13.6 Th gii hn nhim khun

 

Th gii hn nhim khun nhm nh gi s lng vi khun hiu kh, nm, mc c kh nng sng li c v pht hin cc vi khun ch im y t c trong thuc.

Th nghim c tin hnh trong iu kin v khun. Trong khi lm th nghim, ch khng a cht kh khun vo mu th.

Th nghim c p dng cho tt c cc dc phm gm c nguyn liu v thnh phm ca cc thuc khng tit khun trong qu trnh sn xut.

Th nghim s b

Tm cht c ch c trong thuc:

Th nghim gii hn nhim khun s khng c gi tr nu cht c ch c trong thuc cn tr n kh nng pht hin cc vi khun. V vy cn lm th nghim kim tra trc bng cch ly dung dch ch phm c pha nng thch hp vo mi trng chn lc cho Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus, Pseudomonas aeruginosa, ri cy vo 1ml canh khun 24 h tui pha long vi dung dch m phosphat pH 7,2 t nht ti 10-3 cc vi khun tng ng. Nu vi khun khng mc, th nghim cn thay i bng cch:

1. Gi nguyn lng cht mang th nhng tng th tch mi trng.

2. Cho vo mi trng mt lng va cht kh hot tnh thch hp.

3. Phi hp cch lm (1) v (2) vi khun mang cy c th mc c.

Tu theo thnh phn v nng ca mu th, c th thm vo mi trng trung ho cht c ch cc loi sau: lecithin u tng 0,5 %, polysorbat 20: 4 %.

Lm li th nghim vi iu kin cht c ch trong lng mu mang kim tra c trung ho.

Mi trng

Mi trng nui cy c th pha theo cch di y hoc c th dng mi trng kh do cc hng sn xut mi trng vi sinh vt cung cp. Cc mi trng t pha ch phi hp tit khun bng ni hp nhit 115oC trong 30 pht tr khi c nhng ch dn ring i vi loi mi trng c bit.

Thch dng cho pha ch mi trng c m di 15%. Nc v cc cht dng trong cc cng thc phi tinh khit.

 

Mi trng lng casein lecithin u tng polysorbat

 

Casein pancreatic

Lecithin u tng

Polysorbat 20

Nc

 

 

20,0 g

5,0 g

40,0 ml

960 ml

 

Ho tan casein pancreatic v lecithin u tng vo 960 ml nc, un cch thu 48 - 50oC khong 30 pht cho tan hon ton. Thm 40 ml polysorbat 20, trn u, phn chia vo cc dng c thch hp.

Mi trng thch casein u tng

 

Casein pancreatic

Natri clorid

Thch

Bt u tng thy phn bi papain

Nc

pH sau khi tit khun: 7,3 + 0,2

 

15,0 g

5,0 g

15,0 g

5,0 g

1000 ml

 

 

 

Mi trng lng casein u tng

Casein pancreatic

Dikali hydrophosphat

Bt u tng thu phn bi papain

Glucose

Natri clorid

Nc

17,0 g

2,5 g

3,0 g

2,5 g

5,0 g

1000 ml

Ho tan cc cht rn vo nc un nng nh tan hon ton. ngui dung dch nhit phng, phn chia vo cc bnh thch hp tit khun. pH sau khi tit khun:7,3 + 0,2.

Mi trng thch mui - manitol

Casein pancreatic

Thch

Pepton

Cao tht

Natri clorid

D - Manitol

phenol

Nc

5,0 g

15,0 g

5,0 g

1,0 g

75,0 g

10,0 g

0,025 g

1000 ml

Trn, un nng, khuy u, un si khong 1 pht tan hon ton, pH sau khi tit khun : 7,4 + 0,2.

Mi trng thch Baird - Parker

Casein pancreatic

Cao tht

Cao men bia

Lithi clorid

Thch

Glycin

Natri pyruvat

Nc

10,0 g

5,0 g

1,0 g

5,0 g

20,0 g

12,0 g

10,0 g

950 ml

un nng, khuy u sau un si khong 1 pht, tit khun, ngui ti 45 - 50oC, thm 10 ml dung dch kali telurit 1% v khun v 50 ml nh dch lng trng. Trn k, nh nhng rt vo cc hp.

Ch to nh dch lng trng bng cch: St khun ton b b mt qu trng, p v v khun qu trng, ly lng trng vo ng tr chia vch v khun. Thm nc mui v khun c t l lng trng so vi nc mui l 3/7. B vo mt cc khuy v khun, trn vi tc ln trong 5 pht.

pH sau khi tit khun 6,8 + 0,2.

