nitrat.