BẠC NITRAT

Argenti nitras

 

AgNO3                              P.t.l.: 169,9

 

Bạc nitrat phải chứa từ từ 99,0% đến 100,5% AgNO3. 

 

Tính chất

Tinh thể trong suốt không màu hoặc bột kết tinh màu trắng. Rất dễ tan trong nước, tan trong ethanol.

 

Định tính

A. Ḥa tan khoảng 10 mg chế phẩm trong 5 ml nước. Thêm 3 giọt dung dịch acid hydrocloric 10% (TT) sẽ có tủa trắng lổn nhổn, tủa này không tan trong dung dịch acid nitric 16% (TT), nhưng tan trong dung dịch amoniac loăng (TT).

B. Ḥa tan khoảng 10 mg chế phẩm trong 2 ml nước, thêm 2 ml acid sulfuric (TT). Lắc đều và để nguội. Cho cẩn thận dọc theo thành ống nghiệm 1 ml dung dịch sắt (II) sulfat 8% (TT). Ở vùng tiếp giáp giữa hai lớp có một ṿng màu nâu.

 

Độ trong và màu sắc của dung dịch

Dung dịch S: Ḥa tan 2,0 g chế phẩm trong 50 ml nước.

Dung dịch S phải trong (Phụ lục 9.2) và không màu (Phụ lục 9.3, phương pháp 2).

 

Giới hạn acid - kiềm

Lấy 2 ml dung dịch S. Thêm 0,1 ml dung dịch lục bromocresol (TT). Dung dịch phải có màu xanh.

Lấy 2 ml dung dịch S. Thêm 0,1 ml dung dịch đỏ phenol (TT). Dung dịch phải có màu vàng.

 

Các muối lạ

Không được quá 0,3%.

Thêm 7,5 ml dung dịch acid hydrocloric loăng (TT) vào 30 ml dung dịch S. Lắc mạnh. Đun nóng trên nồi cách thuỷ 5 phút. Lọc. Bốc hơi 20 ml dịch lọc trên nồi cách thuỷ đến khô. Sấy cắn ở 100 đến 105 oC tới khối lượng không đổi. Cắn thu được không quá 2 mg.

 

Nhôm, bismuth, đồng và ch́

Ḥa tan 1,0 g chế phẩm trong hỗn hợp gồm 4 ml dung dịch amoniac đậm đặc (TT) và 6 ml nước (TT). Dung dịch thu được phải trong (Phụ lục 9.2) và không màu (Phụ lục 9.3, phương pháp 2).

 

Định lượng

Ḥa tan khoảng 0,300 g chế phẩm trong 50 ml nước. Thêm 2 ml dung dịch acid nitric 2 M (TT) và 1 ml dung dịch sắt (III) amoni sulfat (TT). Chuẩn độ bằng dung dịch amoni sulfocyanid 0,1 N (CĐ) đến màu vàng hơi đỏ.

1 ml dung dịch amoni sulfocyanid 0,1 N (CĐ) tương đương với 16,99 mg AgNO3.

Bảo quản

Đựng trong bao b́ kín, phi kim loại, tránh ánh sáng.

 

Loại thuốc

Khử trùng.

 

Chế phẩm

Dung dịch bạc nitrat vô trùng.