 

Mi trng thch Vogel Johnson

 

Casein pancreatic

Cao men bia

Manitol

Natri pyruvat

Thch

Glycin

Lithi clorid

Dikali hydrophosphat

phenol

Nc

10,0 g

5,0 g

10,0 g

10,0 g

16,0 g

10,0 g

5,0 g

5,0 g

25,0 mg

1000 ml

un si ho tan cc cht rn trong khong 1 pht. Tit khun, ngui n 45 - 500C. Thm 20 ml dung dch kali telurit 1% v khun.

pH sau khi tit khun 7,2 + 0,2.

 

Mi trng thch cetrimid

Gelatin pancreatic

Cetrimid (Cetyl trimethylamoni bromid)

Magnesi clorid

Thch

Glycerin

Nc

20,0 g

0,3 g

1,4 g

13,6 g

10,0 ml

1000 ml

Ho tan tt c cc cht rn vo trong nc, thm glycerin. un nng, khuy u, un si 1 pht cho tan hon ton.

pH sau khi tit khun : 7,2 + 0,2

 

Mi trng thch Pseudomonas pht hin Fluorescin

Casein pancreatic

Peton

Dikali hydrophosphat khan

Magnesi sulfat (MgSO4.7H2O)

Thch

Glycerin

Nc

10,0 g

10,0 g

1,5 g

1,5 g

15,0 g

10,0 ml

1000 ml

Ho tan tt c cc cht rn vo nc trc khi thm glycerin. un nng, khuy u, un si 1 pht cho tan hon ton.

pH sau khi tit khun: 7,2 + 0,2.

 

Mi trng thch Pseudomonas pht hin Pyocyanin

Gelatin pancreatic

Kali sunfat khan

Thch

Magnesi clorid khan

Glycerin

Nc

20,0 g

10,0 g

15,0 g

1,4 g

10,0 ml

1000 ml

Ho tan cc cht rn trong nc trc khi thm glycerin. un nng, khuy u, un si khong 1 pht tan hon ton.

pH sau khi tit khun: 7,2 + 0,2.

 

Mi trng lng lactose

Cao tht

Lactose

Gelatin pancreatic

Nc

3,0 g

5,0 g

5,0 g

1000 ml

Lm lnh rt nhanh mi trng sau khi tit khun.

pH sau khi tit khun : 6,9 + 0,2

Mi trng lng selenit - cystin

Casein pancreatic

Natri selenit acid

Dinatri phosphat

Lactose

L- Cystin

Nc

5,0 g

4,0 g

10,0 g

4,0 g

10,0 mg

1000 ml

un nng tan hon ton. un tip 15 pht na. Khng cn tit khun tip theo.

pH sau khi tit khun : 7,0 +0,2

 

Mi trng lng tetrathionat

Casein pancreatic

Calci carbonat

Mui mt

Pepton

Natri thiosulfat

Nc

2,5 g

10,0 g

1,0 g

2,5 g

30,0 g

1000 ml

un nng ho tan cc cht rn. Khi s dng thm vo mi trng dung dch gm: 5,0 g kali iodid v 6,0 g iod trong 20 ml nc. Sau thm 10ml dung dch xanh brilliant 1% v trn u. Khng un nng mi trng sau khi thm dung dch xanh brilliant.

 

Mi trng thch xanh brilliant

Pepton

ng trng

Cao men bia

Casein pancreatic

Lactose

Natri clorid

Thch

phenol

Xanh brilliant

Nc

5,0 g

10,0 g

3,0 g

5,0 g

10,0 g

5,0 g

20,0 g

80,0 mg

12,5 mg

1000 ml

un si ho tan tt c cc cht rn trong 1 pht. Ch tit khun trc khi dng. Rt vo cc hp Petri v ngui.

pH sau khi tit khun: 6,9 +0,2

 

Mi trng thch xylose - lysin - desoxycholat

Xylose

phenol

L-Lysin

Thch

Lactose

Natri desoxycholat

ng trng

Natri thiosulfat

Natri clorid

St (III) amoni citrat

Cao men bia

Nc

3,5 g

0,08 g

5,0 g

13,5 g

7,5 g

2,5 g

7,5 g

6,8 g

5,0 g

0,8 g

3,0 g

1000 ml

un nng, lc trn trn u cht rn vi nc. Ch khng nng qu. Chuyn ngay vo bnh cch thu v gi nhit 50oC. Rt vo cc a ngay trc khi mi trng ngui hon ton.

pH sau khi tit khun: 7,4 + 0,2

Mi trng thch bismuth sulfit

Cao tht

St (II) sulfat

Casein pancreatic

Bismuth sulfit

Pepton

Thch

Glucose

Xanh brilliant

Dinatri hydrophosphat

Nc

5,0 g

0,3 g

5,0 g

8,0 g

5,0 g

20,0 g

5,0 g

25,0 mg

4,0 g

1000 ml

un nng, lc trn ho u cc cht rn vi nc, khng nng qu. Chuyn ngay vo bnh cch thu v gi nhit 500C. Rt vo cc a ngui.

