ĐỒNG SULFAT KHAN

Cupri sulfas anhydricus

CuSO4                                                P.t.l: 159,6

Chế phẩm phải chứa từ 99,0 đến 101,0% CuSO4, tính theo chế phẩm đă làm khô.

Tính chất

Bột màu xám xanh, rất hút ẩm.

Dễ tan trong nước, khó tan trong methanol, thực tế không tan trong ethanol 96%

Định tính

Các phép thử A, B, C được tiến hành theo chuyên luận đồng sulfat.

Độ trong của dung dịch

Dung dịch S: Hoà tan 1,6 g chế phẩm trong nước và pha loăng thành 50 ml bằng nước.

Dung dịch S phải trong (Phụ lục 9.2).

Clorid

Không được quá 0,015% (Phụ lục 9.4.5).

Pha loăng 10 ml dung dịch S với nước thành 15 ml và tiến hành thử. Quan sát dọc theo ống nghiệm trên nền đen.

Sắt

Không được quá 0,015%.

Xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Phụ lục 4.4, phương pháp 1).

Dung dịch thử: Hoà tan 0,32 g chế phẩm trong 10 ml nước, thêm 2,5 ml acid nitric không có ch́ (TT) và pha loăng thành 25,0 ml bằng nước.

Dung dịch chuẩn: Pha các dung dịch chuẩn bằng cách dùng dung dịch sắt chuẩn 20 phần triệu, thêm 2,5 ml acid nitric không có ch́ (TT) và pha loăng thành 25,0 ml bằng nước.

Đo độ hấp thụ ở 248,3 nm, dùng đèn catod rỗng sắt làm nguồn bức xạ và ngọn lửa acetylen - không khí nén.

Ch́

Không được quá 80 phần triệu.

Xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử  (Phụ lục 4.4, phương pháp 1). Tiến hành theo một trong hai phương pháp dưới đây.

Phương pháp 1

Dung dịch thử: Hoà tan 1,6 g chế phẩm trong 10 ml nước, thêm 2,5 ml acid nitric không có ch́ (TT) và pha loăng thành 25,0 ml bằng nước.

Dung dịch chuẩn: Pha các dung dịch chuẩn bằng cách dùng dung dịch ch́ chuẩn 100 phần triệu, thêm 2,5 ml acid nitric không có ch́ (TT) và pha loăng thành 25,0 ml bằng nước.

Đo độ hấp thụ ở 217,0 nm, dùng đèn catod rỗng ch́ làm nguồn bức xạ và ngọn lửa acetylen - không khí nén.

Phương pháp 2

Dung dịch thử: Hoà tan 0,5 g chế phẩm trong 10 ml dung dịch acid nitric 1% (Được chuẩn bị bằng cách pha loăng acid nitric không có ch́ (TT) trong nước khử ion) và pha loăng thành 25 ml bằng cùng dung môi.

Dung dịch chuẩn: Pha loăng dung dịch chuẩn ch́ 1000 phần triệu bằng dung dịch acid nitric 1% để thu được các dung dịch ch́ chuẩn có nồng độ lần lượt là 1, 2, 4 phần triệu. Sử dụng các dung dịch này để xây dựng đường chuẩn.

Đo độ hấp thụ ở bước sóng 217,0 nm trên thiết bị quang phổ hấp thụ nguyên tử được trang bị đèn catod rỗng ch́ làm nguồn bức xạ và ngọn lửa acetylen - không khí nén. Tính toán hàm lượng ch́ (theo phần triệu) trong mẫu thử dựa trên đường chuẩn thiết lập và độ hấp thụ đo được của dung dịch thử.

Mất khối lượng do làm khô

Không được quá 1,0% (Phụ lục 9.6).

(0,500 g; 250 oC).

Định lượng

Hoà tan 0,125 g chế phẩm trong 50 ml nước, thêm 2 ml acid sulfuric đậm đặc (TT) và 3 g kali iodid (TT). Chuẩn độ bằng dung dịch natri thiosulfat 0,1 N (CĐ), chỉ thị là 1 ml dung dịch hồ tinh bột (TT) cho vào cuối phép chuẩn độ.

1 ml dung dịch natri thiosulfat 0,1 N (CĐ) tương đương với 15,96 mg CuSO4.

Bảo quản

Trong đồ đựng kín.