15.3. XÁC ĐỊNH ĐỘ PHÂN TÁN CỦA VẮC XIN BCG

 

Nguyên lư

Vắc xin  BCG đông khô sau khi được hoàn nguyên với nước để pha thuốc tiêm để kiểm tra độ phân tán của vắc xin  này.

Nếu vắc xin có độ phân tán kém, tạo cụm nhiều sẽ có nguy cơ gây sưng hạch hoặc sưng hạch mủ cho trẻ được tiêm vắc xin .

 

Tiến hành

Vắc xin  BCG đông khô được hoàn nguyên trong nước muối sinh lư (pha từ nước để pha thuốc tiêm) để có đậm độ 1 mg/ml.

Sử dụng nước muối sinh lư dùng để hoàn nguyên vắc xin BCG làm dung dịch mẫu trắng để chuẩn máy đo.

Huyền dịch vắc xin  được lắc kỹ trước khi đo mật độ quang ( OD).

Đo mật độ quang của hỗn dịch vắc xin  ở 2 bước sóng: 434 nm và 630 nm

 

Tính kết quả

Sau khi đo được OD của huyền dịch vắc xin  BCG ở 2 bước sóng nêu trên, tính kết quả theo công thức:

                            Lg OD1 - Lg OD2

Độ phân tán =     ------------------------                                     

                                 lg l2  - lg l1

Trong đó:

OD1: Mật độ quang  của hỗn dịch vi khuẩn đo được ở bước sóng 434 nm (lọc màu xanh lam)

OD2: Mật độ quang  của hỗn dịch vi khuẩn đo được ở bước sóng 630 nm (lọc màu đỏ)

Ở công thức này mẫu số (lgl2  - lgl1) luôn là một hằng số và bằng 0,1618.

Nếu loạt vắc xin  BCG đông khô không đạt yêu cầu th́ phải nhắc lại thử nghiệm:

- Nếu thử nghiệm lần 1 có giá trị (valid test) th́ phải nhắc lại thử nghiệm với số lượng mẫu thử nghiệm gấp đôi so với thử nghiệm lần 1.

- Nếu thử nghiệm lần 1 không có giá trị (invalid test) th́ chỉ cần nhắc lại thử nghiệm với số lượng mẫu thử nghiệm bằng thử nghiệm lần 1.

Kết quả của lần thử nghiệm nhắc lại nếu không đạt yêu cầu th́ loạt vắc xin  BCG đông khô đó coi như không đạt yêu cầu về độ phân tán và phải huỷ bỏ; nếu đạt yêu cầu th́ loạt vắc xin  BCG đông khô đó coi như đạt yêu cầu về độ phân tán .

 Tiêu chuẩn chấp thuận:  Độ phân tán của vắc xin BCG cho phép là ³ 0,9.