pH sau khi tit khun: 7,6 + 0,2

 

Mi trng thch - st - ba ng

Casein pancreatic

St (II) amoni sulfat

Pepton

Natri clorid

Lactose

Natri thiosulfat

ng trng

Thch

D-Glucose monohydrat

phenol

Nc

10,0 g

0,2 g

20,0 g

5,0 g

10,0 g

0,3 g

10,0 g

13,0 g

1,0 g

0,025 g

1000 ml

Ho nng cc cht rn vi nc, un si mt pht cho tan hon ton. Chuyn vo cc dng c thch hp tit khun.

pH sau khi tit khun: 7,3 + 0,2

 

Mi trng Mac - Conkey

Casein pancreatic

Natri clorid

Gelatin pancreatic

Thch

Pepton

Lactose

Mui mt

trung tnh

Tm tinh th

Nc

1,5 g

5,0 g

17,0 g

13,5 g

1,5 g

10,0 g

1,5 g

30,0 mg

1,0 mg

1000 ml

Ho nng cc cht rn vi nc, un si mt pht cho tan hon ton.

pH sau khi tit khun : 7,1 + 0,2

 

Mi trng thch Levine - eosin - xanh methylen

Gelatin pancreatic

Dikali hydrophosphat Thch

Lactose

Eosin

Xanh methylen

Nc

10,0 g

2,0 g

15,0 g

10,0 g

0,4 g

0,065 g

1000 ml

Ho tan nng cc thnh phn gelatin pancreatic, dikali hydrophosphat v thch trong nc, lnh. Cc thnh phn cn li ch thm vo khi s dng bng cch un chy mi trng ri thm vo theo t l: C 100 ml mi trng thm 5 ml dung dch lactose (1:5), 2 ml dung dch eosin v 2 ml dung dch xanh methylen (1:300). Mi trng sau khi ho trn phi trong.

pH sau khi tit khun: 7,1 + 0,2

 

Mi trng thch Sabouraud

Glucosa

Casein pancreatic

Pepton

Thch

Nc

40,0 g

5,0 g

5,0 g

15,0 g

1000 ml

Ho tan, un si cho tan hon ton.

pH sau khi tit khun : 5,6 + 0,2

 

Mi trng thch - khoai ty - glucose

Nu 300 g khoai ty bc v v thi nh trong 500 ml nc ct, lc qua vi, thm nc ct c 1000 ml, ri thm vo cc thnh phn sau: thch 15 g; glucose 20 g. Ho tan nng. Tit khun. Khi dng un nng chy, ngui n 45oC. iu chnh mi trng bng dung dch acid tartric (1:10) n pH 3,5 + 0,1. Rt vo cc a.

Ch :

Khng dng mi trng un nng tr li ln th 2

c ch vi khun thng gp mc trn mi trng pht hin nm, mc v men (mi trng Sabouraud hoc mi trng thch - khoai ty- glucose) thm vo mt lt mi trng 0,1g tetracyclin hoc 50 mg cloramphenicol, lm u ngay trc khi dng.

 

Dung dịch đệm Natri clorid pepton pH 7,0

Kali dihydro phosphat 3,56 g

Natri hydro phosphat 7,23 g

Natri clorid 4,30 g

Pepton 1,00 g

Nước cất 1000 ml

C thể thm chất hoạt động bề mặt hoặc chất khử tc dụng khng khuẩn vo dung dịch ny như Polysorbat 80 0,1 đến 1,0%.

Hấp tiệt trng 1210C trong 15 pht.

 

Mi trng nc tht

Cao tht 5,0 g

Nc 1000 ml

 

Mi trng thch thng

Pepton

Natri clorid

Thch

Nc

pH sau khi tit khun

10,0 g

5,0 g

15 - 20 g

1000 ml

7,4 + 0,2

Mi trng pepton - natri clorid

Pepton

Natri clorid

Nc

pH sau khi tit khun

10,0 g

5,0 g

1000 ml

7,0 + 0,2

Mi trng tng sinh cho Clostridia

Cao tht

Pepton

Cao men bia

Tinh bt d tan

Glucose monohydrat

Cystein hydroclorid

Natri clorid

Natri acetat

Thch

Nc ct

10,0 g

10,0 g

3,0 g

1,0 g

5,0 g

0,5 g

5,0 g

3,0 g

0,5 g

1000 ml

Ho tan thch bng cch un nng ti si, khuy u lin tc. Hp tit khun 121oC trong 15 pht. Nu cn iu chnh pH sao cho sau khi tit khun khong 6,8.

