8.3 phn ng mu ca cc penicilin v cephalosporin

A. Cho 2 mg ch phm vo mt ng nghim (kch thc 15 cm x 1,5 cm), lm m vi 0,05 ml nc, thm 2 ml acid sulfuric (TT). Lc u hn hp v quan st mu ca dung dch. t ng nghim trong cch thu si trong mt pht v li quan st mu. Dung dch c mu tng ng trong Bng 8.3.

B. Lp li cch th nh phn ng A, nhng thay 2 ml acid sulfuric (TT) bng 2 ml dung dch formaldehyd trong acid sulfuric (TT). Dung dch c mu tng ng trong Bng 8.3.

Bng 8.3. Phn ng mu ca cc penicilin v cephalosporin

 

Tn mu

Acid sulfuric (TT)

Acid sulfuric (TT) sau 1 pht 100oC

Dung dch formaldehyd trong acid sulfuric (TT)

Dung dch formaldehyd trong acid sulfuric (TT) sau 1pht 100 oC

Amoxicilin natri

 

 

Hu nh khng mu

Vng sm

Amoxicilin trihydrat

 

 

Hu nh khng mu

Vng sm

Ampicilin

 

 

Hu nh khng mu

Vng sm

Ampicilin natri

 

 

Hu nh khng mu

Vng sm

Ampicilin trihydrat

 

 

Hu nh khng mu

Vng sm

Benzathin penicilin

 

 

Hu nh khng mu

Nu

Benzylpenicilin kali

 

 

Hu nh khng mu

Nu

Benzylpenicilin natri

 

 

Hu nh khng mu

Nu

Cefaclor

 

 

Hu nh khng mu

Vng nu

Cefadroxil

 

 

Vng

Da cam

Cefixim

 

 

Vng

Da cam

Cefotaxim natri

 

 

Vng sng

Nu

Cefradin

 

 

Vng nht

Vng sm

Cephalexin

 

 

Vng nht

Vng sm

Cephaloridin

Vng nht

Hu nh khng mu

nu

Cephalothin natri

Vng (mu chuyn nhanh)

Hng nu

nu

Cloxacilin natri

 

 

Vng xanh l nht

Vng

Dicloxacilin natri

 

 

Vng xanh l nht

Vng

Flucloxacilin natri

 

 

Vng xanh l nht

Vng

Phenoxymethyl penicilin

 

 

Nu

Nu sm

Phenoxymethyl penicilin kali

 

 

Nu

Nu sm

Procain penicilin

Hu nh khng mu

Hu nh khng mu

Hu nh khng mu

Nu