11.3. Php th ng u khi lng

 

Php th ng u khi lng dng xc nh ng u phn liu ca ch phm, khi khng c yu cu th ng u hm lng.

Phng php th

Phng php 1

p dng cho thuc vin, thuc n, thuc trng, cao dn

Cn ring bit 20 n v ly ngu nhin, tnh khi lng trung bnh. Khng c c qu hai n v c khi lng nm ngoi gii hn chnh lch so vi khi lng trung bnh quy nh trong bng 11.3.1 v khng c c n v no c khi lng vt gp i gii hn .

Bng 11.3.1. Bng quy nh ng u khi lng cho ch phm n liu

Dng bo ch

Khi lng trung bnh (KLTB)

% chnh lch so vi KLTB

Vin nn

Vin bao phim

Nh hn hoc bng 80 mg

Ln hn 80 mg v nh hn 250 mg

Bng hoc ln hn 250 mg

10

7,5

5

Thuc nang

Thuc bt (n liu)

Thuc cm (khng bao, n liu)

Nh hn 300 mg

Bng hoc ln hn 300 mg

10

7,5

Thuc bt pha tim (n liu) *

Ln hn 40 mg

10

Vin nn bao ng

Vin hon

Tt c cc loi

10

Thuc n

Thuc trng

Cao dn

Tt c cc loi

5

* Khi khi lng trung bnh bng hay nh hn 40 mg, ch phm khng phi th ng u khi lng, nhng phi th ng u hm lng.

 

Phng php 2

p dng cho thuc nang, thuc bt (n liu), thuc cm (khng bao, n liu)

Cn khi lng ca mt nang hay mt gi (thuc bt, thuc cm). Vi vin nang cng, tho ri hai na v nang, dng bng lau sch v v cn khi lng ca v. Vi vin nang mm, ct m nang, bp ht thuc ra, dng ether hoc dung mi hu c thch hp ra v nang, kh t nhin cho n khi ht mi dung mi, cn khi lng ca v nang. Vi gi, ct m gi, ly ht thuc ra, dng bng lau sch bt thuc bm mt trong, cn khi lng v gi. Khi lng thuc trong nang hay gi l hiu s gia khi lng nang thuc hay gi v khi lng v nang hay v gi. Tin hnh tng t vi 19 n v khc ly ngu nhin. Tnh khi lng trung bnh ca thuc trong nang hay gi. Kt qu c nh gi da vo Bng 11.3.1 ging nh Phng php 1.

Phng php 3

p dng cho thuc bt pha tim

Loi b ht nhn, ra sch v lm kh bn ngoi. Loi b ht cc nt nu c, cn ngay khi lng c v v thuc. Ly ht thuc ra, dng bng lau sch, nu cn ra vi nc, sau vi ethanol 96% (TT), sy 100 - 105oC trong 1 gi. Nu v khng chu c nhit ny, lm kh nhit thch hp ti khi lng khng i, ngui trong bnh ht m v cn. Hiu s gia hai ln cn l khi lng ca thuc. Tin hnh tng t vi 19 n v khc ly ngu nhin. Tnh khi lng trung bnh ca thuc. Kt qu c nh gi da vo Bng 11.3.1 ging nh Phng php 1.

Bng 11.3.2. Bng quy nh ng u khi lng cho ch phm a liu

Dng bo ch

Khi lng ghi trn nhn (KLN)

% chnh lch so vi KLN

Thuc bt (a liu)

Nh hn hoc bng 0,50 g

Ln hn 0,50 g v bng 1,50 g

Ln hn 1,50g v bng 6,00 g

Ln hn 6,00 g

10

7

5

3

Thuc cm (a liu)

Tt c cc loi

5

Thuc m

Cao xoa

Nh hn hoc bng 10,0 g

Ln hn 10,0 g v bng 20,0 g

Ln hn 20,0 g v bng 50,0 g

Ln hn 50,0

15

10

8

5

Cao ng vt

Nh hn hoc bng 100,0 g

Ln hn 100,0 v bng 200,0 g

Ln hn 200,0 g

5

3

2

Phng php 4

p dng cho thuc bt (a liu), thuc cm(a liu), thuc m, cao xoa, cao ng vt

Cn khi lng ca mt n v ng gi nh nht. M cha (gi, hp, l), ly ht thuc ra, ct m cha nu cn d dng dng bng lau sch thuc bm mt trong, cn khi lng ca cha. Hiu s gia hai ln cn l khi lng ca thuc. Tin hnh tng t vi bn n v khc ly ngu nhin. Tt c cc n v phi c khi lng nm trong gii hn chnh lch so vi khi lng ghi trn nhn quy nh trong Bng 11.3.2. Nu c mt n v c khi lng nm ngoi gii hn , tin hnh th li vi nm n v khc ly ngu nhin. Khng c c qu mt n v trong tng s 10 n v em th c khi lng nm ngoi gii hn qui nh.