 

Mi trng thch Columbia

Casein pancreatic

Tht

Dch tim pancreatic

Cao men bia

Tinh bt ng

Natri clorid

Thch bt

Nc ct

10,0 g

5,0 g

3,0 g

5,0 g

1,0 g

5,0 g

15,0 g

1000 ml

Ho tan thch bng cch un nng ti si, khuy u lin tc. Nu cn iu chnh pH sao cho sau khi tit khun khong 7,3 + 0,2. Hp tit khun 121oC trong 15 pht. Lm lnh ti 45oC n 50oC. Khi cn c th thm 20 mg gentamycin base v rt vo cc hp Petri.

Mi trng sulfit - lactose

Casein pancreatic

Cao men bia

Cystein hydroclorid

Natri clorid

Lactose

Nc ct

5,0 g

2,5 g

0,3 g

2,5 g

10,0 g

1000 ml

Ho tan tt c cc thnh phn trong nc v iu chnh c pH 7,1 + 0,1. ng vo cc ng nghim 16 x 160 mm mi ng 8 ml v mt ng nh Durham. Hp tit khun 121oC trong 15 pht. Bo qun 4oC.

Mi trng lng Enterobacteria - Mossel

Genlatin pancreatic

D-Glucose monohydrat

Mt b kh

Kali dihydrophosphat

Dinatri hydrophosphat

Xanh brilliant

Nc ct

10,0 g

5,0 g

20,0 g

2,0 g

8,0 g

15 mg

1000 ml

iu chnh pH sao cho sau khi un l 7,0 - 7,4. un si trong 30 pht v lm lnh ngay.

Mi trng mui mt violet - red

Cao men bia

Gelatin pancreatic

Mui mt

Lactose

Natri clorid

D-Glucose monohydrat

trung tnh

Tm tinh th

Thch

Nc ct

3,0 g

7,0 g

1,5 g

10,0 g

5,0 g

10,0 g

30 mg

2 mg

15.0 g

1000 ml

iu chnh pH sao cho sau khi un l 7,2 - 7,6. Mi trng c un si tit trng nhng khng c hp tit trng.

 

Chun b th nghim

 

Ly mu:

i vi cc th nghim di y, mi th nghim ly 10ml hoc 10g ch phm.

Cch th nghim:

Mt mu ch phm cn xc nh gii hn vi khun phi thc hin y cc th nghim sau:

m tng s vi khun hiu kh sng li c, tnh ra s lng vi khun, nm mc c trong 1g hoc 1ml ch phm.

Th nghim tm nhng vi khun gy bnh sau:

Staphylococcus aureus

Pseudomonas aeruginosa

Salmonella

Escherichia coli

Chun b mu

Ch phm mang th nghim trong qu trnh ho tan hoc nh ho phi m bo khng lm thay i chng loi vi khun, nm mc c trong thuc. c mt dung dch hoc nh dch thch hp cho th nghim, tin hnh nh sau:

i vi ch phm rn, ho tan trc tip hoc nghin mn ch phm trong bnh vi dung mi hoc cht nh ho thch hp.

i vi ch phm dng lng nh dung dch thc, nh dch trong nc, cht rn ha tan d dng v hon ton trong nc..., dng dung dch m phosphat pH 7,2 hoc dung dch natri clorid 0,9% ho long.

Nhng ch phm lng khng th ho ln trong nc nh du, kem hoc sp: Ch to nh dch bng cch thm mt lng va tc nhn nh ho v khun thch hp nh cc loi polysorbat. Dng phng php khuy trn c hc hoc ng thi lm m bng nhit nhng khng c vt qu 45oC c nh dch ch phm ng nht.

Cc ch phm dng kh dung - lng: Lm lnh bnh cc kh ho lng ri m np ly mt lng thch hp mang th.

 

Tin hnh

m tng s vi khun hiu kh:

i vi ch phm ho tan tt hoc to thnh dung dch hi c, dng phng php a thch. Cn cc ch phm khc dng phng php ho long trong ng nghim.

Ho tan hoc lm nh ho 10 g hoc 10 ml ch phm va trong 100 ml dung dch m phosphat pH 7,2 hoc trong 100 ml dung mi thch hp vi tng loi ch phm, c dung dch ch phm c pha long t l 1/10. i vi nhng ch phm dng nhy khng th ly chnh xc bng pipet t l 1/10, c th pha long tip ly c chnh xc, ngha l c th pha long n t l 1/50 hoc 1/100 v.v...

Thc hin th nghim pht hin cht c ch trc khi xc nh tng s vi khun hiu kh. Ch phm pha long phi cho ngay vo mi trng nui cy m khng c qu 1 gi.

