KEM  KETOCONAZOL

Cremoris ketoconazoli

 

Là thuốc kem có chứa ketoconazol.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu chung trong chuyên luận “Thuốc mềm dùng trên da va niêm mạc” mục “Kem” phụ lục 1.12 và các yêu cầu sau đây:

 

Hàm lượng ketoconazol,C26H28Cl2N4O4, từ 90,0 đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhăn .

 

Tính chất

Kem màu trắng ngà, đồng nhất .

 

Định tính

A. Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

Bản mỏng :  Silica gel GF254.

Dung môi khai triển: N-hexan - ethylacetat - methanol - nước - acid acetic ( 42 : 40 :15 : 2 :1).

Dung dịch thử: Lắc một lượng kem tương ứng với khoảng 50 mg ketoconazol trong 50 ml cloroform (TT) và lọc.

Dung dịch đối chiếu: Dung dịch ketoconazol chuẩn 0,1% trong cloroform (TT).

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt 10 µl mỗi dung dịch trên. Triển khai sắc kư đến khi dung môi đi được 15 cm. Lấy bản mỏng ra để khô ở nhiệt độ pḥng. Quan sát  dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm .

Vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải tương ứng về vị trí và màu sắc với vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu .

B.Trong phần Định lượng, trên sắc kư đồ của dung dịch thử pic chính phải có thời gian lưu tương  ứng với thời gian lưu của píc ketoconazol trên sắc kư đồ của dung dịch chuẩn.

 

Định lượng

Tiến hành Phương pháp sắc kư lỏng ( Phụ lục 5.3 )

Pha động: Methanol - dung dịch amoni acetat  1% ( 90 : 10 ). Thay đổi tỷ lệ dung môi nếu cần

Dung dịch chuẩn: Cân chính xác khoảng 30 mg ketoconazol chuẩn, hoà tan trong methanol (TT) và pha loăng thành 100 ml với cùng dung môi. Lấy 5 ml dung dịch này pha loăng với pha động thành 50 ml. Lọc qua màng lọc 0,45 µm.

Dung dịch thử: Cân chính một lượng chế phẩm tương ứng với khoảng 30 mg ketoconazol, thêm 40 ml methanol (TT), đặt trên cách thuỷ khuấy cho tan, để lạnh trong nước đá ít nhất 30 phút. Gạn và lọc qua giấy lọc đă thấm ướt bằng methanol (TT). Tiếp tục chiết như trên 2 lần nữa, mỗi lần với 20 ml methanol (TT). Rửa cốc và giấy lọc bằng methanol (TT). Tập trung dịch lọc và dịch rửa, thêm methanol (TT) vừa đủ 100ml. Lấy 5 ml dịch lọc thu được pha loăng thành 50 ml với pha động. Lọc qua màng lọc 0,45 µm

Điều kiện sắc kư :

Cột thép không gỉ (25 cm x 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh C (10µm) ( cột Lichrosorb RP18 là thích hợp).

Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng  244nm

Tốc độ ḍng  : 1 ml/phút

Thể tích tiêm 20µl

Cách tiến hành:

Tiến hành sắc kư lần lượt với dung dịch chuẩn và dung dịch thử.

Tính hàm lượng (%) ketoconazol, C26H28Cl2N4O4 , so với lượng ghi trên nhăn dựa vào diện tích pic thu được từ sắc kư đồ của dung dịch thử, dung dịch chuẩn và hàm lượng C26H28Cl2N4O4 trong ketoconazol chuẩn.

Bảo quản

Trong bao b́ kín, nơi khô mát , tránh ánh sáng.

Loại thuốc

Chống nấm.

Hàm lượng thường dùng

2%.