BNG HT NƯỚC TIỆT KHUẨN

Lanugo gossypii absorbens sterilis

Bng ht nước tiệt khuẩn phải đạt tất cả cc yu cầu trong chuyn luận Bng ht nước. Đi khi c mu hơi vng do được tiệt khuẩn bằng nhiệt.

Độ v khuẩn

Bng ht nước tiệt khuẩn phải đạt độ v khuẩn (Phụ lục 13.7).

Bảo quản

Bảo quản trong đồ bao gi kn trnh nhiễm khuẩn, để nơi kh.