Dung dch m pH 7,2: Ho 34g kali dihydrophosphat (KH2PO4) vo khong 500 ml nc ct trong bnh nh mc 1000 ml. iu chnh pH ti 7,2 + 0,1 bng cch thm dung dch natri hydroxyd 2%. Thm nc ct ti vch. Trn u, phn chia vo cc bnh, tit khun, bo qun lnh. Khi dng, ho long vi nc ct theo t l 1: 800 v tit khun.

a) Phng php a thch

Ho long ch phm sao cho khi cy 1 ml dch ch phm vo mi trng trong mt hp Petri, s khun lc mc khong 30 n 300 khun lc. Ly dung dch c pha long cui cng cho vo 2 hp Petri, mi hp 1ml. Thm vo mi hp 15 - 20 ml mi trng thch casein u tng hoc mi trng thch thng un chy v ngui n 45oC. y hp, trn u bng cch xoay qua, xoay li. Sau yn cho thch ng cng nhit phng. Lt ngc hp, mang 35oC t 24 - 48 h. Sau thi gian , kim tra vi khun mc a, m s lng khun lc. Ly gi tr ca a c s lng khun lc ln nht m s khun lc trong a khng ln hn 300 v tnh ra s lng khun lc trong 1g hoc 1ml ch phm. Nu thy khng c khun lc mc a c pha long 1/10 th kt lun ch phm c t hn 10 khun lc trong 1 g hoc 1 ml.

b) Phng php pha long trong ng nghim

Cho vo 14 ng nghim c thng thng, mi ng 9,0 ml mi trng lng casein u tng. Ly mt dy 12 ng chia thnh 4 l, mi l 3 ng. Dng mt l 3 ng kim tra.

Thm vo l 1 gm 3 ng v mt ng th 4 (ng A) 1 g (hoc1 ml) ch phm v trn u.

Thm vo l 2 gm 3 ng v mt ng th 4 (ng B) 1 ml dung dch ly t ng A v trn u.

Thm vo l 3 gm 3 ng, mi ng 1 ml dung dch ly t ng B v trn u.

B khng s dng ng A v ng B.

Theo cch pha trn c l 1, l 2, l 3, tng ng vi lng ch phm l: 100; 10; v 1 mg hoc ml trong mi ng. y kn cc ng mang 32 - 35oC trong 24 gi, quan st vi khun mc cc ng cha ch phm, mang i chiu vi bng 1 bit s lng vi khun c trong 1 g hoc 1ml ch phm.

Bng 1: Tng s vi khun trong ch phm.

S mg (hoc ml) ch phm cho mi ng

 

 

100

10

1

S lng vi khun ln nht c th c trong 1 g hoc 1 ml

 

S ng c vi khun mc

 

 

S

ng

c

vi

khun mc

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

1

0

>1100

1100

500

200

 

3

3

3

3

2

2

2

2

3

2

1

0

290

210

150

90

 

3

3

3

3

1

1

1

1

3

2

1

0

160

120

70

40

 

3

3

3

3

0

0

0

0

3

2

1

0

95

60

40

23

 

 

c)Phương php mng lọc:

Dng cc mng lọc c kch thước lỗ lọc khng lớn hơn 0,45 m, c khả năng giữ lại cc vi khuẩn cần kiểm tra. Chọn loại mng lọc lm bằng nguyn liệu giữ lại vi khuẩn nhưng khng ảnh hưởng đến mẫu thử. Th dụ c thể dng mng Cellulose nitrat để lọc cc dung dịch nước, dầu v cồn thấp độ. Dng mng cellulose acetat để lọc dung dịch cồn cao độ. Dng hệ thống lọc c thiết kế cho php chuyển được mng lọc vo mi trường nui cấy.

Chuyển một lượng thch hợp dung dịch mẫu thử đ pha theo mục Chuẩn bị mẫu, (Tốt nhất l lấy một lượng dung dịch mẫu đ chuẩn bị tương đương với 1g hoặc 1ml mẫu cần thử; nếu lượng vi khuẩn c nhiều trong mẫu thử, c thể lấy lượng dung dịch mẫu t hơn). Mỗi mẫu thử cần 2 mng lọc, dung dịch mẫu thử đ chuẩn bị phải lọc ngay qua mng. Rửa mng lọc 3 lần, mỗi lần khoảng 100ml dung dịch thch hợp như dung dịch đệm natri clorid pepton pH 7,0. Khi cần c thể thm chất hoạt động bề mặt như polysorbat 80 hoặc cc chất khử hoạt tnh của cc chất khng khuẩn vo dung dịch dng để rửa. Cũng c thể rửa mng với số lần t hơn, nếu thấy đủ loại hết thuốc v tc nhn ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm khỏi mng. Chuyển một mng lọc ln mi trường thạch dng pht hiện vi khuẩn. Ủ ở 30 to 35C, theo di, đếm số vi khuẩn mọc trn mng. Chuyển mng lọc cn lại ln mặt mi trường pht hiện nấm. Ủ ở 20 to 25C, theo di trong khoảng 5 ngy, đếm số nấm mọc trn mng. Nếu chắc chắn về thời gian mọc của nấm cần pht hiện th c thể theo di, đếm trong khoảng thời gian ngắn hơn. Chọn đếm cc đĩa c số khuẩn lạc cao nhất t hơn 100 khuẩn lạc trn mng. Tnh số khuẩn lạc c trong 1 gam hoặc 1ml mẫu thử.

