KEM FLUOCINOLON

Cremoris Fluocinoloni  acetonidum

Là  kem bôi trên da có chứa Fluocinolon acetonid.

Hàm lượng Fluocinolon ,C24H30F2O6 , từ  90,0 đến 110% so với hàm lượng ghi trên nhăn

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “ Thuốc dùng trên da và niêm mạc” ( Phụ lục 1.12 ) và các yêu cầu sau đây :

 

Tính chất

Thuốc kem có màu trắng hoặc trắng hơi ngà, đồng nhất.

 

Định tính :

A. Trong phần định lượng, trên sắc kư đồ thu được của dung dịch thử phải cho píc có cùng thời gian lưu với píc fluocinolon acetonid trên sắc kư đồ thu được của dung dịch chuẩn .

B. Phương pháp sắc kư lớp mỏng ( Phụ lục 5.4 ):

Bản mỏng : silica gel G

Hệ dung môi : N-hexan - cloroform -  methanol - triethylamin ( 60 : 40 : 10 : 1 )

Thuốc thử hiện màu  : Dung dịch xanh tetrazolium  (TT)

Dung dịch thử : Lắc một lượng chế phẩm có chứa khoảng 0,25 mg fluocinolon acetonid với 2ml chloroform (TT), thêm 10 ml methanol(TT), lắc mạnh. Làm lạnh trong nước đá 15 phút, ly tâm 3000 ṿng /phút trong 15 phút . Gạn lấy dịch trong phía trên. Làm bay hơi dung dịch thu được tới khô trên cách thuỷ dưới luồng khí nitơ. Hoà tan cắn trong 1 ml cloroform (TT).

Dung dịch chuẩn: Dung dịch fluocinolon acetonid chuẩn 0,025% trong cloroform (TT)

Cách tiến hành : Chấm riêng biệt 5 µl mỗi dung dịch trên lên bản mỏng. Triển khai sắc kư đến khi dung môi đi được khoảng 15 cm, lấy bản mỏng ra để khô ngoài không khí, sấy ở 105 0C  trong 5 phút. Phun dung dịch xanh tetrazolium (TT) lên bản mỏng c̣n nóng. Quan sát dưới ánh sáng thường.

Vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải phù hợp về màu sắc và vị trí với vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch chuẩn.

 

Định lượng :

Tiến hành bằng phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động : N- hexan - chloroform - methanol - acid acetic ( 58 : 40 : 2 : 0,1).

Chuẩn bị các dung dịch sắc kư:

1.Thuốc kem có hàm lượng fluocinolon acetonid  từ 0,20 đến 0,025% (kl/kl):

Dung dịch chuẩn: Dung dịch có chứa 0,025% fluocinolon acetonid chuẩn và 0,005% phenacetin (chuẩn nội) trong chloroform (TT).

Dung dịch thử (1a): Lấy một lượng chế phẩm có chứa khoảng 2,5 mg fluocinolon acetonid. Thêm 60 ml dung dịch (A) (được chuẩn bị bằng cách: Thêm 80 ml methanol (TT) vào 20 ml dung dịch lithi chlorid 25%) và phân tán bằng cách lắc mạnh. Thêm 100 ml cyclohexan (TT), lắc nhẹ nhàng trong 2 phút  để tách lớp. Tách lấy lớp nước methanol một cách cẩn thận, tránh không để các tiểu phân rắn ở bề mặt giữa hai lớp lẫn vào. Tiến hành chiết một lần nữa như trên với 25 ml dung dịch (A).Gộp các dịch chiết nước - methanol, thêm một dung dịch gồm 11 g nhôm kali sulfat dodecahydrat (TT) trong 214 ml nước , sau đó thêm 50 ml cloroform (TT). Lắc mạnh 3 phút,  để tách lớp và lọc lớp cloroform qua giấy lọc đă thấm ướt trước bằng cloroform (giấy lọc Whatman số 1 là phù hợp), chú ư tránh không để các tiểu phân rắn ở bề mặt giữa hai lớp lẫn vào. Tiếp tục chiết như trên với lượng 50ml và 10 ml cloroform (TT. Lọc các dịch chiết cloroform qua cùng một giấy lọc trên. Bốc hơi dịch lọc tới khô trên cách thuỷ dưới luồng khí nitơ. Hoà tan cắn thu được trong 5 ml cloroform (TT) và chuyển vào b́nh đinh mức 10 ml với sự trợ giúp của cloroform(TT), pha loăng bằng cloroform (TT) vừa đủ 10 ml.

