Thuc tim truyn Glucose

Infusio Glucosi

 

L dung dch v khun ca glucose khan hoc glucose ngm mt phn t nc trong nc pha thuc tim. Ch phm khng c pha thm cht bo qun, sau khi pha ch phi tit khun ngay.

Ch phm phi p ng cc yu cu trong chuyn lun Thuc tim, thuc tim truyn mc Thuc tim truyn (Ph lc 1.19) v cc yu cu sau y:

Ch phm phi t cc yu cu cht lng qui nh ti chuyn lun Thuc tim glucose v cc yu cu sau y:

 

Ni c t vi khun Theo phng php th ni c t vi khun (Ph lc 13.2)

Pha long dung dch tim nu cn thit vi nc BET c nng tng ng 50,0 mg glucose trong 1 ml (dung dch A). Gii hn nng ni c t ca dung dch A l 0,25 n v trong 1 ml. Tin hnh th nghim s dng gi tr pha long ti a ca dung dch A c tnh t nhy ca chun Lysat dng trong php th.

 

S nhim tiu phn l

Khi ch phm c ng th tch 100 ml tr ln, tin hnh xc nh gii hn tiu phn (Ph lc 11.8). Ch phm phi t yu cu ca php th A. Xc nh gii hn tiu phn (Tiu phn khng nhn thy bng mt thng).

 

Bo qun

Ch phm c ng trong chai nt kn, ni khng qu 25 OC.

 

Nng thng dng

5%, 10%, 20%, 30%.