KEM CLOTRIMAZOL

 

Cremoris clotrimazoli

Là kem bôi da có chứa clotrimazol.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận  “Thuốc mềm dùng trên da và niêm mạc” (phụ lục 1.12 ) và các yêu cầu sau đây :

Hàm lượng clotrimazol,C22H17ClN2, 90,0 đến 110% so với hàm lượng ghi trên nhăn.

Tính chất

Kem mịn màu trắng sữa, đồng nhất, hầu như không mùi.

Định tính

A. Trong phép thử định lượng, sắc kư đồ của dung dịch thử phải cho pic chính có thời gian lưu phù hợp với thời gian lưu của pic clotrimazol trên sắc kư đồ của dung dịch chuẩn.

B. Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4 )

Bản mỏng : Silica gel GF254

Hệ dung môi: Lấy Ether ethylic (TT) cho vào trong b́nh sắc kư. Sau đó, đặt cốc thuỷ tinh đựng sẵn 25 ml amoniac 13,5 M (TT)  vào trong b́nh sắc kư trên, đậy kín, để băo hoà dung môi.

Dung dịch thử : Lắc một lượng chế phẩm có chứa khoảng 20 mg clotrimazol với 20 ml ethanol (TT). Đặt trên bếp cách thuỷ cho chế phẩm chảy lỏng, khuấy kỹ để hoà tan hoạt chất. Sau đó đặt vào nước đá trong khoảng 20 phút. Lọc lấy dung dịch trong .

Dung dịch đối chiếu: Dung dịch clotrimazol chuẩn 0,1% trong ethanol (TT) .

Cách tiến hành : Chẩm riêng biệt lên bản mỏng 20 µl mỗi một dung dịch trên. Triển khai sắc kư đến khi dung môi đi được khoảng 15 cm. Lấy bản mỏng ra để khô ngoài không khí. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại bước sóng 254 nm. Hoặc phun thuốc thử Dragendorff  (TT)

Vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải phù hợp về vị trí, kích thước và mầu sắc với vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu.

Định lượng

Tiến hành phương pháp sắc kư lỏng ( Phụ lục 5.3 )

Pha động : Methanol - dung dịch dikali hydrophosphat 0,44% ( 70 : 30 ) (Thay đổi tỷ lệ nếu cần).

Dung dịch chuẩn : Cân chính xác khoảng 30 mg clotrimazol chuẩn, hoà tan trong ethanol (TT). và pha loăng  tới vừa đủ 50 ml với cùng dung môi. Lọc qua màng lọc 0,45 µm.

Dung dịch thử : Cân chính một lượng chế phẩm có chứa  khoảng 30mg clotrimazol vào cốc, thêm 25 ml ethanol (TT), đặt trên bếp cách thuỷ khuấy cho tan, để lạnh  trong nước đá ít nhất 30 phút. Gạn và lọc qua giấy lọc đă thấm ướt bằng ethanol (TT). Tiếp tục chiết như trên 2 lần nữa , mỗi lần 10 ml ethanol (TT).. Rửa cốc và giấy lọc bằng ethanol (TT). Tập trung các dịch lọc và dịch rửa, thêm ethanol (TT) cho vừa đủ 50 ml. Lọc qua màng lọc 0,45 µm.

Điều kiện sắc kư :

Cột thép không gỉ  (25 cm x 4,6 mm ) được nhồi pha tĩnh C  (5 µm)(RP18  là phù hợp).

Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng  254nm

Tốc độ ḍng : 1,0 -1,5 ml/phút

Thể tích tiêm 20µl

Cách tiến hành

Kiểm tra khả năng thích hợp của hệ thống sắc kư : Tiến hành sắc kư đối với dung dịch chuẩn. Số đĩa lư thuyết của cột không được nhỏ hơn 2500. Độ lệch chuẩn tương đối của diện tịch pic clotrimazol trong 6 lần tiêm lặp lại dung dịch chuẩn không được lớn hơn 2%.

Tiến hành sắc kư lần  lượt đối với dung dịch chuẩn và dung dịch thử.

Tính hàm lượng  clotrimazol, C22H17ClN2, có trong chế phẩm dựa vào diện tích pic thu được từ sắc kư đồ của dung dịch thử và dung dịch chuẩn và hàm lượng C22H17ClN2 trong  clotrimazol chuẩn.

 Bảo quản : Trong bao b́ kín , tránh ánh sáng , để ở nơi khô và mát

Loại thuốc

Thuốc chống nấm tại chỗ, phổ rộng.

Hàm lượng thường dùng

1% , 3%