Dung dịch thử (2): Tiến hành chuẩn bị giống như dung dịch thử (1a), nhưng thêm 1,0 ml dung dịch phenacetin 0,050% vào dung dịch cloroform trước khi pha loăng vừa đủ 10 ml.

 

2.Thuốc kem có hàm lượng fluocinolon acetonid  0,01% (kl/kl):

Dung dịch chuẩn: Dung dịch có chứa 0,01% fluocinolon acetonid chuẩn và 0,002% phenacetin (chuẩn nội) trong cloroform.

Dung dịch thử (1): Tiến hành chuẩn bị giống như dung dịch thử (1a) ở trên, nhưng sử dụng một lượng chế phẩm có chứa khoảng 1 mg fluocinolon acetonid. 

Dung dịch thử (2): Tiến hành chuẩn bị giống như dung dịch thử (1), nhưng thêm 1,0 ml dung dịch phenacetin 0,02% vào dung dịch cloroform trước khi pha loăng vừa đủ 10 ml.

3. Thuốc kem có hàm lượng fluocinolon acetonid  0,00625% (kl/kl):

Dung dịch chuẩn: Dung dịch có chứa 0,00625% fluocinolon acetonid chuẩn và 0,00125%  phenacetin (chuẩn nội) trong cloroform.

Dung dịch thử (1): Tiến hành chuẩn bị giống như dung dịch thử (1a) ở trên, nhưng sử dụng một lượng chế phẩm có chứa khoảng 0,62 mg fluocinolon acetonid. 

Dung dịch thử (2): Tiến hành chuẩn bị giống như dung dịch thử (1), nhưng thêm 1,0 ml dung dịch phenacetin 0,0125% vào dung dịch cloroform trước khi pha loăng vừa đủ 10 ml.

4.Thuốc kem có hàm lượng fluocinolon acetonid  0,0025% (kl/kl):

Dung dịch chuẩn: Dung dịch có chứa 0,0025% fluocinolon acetonid chuẩn và 0,0005%  phenacetin (chuẩn nội ) trong cloroform.

Dung dịch thử (1): Tiến hành chuẩn bị giống như dung dịch thử (1a) ở trên, nhưng sử dụng một lượng chế phẩm có chứa 0,25 mg fluocinolon acetonid.

Dung dịch thử (2): Tiến hành chuẩn bị giống như dung dịch thử (1), nhưng thêm 1,0 ml dung dịch phenacetin 0,005% vào dung dịch cloroform trước khi pha loăng vừa đủ 10 ml.

Điều kiện sắc kư :

Cột thép không gỉ (20 cm x 5 mm ) được nhồi pha tĩnh C (5µm) (Spherisorb ODS 1 là thích hợp).

Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng  243 nm.

Tốc độ ḍng 1,8 ml/phút.

Thể tích tiêm: 20 µl.

Cách tiến hành :

Kiểm tra khả năng thích hợp của hệ thống sắc kư: Tiến hành sắc kư với các dung dịch chuẩn và các dung dịch thử. Phép thử chỉ có giá trị khi hệ số phân giải (Rs) giữa các pic fluocinolon acetonid và phenacetin phải lớn hơn 2, và các hệ số dung lượng (k’) của  Fluocinolon acetonid và phenacetin là khoảng 3 và 2 . Nếu các diều kiện trên không đạt được th́ điều chỉnh nồng độ methanol trong pha động, tăng nồng độ methanol để giảm hệ số k’ và giảm nồng độ methanol để tăng hệ số k’. Nếu điều chỉnh như vậy mà vẫn không thu được các điều kiện qui định th́ cột sắc kư không phù hợp. Nếu giá tri k’thu được nằm trong điều kiện qui định nhưng giá tri Rs dưới 2 th́ giảm 5% nồng độ cloroform trong pha động để tăng thời gian lưu của cả fluocinolon acetonid và phenacetin và điều chỉnh lại giá trị k’ tới các trị số qui định bằng cách tăng nồng độ methanol, lặp lại quá  tŕnh điều chỉnh cloroform và methanol cho tới khi thu được các giá trị Rs và k’phù hợp. 

Tính hàm lượng (%) fluocinolon acetonid, C24H30F2O6 , trong chế phẩm dựa vào diện tích pic thu được trên sắc kư đồ của dung dịch thử, dung dịch chuẩn và hàm lượng C24H30F2Otrong fluocinolon acetonid lượng chuẩn.

 

Bảo quản

Trong bao b́ kín, để nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Loại thuốc

Corticosteroid dùng tại chỗ.

Hàm lượng thường dùng

0,01%, 0,025%, 0,05%.