Mẫu thử l thuốc dạng miếng đắp thấm qua da: Chuyển v trng 10 miếng dn vo bnh đ c sẵn 500 ml dung dịch đệm natri clorid pepton pH 7,0, Lắc đều trong 30 pht. Lọc qua 2 mng lọc để tm vi khuẩn v nấm mỗi mng 50ml dung dịch. Tiếp tục ủ, theo di, đếm vi khuẩn v nấm mốc như ở trn.

Th nghim tm cc vi khun

a) Tm Staphylococcus aureus v Pseudomonas aeruginosa

Cho ch phm vo 100 ml mi trng lng casein u tng, 35 - 370C, kim tra vi khun mc mi trng. Nu thy mc, dng que cy ly mi trng, cy ln a thch Vogel - Johnson (hoc thch Baird - Parker hoc thch manitol - mui) v mi trng thch cetrimid. y a, lt ngc hp Petri, mang . Sau khi kim tra nu khng thy c nhng khun lc vi c tnh nh ghi trong bng 2 v bng 3 (nu phn sau) i vi tng mi trng s dng th ch phm khng c Staphylococcus aureus v Pseudomonas aeruginosa. Nu thy c khun lc nghi ng th tip tc lm cc phn ng sinh ho ca Staphylococcus aureus hoc Pseudomonas aeruginosa nh sau:

*Phn ng coagulase (i vi Staphylococcus aureus):

Dng que cy chuyn khun lc nghi ng c trng t mt thch Vogel-Johnson (hoc thch Baird - Parket, hoc thch manitol - mui) thm vo tng ng nghim, mi ng 0,5 ml huyt tng th hoc nga. em 37oC, kim tra cc ng sau 3 gi ri tip tc thm 24h. Nu thy c ng huyt tng ( bt k mc no), ch phm c Staphylococcus aureus.

Bng 2: c im hnh thi ca Staphylococcus aureus trn cc mi trng la chn

Mi trng

Thch

Vogel - Johnson

Thch

manitol - mui

Thch

Baird - Parker

c im hnh thi khun lc

Mu en c bao bc bng mt vng vng

Khun lc mu vng cng vi mt vng vng xung quanh

Khun lc mu en bng, vin quanh bng mt vng sng r 2 - 5 mm

*Phn ng oxydase v sinh sc t ( i vi Pseudomonas aeruginosa):

Ly nhng khun lc nghi ng c trng t mt mi trng thch cetrimid cy ria trn mt mi trng thch Pseudomonas pht hin Fluorescin v mi trng Pseudomonas pht hin Pyocyanin trong hp Petri. Nu nhiu khun lc cn c cy truyn, c th chia b mt hp thnh bn phn, mi phn cy mt loi khun lc la chn. y v lt ngc hp mi trng cy truyn v 35 + 2oC t nht 3 ngy kim tra ng cy di nh sng n t ngoi. Kim tra cc a xc nh c khun lc c trng theo bng 3 hay khng. Xc nhn bt k khun lc nghi ng no mc trn mt hoc nhiu mi trng. Pht hin Pseudomonas aeruginosa bng phn ng oxydase: Nh ngay ln khun lc hoc chuyn khun lc ln mt mu (hoc mt khoanh) giy tm trc N - dimethyl - phenylen diamin dihydroclorid. Nu thy hin mu hng chuyn sang mu tm, ch phm c Pseudomonas aeruginosa. C th xc nh Pseudomonas aeruginosa bng cc php th sinh ho v nui cy thch hp khc.

Bng 3. c im hnh thi ca Pseudomonas aeruginosa trn cc mi trng la chn

 

Mi trng

 

Thch cetrimid

Thch Pseudomonas pht hin Fluorescin

Thch Pseudomonas pht hin Pyocyanin

c im hnh thi khun lc

Mu lc nht thng thng

Khng mu n mu vng nht

 

Mu vng nht

Hunh quang nh sng tia cc tm

Mu lc

Mu hi vng

Mu xanh nc bin

 

Phn ng oxydase

Dng tnh

Dng tnh

Dng tnh

Nhum Gram

Trc khun

Gram m

Trc khun

Gram m

Trc khun

Gram m

b) Tm Salmonella v Escherichia coli

Cho ch phm vo khong 100 ml mi trng lng lactose, . Kim tra nu c vi khun mc, lc nh nhng. Ly 1ml cho vo mt ng cha sn 10 ml hn hp mi trng lng selenit - cystin v mi trng lng tetrathionat, trn u, trong 18 - 24 h. Phn cn li ca mi trng lactose s dng tm Escherichia coli.

