KẼM OXYD

Zinci oxydum

ZnO                                                     P.t.l: 81,4

Kẽm oxyd phải chứa từ 99,0 đến 100,5% ZnO, tính theo chế phẩm đă nung khô.

Tính chất

Bột vô định h́nh xốp, màu trắng hoặc trắng hơi ngà vàng. Để ra ngoài không khí dễ hút ẩm và khí carbon dioxyd.

Thực tế không tan trong nước và ethanol 96%, tan trong các acid vô cơ loăng; tan trong các dung dịch hydroxyd kiềm và dung dịch amoniac loăng.

Định tính

A. Đốt một ít chế phẩm, sẽ chuyển sang màu vàng. Để nguội, màu vàng mất.

B. Hoà tan 0,1 g chế phẩm trong 1,5 ml dung dịch acid hydrocloric loăng (TT) và pha loăng với nước thành 5 ml. Dung dịch cho phản ứng đặc trưng của kẽm (Phụ lục 8.1).

Giới hạn kiềm

Lắc 1,0 g chế phẩm với 10 ml nước sôi, thêm 2 giọt dung dịch phenolphtalein (TT) và lọc. Nếu dịch lọc có màu hồng th́ màu phải mất khi thêm không quá 0,3 ml dung dịch acid hydrocloric 0,1 N.

Carbonat và chất không tan trong acid

Hoà tan 1,0 g chế phẩm trong 15 ml dung dịch acid hydrocloric loăng (TT). Chế phẩm phải tan và không sủi bọt. Dung dịch thu được không được đục hơn độ đục mẫu S2 (Phụ lục 9.2) và không màu (Phụ lục 9.3, phương pháp 2).

Arsen

Không được quá 5 phần triệu (Phụ lục 9.4.2).

Lấy 0,2 g chế phẩm thử theo phương pháp A.

Cadmi

Không được quá 10 phần triệu.

Xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Phụ lục 4.4, phương pháp 2).

Dung dịch thử: Hoà tan 2,0 g chế phẩm trong 14 ml hỗn hợp đồng thể tích của nướcacid nitric không có ch́ và cadmi (TT). Đun sôi trong 1 phút, làm nguội và pha loăng thành 100,0 ml bằng nước.

Dung dịch chuẩn: Chuẩn bị các dung dịch chuẩn bằng cách dùng dung dịch cadmi chuẩn 0,1% và pha loăng với dung dịch acid nitric không có ch́ và cadmi 3,5% (tt/tt).

Đo độ hấp thụ ở 228,8 nm, dùng đèn catod rỗng cadmi làm nguồn bức xạ và ngọn lửa không khí - acetylen hoặc không khí - propan.

Sắt

Không được quá 0,02% (Phụ lục 9.4.13).

Ḥa tan 50 mg chế phẩm trong 1 ml dung dịch acid hydrocloric loăng (TT) và pha loăng với nước thành 10 ml để tiến hành thử. Dùng 0,5 ml acid mercaptoacetic (TT) trong phép thử này.

Ch́

Không được quá 50 phần triệu.

Xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Phụ lục 4.4, phương pháp 2).

Dung dịch thử: Ḥa tan 5,0 g chế phẩm trong 24 ml hỗn hợp đồng thể tích của nướcacid nitric không có ch́ và cadmi (TT). Đun sôi trong 1 phút, làm nguội và pha loăng thành 100,0 ml với nước.

Dung dịch chuẩn: Pha các dung dịch chuẩn bằng cách dùng dung dịch ch́ chuẩn 0,1% và pha loăng với dung dịch acid nitric không có ch́ và cadmi 3,5% (tt/tt).

Đo độ hấp thụ ở 283,3 nm, dùng đèn catod rỗng ch́ làm nguồn bức xạ và ngọn lửa không khí - acetylen. Tùy theo thiết bị, có thể sử dụng vạch 217,0 nm.

Mất khối lượng do nung 

Không được quá 1,0%.

Nung 1,00 g chế phẩm ở 500 oC tới khối lượng không đổi.

Định lượng 

Hoà tan 0,150 g chế phẩm trong dung dịch acid acetic loăng (TT). Tiến hành chuẩn độ bằng dung dịch natri edetat 0,1 M (CĐ) theo phương pháp định lượng kẽm bằng chuẩn độ complexon (Phụ lục 10.5).

1 ml dung dịch dịch natri edetat 0,1 M (CĐ) tương đương với 8,14 mg ZnO.

Bảo quản  

Đựng trong chai lọ nút kín.