8.2 NH TNH Cc PENICILIN

Phng php sc k lp mng

Tin hnh phng php sc k lp mng, bn mng ( pha tnh) l silicagel H c silan ho.

Chm ring bit ln bn mng 2ml mi dung dch sau:

Dung dch 1: Dung dch th.

Dung dch 2 v 3: Cc dung dch c cha cc cht i chiu tng ng trong Bng 8.2.

Bng 8.2. nh tnh cc penicilin bng phng php sc k lp mng

 

Tn mu

 

Dung mi ho tan

 

Nng %

 

Cht i chiu trong dung dch 2

 

Cht i chiu trong dung dch 3

 

Pha ng

 

Yu cu i vi php th

Amoxycilin natri

A

0,25

Amoxycilin trihydrat

Ampicilin trihydrat + Amoxycilin trihydrat

B

A

Amoxycilin trihydrat

A

0,25

Amoxycilin trihydrat

Amoxycilin trihydrat + Ampicilin trihydrat

B

A

Ampicilin

A

0,25

Ampicilin khan

Ampicilin khan + Amoxycilin trihydrat

B

A

Ampicilin natri

A

0,25

Ampicilin trihydrat

Ampicilin trihydrat + Amoxycilin trihydrat

B

A

Ampicilin trihydrat

A

0,25

Ampicilin trihydrat

Ampicilin trihydrat + Amoxycilin trihydrat

B

A

Benzathin penicillin

C

0,5

Benzathin benzyl-

Penicillin

 

A*

B

Benzylpenicilin kali

D

0,5

Benzylpenicilin kali

Benzylpenicilin kali +Phenoxymethylpeni-
cilin kali

A

A

Benzylpenicilin natri

D

0,5

Benzylpenicilin natri

Benzylpenicilin natri +Phenoxymethylpeni-
cilin kali

A

A

Cloxacilin natri

D

0,5

Cloxacilin natri

Cloxacilin natri + Dicloxacilin natri + Flucloxacilin natri

A

C

Dicloxacilin natri

D

0,5

Dicloxacilin natri

Cloxacilin natri + Dicloxacilin natri + Flucloxacilin natri

A

C

Flucloxacilin natri

D

0,5

Flucloxacilin natri

Cloxacilin natri + Dicloxacilin natri + Flucloxacilin natri

A

C

Phenoxymethyl-penicilin

E*

0,5

Phenoxymethylpenicilin

Phenoxymethylpenicilin kali + Benzylpenicilin kali

A

A

Phenoxymethyl-penicilin kali

D

0,5

Phenoxymethylpenicilin kali

Phenoxymethylpenicilin kali + Benzylpenicilin kali

A

A

Procain penicilin

E

0,5

Procain benzylpenicilin

 

A*

B

 

Sau khi trin khai sc k, kh bn mng ngoi khng kh, t bn mng vo bnh c hi iod cho n khi xut hin cc vt. Quan st cc vt di nh sng ban ngy. Trn sc k , vt chnh thu c ca dung dch (1) phi tng ng v v tr, mu sc v kch thc vi vt thu c ca dung dch (2). i vi benzathin penicilin v procain penicilin, dung dch 1 phi c 2 vt chnh tng ng v v tr, mu sc v kch thc vi 2 vt chnh trn sc k ca dung dch 2. Php th ch c gi tr khi t cc yu cu c ch ra trong Bng 8.2.

Cc h dung mi khai trin (Pha ng)

A: Hn hp ca dung dch amoni acetat 15,4% v aceton (TT) (70 : 30), c iu chnh ti pH 5,0 bng acid acetic khan (TT) nu nh khng c cc ch dn khc trong bng [A*: iu chnh pH ca pha ng ti 7,0 bng amoniac (TT)].

B: Hn hp ca dung dch amoni acetat 15,4% v aceton (TT) (90 : 10) c iu chnh ti pH 5,0 bng acid acetic khan (TT).

 

Dung mi

A : Dung dch natri hydrocarbonat 4,2%.

B: Hn hp aceton - methanol (1:1).

C: Methanol.

D: Nc.

E: Aceton ( E*: Dng nc l dung mi cho dung dch 3)

 

Yu cu i vi php th

A: Php th ch c gi tr khi trn sc k dung dch (3) tch ra 2 vt r rng, ring bit.

B: Php th ch c gi tr khi trn sc k dung dch (2) tch ra 2 vt r rng, ring bit.

C: Php th ch c gi tr khi trn sc k dung dch (3) tch ra 3 vt r rng, ring bit.