Tm Salmonella: Ly mt quai cy t canh thang selenit cystin v tetrathionat ria ln mt mi trng thch xanh brilliant, mi trng thch bismuth sulfit trong cc a Petri. y a, lt ngc, . Kim tra, nu khng thy c khun lc dng nh m t bng 4, ch phm khng cha cc ni Salmonella.

 

Bng 4. c im hnh thi ca Salmonella trn mi trng la chn

 

Mi trng

M t khun lc

Thch xanh brilliant

Khun lc khng mu hoc mu hng nht ti trng c, nh, r nt (thng bao quanh bng mt vng mu hng ti )

Thch xylose - lysin - desoxycholat

Khun lc mu , c th chm en trung tm

Thch bismuth sulfit

Khun lc mu en hoc mu xanh

 

Nu thy khun lc, em nhum soi thy gm nhng trc khun hnh gy, Gram m ph hp vi m t bng 4, thc hin tip bng cch chuyn khun lc nghi ng ring bit sang ng mi trng thch - st - ba ng (nghing). Trc tin cy ria trn mt thch nghing, sau cy su xung phn ng ca thch, . Kim tra khng thy mi trng b kim ho (mu ) ở phn nghing v acid ho (mu vng) phn dng ng, c hoc khng c km theo mu en phn dng ng do sinh H2S. Ch phm khng cha cc ni Salmonella.

Tm Escherichia coli:

Cy ria mt quai cy t mi trng lactose c vi khun mc trn b mt mi trng thch Mac - Conkey. y np, lt ngc hp, . Kim tra nu khng c khun lc ph hp vi m t bng 5 th ch phm khng c Escherichia coli. Nu c khun lc ph hp vi m t bng 5 th chuyn khun lc nghi ng ln mt thch Levine - eosin - xanh methylen trong cc a Petri . Nu c nhiu khun lc nghi ng, chia a thnh 4 phn, mi phn cy mt loi khun lc la chn. y a, lt ngc, . Kim tra nu khng c nhng khun lc th hin c hai c tnh nh kim di nh sng phn chiu, v mu en xut hin nh sng truyn qua, mu ch phm khng c Escherichia coli. Kt hp cc phn ng th nghim sinh ho v c im nui cy kt lun s c mt ca Escherichia coli trong ch phm.

Bng 5: c im hnh thi ca Escherichia coli trn thch Mac - Conkey

 

c im hnh thi khun lc

Khun lc mu gch, c th c vng mt kt ta bao quanh

Nhum Gram

Trc khun Gram m

 

 

c) Pht hin Enterobacteria v cc vi khun Gram m khc

Lm ng nht ch phm em kim tra bng cch x l mt lng thch hp nh m t phn ch to mu th nghim v 35 - 37oC mt thi gian thch hp (thng t 2 - 5 h) trong mi trng canh thang lactose phc hi li vi khun m khng lm tng vi khun. Lc bnh cha v chuyn mt lng ng nht ca ch phm tng ng khong 1 g hoc 1 ml ch phm vo 100 ml mi trng lng Enterobacteria - Mossel v 35 - 37oC trong 18 - 24 h. Cy ln a thch mui mt violet-red c cha lactose v glucose 35 -37oC trong 18 - 48 h. Ch phm khng c Enterobacteria nu khng thy mc nhng khun lc vi khun Gram m trn a.

nh gi s lng: mt lng thch hp mi trng lng Enterobacteria - Mossel vi nhng lng ch phm em kim tra c lm ng nht cha 1,0 g; 0,1 g v 10 mg hoc 1,0 ml; 0,1 ml v 10 ml. Nu cn c th pha long ch phm, 35 -37oC trong 24 - 48 h. Cc khun lc pht trin tt thng hoc a , nhum vi khun bt mu Gram m, chng t kt qu dng tnh. Ghi lng nh nht ca ch phm m cho kt qu dng tnh v lng ln nht ca ch phm m cho kt qu m tnh. Xc nh s lng Bacteria theo bng 6.

 

Bng 6. Tnh lng Bacteria trong ch phm

 

Kt qu i vi mi lng sn phm

S Bacteria

c trong 1 gam sn phm

1,0 g hoc

1 ml

0,1 g hoc

0,1 ml

0,01 g hoc 0,01 ml

+

+

+

Ln hn 102

+

+

-

t hn 102 nhng ln hn 10

+

-

-

t hn 10 nhng ln hn 1

-

-

-

t hn 1

 

m tng s nm, mc, v men

Dng phng php a thch tng t nh m tng s vi khun hiu kh, nhng s dng mi trng thch Sabouraud hoc mi trng thch - khoai ty- glucose, cc a nhit 20 - 25oC, theo di trong 5 ngy.

