12.1. ĹY M̃U DƯỢC LỊU

 

Ĺy m̃u dược lịu là vịc lựa chọn, thu tḥp các m̃u dược lịu cho vịc kỉm tra ch́t lượng.

Mức đ̣ đại dịn của các m̃u dược lịu được ĺy có ảnh hưởng trực típ đ́n đ̣ chính xác và đ̣ đúng của vịc kỉm tra.

Các yu c̀u chung v̀ vịc ĺy m̃u dược lịu như sau:

1. Kỉm tra trước khi ĺy m̃u

Kỉm tra đ́i chíu tn và ngùn ǵc nguyn lịu;

Kỉm tra đặc đỉm và hình dạng bao gói;

Kỉm tra sự nguyn vẹn, sạch sẽ, mức đ̣ nhĩm ḿc và tạp ch́t lạ của bao bì.

Các bao gói khng bình thường c̀n được kỉm tra ring một cách kỹ càng.

Ghi chép chi tít ḱt quả kỉm tra.

2. Cách thức ĺy m̃u

Cách thức ĺy m̃u:

T̉ng ś bao gói dưới 5: Ĺy m̃u từng bao gói.

Dưới 100: Ĺy m̃u 5 bao gói.

Từ 100-1000: Ĺy m̃u 5% t̉ng ś bao gói.

Trn 1000: Ĺy 50 bao gói c̣ng thm ś bao gói bằng 1% của t̉ng ś bao gói vượt quá so với 1000 bao gói.

Dược lịu quý: Ĺy m̃u từng bao gói, khng k̉ ś lượng các bao gói.

Dược lịu được ĺy ở trn giữa và cúi của m̃i bao gói bằng các phương tịn thích hợp (đ́i với bao gói lớn thì ĺy su 10 cm dưới b̀ mặt của bao gói).

Đ́i với thúc có kích thước lớn thì ĺy m̃u đại dịn thích hợp.

Khối lượng m̃u ĺy:

Ńu lượng dược lịu dưới 5 kg thì ś lượng m̃u được ĺy khng ít hơn 3 l̀n ś lượng đem thử nghịm. Ńu lượng dược lịu lớn hơn 5 kg thì ś lượng m̃u ĺy được xác định như sau:

Thúc thng thường: 250 - 500 g;

Thúc ḅt: 200 g;

Thúc quý: 5 - 10 g (trừ khi có chỉ d̃n khác trong chuyn lụn ring).

3. Tạo m̃u đ̀ng nh́t

M̃u sau khi ĺy được tṛn đ̀u đ̉ có ṃt m̃u đ̀ng nh́t dùng cho thử nghịm. Nếu khối lượng mẫu đồng nhất lớn hơn vi lần so với mẫu thử nghiệm th lm một mẫu trung bnh.

Ńu dược lịu có kích thước nhỏ thì ĺy một m̃u trung bnh bằng phương pháp chia 4 như sau: San bằng m̃u thành hình vung, chia m̃u theo 2 đường chéo thành 4 ph̀n bằng nhau. Ĺy 2 ph̀n đ́i dịn và tṛn đ̀u. Làm lại thao tác chia 4 cho đ́n khi thu được ś lượng vừa đủ đ̉ làm m̃u thử và m̃u lưu.

Trong trường hợp các dược lịu có kích thước lớn thì ĺy m̃u trung bình bằng phương pháp khác thích hợp.

Khối lượng của m̃u đ̀ng nh́t hoặc mẫu trung bnh khng ít hơn 3 l̀n ś lượng của m̃u đem thử nghịm. Lượng m̃u này được chia làm 3 ph̀n, 1/3 dùng đ̉ phn tích, 1/3 đ̉ kỉm tra và ś còn lại làm m̃u lưu giữ lại ít nh́t 01 năm.