15.16. XÁC ĐỊNH HIỆU GIÁ HUYẾT THANH KHÁNG ĐỘC TỐ UỐN VÁN

 

Hiệu giá huyết thanh kháng độc tố uốn ván được xác định bằng cách so sánh mức độ bảo vệ giữa liều kháng độc tố uốn ván thử nghiệm và kháng độc tố uốn ván chuẩn đối với chuột nhắt trắng có trọng lượng 16-18 g sau khi đă trung hoà một lượng cố định độc tố uốn ván.

Xác định liều độc tố uốn ván thử nghiệm (L+/10)

L+/10 là lượng độc tố uốn ván nhỏ nhất c̣n lại sau khi trung hoà với 0,1 đơn vị quốc tế (IU) của kháng độc tố uốn ván chuẩn đủ để gây chết 1 chuột có trọng lượng đă xác định trong thời gian  96 giờ.

Pha kháng độc tố uốn ván chuẩn với nước muối sinh lư để có dung dịch kháng độc tố chứa 0,5 IU/ml.

Pha độc tố uốn ván với nước muối sinh lư (hoặc dung dịch pepton 1%) để có dung dịch độc tố chứa  3-5 Lf/ml.

Trong một dăy ống nghiệm, lần lượt cho vào mỗi ống: 1,0 ml dung dịch kháng độc tố uốn ván chuẩn chứa 0,5 IU/ml, một thể tích thay đổi dung dịch độc tố uốn ván (ví dụ 0,1 ml; 0,2 ml; 0,3 ml; 0,4 ml; 0,5 ml ... tuỳ theo độc tính của độc tố uốn ván) và nước muối sinh lư để vừa đủ 2,5 ml trong mỗi ống nghiệm.

Lắc đều các ống nghiệm và để yên ở 37 0C trong 45 phút, tránh ánh sáng.

Tiêm 0,5 ml dưới da cho mỗi chuột nhắt, dùng 4 chuột cho mỗi độ pha.

Theo dơi và ghi chép số chuột bị chết  trong 96 giờ.

Cách xác định: Hỗn dịch nào có lượng độc tố thấp nhất sau khi tiêm gây chết chuột trong ṿng 96 giờ sẽ có chứa lượng độc tố 5L+/10 trong 2,5 ml hay 1L+/10 trong 0,5 ml (một liều tiêm/1 chuột)

Xác định hiệu giá huyết thanh kháng độc tố uốn ván

Hiệu giá huyết thanh kháng độc tố uốn ván là số đơn vị quốc tế (IU) kháng độc tố uốn ván có trong 1,0 ml huyết thanh thử nghiệm.

Pha huyết thanh kháng độc tố uốn ván chuẩn với nước muối sinh lư để có dung dịch 0,5 IU /ml.

Pha độc tố uốn ván với nước muối sinh lư (hoặc dung dịch pepton 1%) để có dung dịch độc tố chứa 5L+/10 trong 1 thể tích xác định.

Pha huyết thanh kháng độc tố uốn ván thử nghiệm với nước muối sinh lư để có các độ pha 1/2600; 1/2800; 1/3000; 1/3200; 1/3400;… tuỳ theo hiệu giá có thể có được của kháng độc tố uốn ván thử nghiệm.

Trong một dăy ống nghiệm, lần lượt cho vào mỗi ống: 1 thể tích dung dịch độc tố uốn ván chứa 5L+/10; 1,0 ml dung dịch kháng độc tố uốn ván thử nghiệm ở mỗi độ pha loăng và nước muối sinh lư để vừa đủ 2,5 ml trong mỗi ống nghiệm.

Pha mẫu chứng: Cho vào 3 ống nghiệm lần lượt: 1 thể tích dung dịch độc tố uốn ván chứa 5L+/10, một trong 3 lượng 0,9 ml; 1,0 ml; 1,1 ml dung dịch kháng độc tố uốn ván chuẩn chứa 0,5 IU/ml và sau đó 1 lượng nước muối sinh lư để vừa đủ 2,5 ml trong mỗi ống nghiệm.

Lắc đều các ống nghiệm và để yên ở 370C trong 45 phút, tránh ánh sáng.

Tiêm 0,5 ml dưới da cho mỗi chuột nhắt, dùng 4 chuột cho mỗi độ pha.

Theo dơi và ghi chép số chuột bị chết  trong 96 giờ.

 

Cách tính hiệu giá

Thử nghiệm chỉ có giá trị khi mẫu chứng có chứa 0,9 ml và 1,0 ml dung dịch kháng độc tố uốn ván chuẩn gây chết 100% chuột trong ṿng 96 giờ và mẫu có chứa 1,1 ml dung dịch kháng độc tố uốn ván chuẩn không được gây chết chuột trong thời gian theo dơi.

Dung dịch nào có chứa lượng kháng độc tố uốn ván thử nghiệm lớn nhất không bảo vệ được chuột trong thời gian 96 giờ giống như mẫu chứng có chứa 1,0 ml dung dịch kháng độc tố uốn ván chuẩn sẽ có chứa 0,5 IU/ml.

Hiệu giá của huyết thanh kháng độc tố uốn ván được tính như sau:

Hiệu giá (IU/ml) = 0,5 x N

Trong đó:

            N: Số lần pha loăng kháng độc tố uốn ván thử nghiệm.

            0,5: Số IU có trong 1 ml dung dịch kháng độc tố uốn ván chuẩn dùng trong thử nghiệm.