 

Tm Clostridia

Th nghim th nht dng cho nhng sn phm qui nh khng c Clostridia. Th nghim th hai l bn nh lng i vi Clostridium perfringens p dụng vi nhng sn phm c tiu chun v s lng Clostridium perfringens.

Th nghim tm Clostridia

Chun b mu th nh trong mc chun b th nghim. Ly hai mu kim tra khong 1 g (ml) mi mu, cho vo hai bnh cha sn 100 ml mi trng tng sinh cho Clostridia. Mt mu em un nng ti 80oC trong 10 pht ri lm lnh ngay. c hai mu iu kin k kh, 35 - 37oC trong 48h. Sau khi t mi bnh cy chuyn sang mt ng mi trng thch Columbia thm gentamycin v tip tc 35 - 37oC trong 48h. Nu khng thy c vi khun mc, mu th t yu cu.

Khi thy vi khun mc, chn mt khun lc in hnh cy chuyn sang mi trng thch Columbia khng c gentamycin v hai iu kin k kh v hiu kh. Khi ch thy mc iu kin k kh, trc khun Gram dng (c hoc khng c ni bo t); phn ng catalase m tnh tc l c Clostridium spp. Nu cn so snh s pht trin ca khun lc trn hai a v dng th nghim catalase loi tr nhng ni Bacillus spp. k kh v hiu kh c phn ng catalase dng tnh. Th nghim ny cng c dng phn bit nhng khun lc cng dng trn thch hoc bng cch chuyn vi khun ln trn phin knh v nh dung dch nc oxy gi long, nu thy c si bt ngha l phn ng catalase dng tnh.

m Clostridium perfringens

To mu th nh m t mc chun b th nghim. Pha long bng dung dch m pepton-natri clorid c pH 7,0 n cc dung dch ch phm c nng 10-2, 10-3 . Tin hnh xc nh tng s vi khun ging nh xc nh tng s vi khun hiu kh sng li c mc Tin hnh. Mi ln chuyn 1ml lm ng u sang mt ng cha sn 9 ml mi trng sulfit - lactose v mt ng nh Durham. Lc nh nhng v em 46 + 0,5oC trong khong 24 n 48 h.

Cc ng c mu en (st sulfid) v sinh hi trong ng Durham (t nht 1/10 th tch) l c Clostridium perfringens. Tnh lng Clostridium perfringens theo bng 1. mc 13.6

Nhng ni vi khun dng kim tra:

Th nghim th 1: Clostridium sporogenes ATCC 19404 v NCTC 532

Th nghim th 2: Clostridium perfringens ATCC 13124 v NCTC 6125

Nu cn, kt hp vi dng Clostridium perfringens kim tra iu kin nhy cm v iu kin k kh.

 

Lp li th nghim

Khi nghi ng, cn c th nghim li nh hng dn trn vi mt lng ch phm tng gp i.

Yu cu gii hn nhim khun

Nu khng c ch dn trong chuyn lun ring th gii hn nhim khun cho cc loi thuc c qu trnh sn xut khng tit khun nh sau:

 

Bng 7. Yu cu gii hn nhim khun

 

Mc

Loi ch phm

Yu cu

1

Cc ch phm dng cho bng v cc vt lot su

Khng c cc vi khun c th sng li trong 1 g (ml) mu th

2

Cc ch phm dng ti ch nh cha xng ty, tn thng, v cc mng nhy (mi, hng, tai, m o ...)

Tng s vi khun hiu kh sng li uc khng qu 100 trong 1 g (ml)

Mu th phi khng c Enterobacteria, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, nm v mc trong 1 g (ml)

3

Cc ch phm dng ti ch cho da nh kem bi, nc thm, du, dung dch, bt...

Tng s vi khun hiu kh sng li c khng qu 500 trong 1 g (ml)

Mu th phi khng c Enterobacteria, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, nm v mc trong 1 g (ml)

 

4

Cc ch phm dng ung; qua trc trng; thm qua da.

Tng s vi khun hiu kh sng li c khng qu 104 trong 1 g (ml)

Tng s Enterobacteria khng qu 500 trong 1 g (ml)

Nm v mc khng qu 100 trong1 g (ml)

Khng c c Salmonella trong 10 g(ml)

Mu khng c Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus. trong 1g(ml)

5

Cc ch phm c cha cc nguyn liu c ngun gc thc vt, ng vt khng th x l theo qui trnh lm gim lng vi khun.

Tng s vi khun hiu kh sng li c 5.104 trong 1 g (ml)

Nm v mc khng qu 500 trong 1 g (ml)

Tng s Enterobacteria khng qu 500 trong1 g (ml)

Khng c c Salmonella trong 10 g(ml)

Mu khng c Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus trong 1g(ml)