NANG MỀM VITAMIN A

Molles capsulae Vitamini A

 

Là nang mềm chứa dung dịch vitamin A trong dầu tinh chế thích hợp.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc nang”(Phụ lục 1.13) và các yêu cầu sau đây:

Hàm lượng vitamin A , từ 90,0 đến 120,0% so với hàm lượng ghi trên nhăn.

Tính chất

Nang mềm chứa dầu trong suốt, màu đồng nhất.

Định tính

A.Trong phần Định lượng:

Nếu tiến hành bằng phương pháp đo quang th́ phổ hấp thụ tử ngoại (Phụ lục 4.1) của dung dịch thử  phải có cực đại đáp ứng yêu cầu của phép định lượng.

Nếu tiến hành bằng phương pháp sắc kư lỏng hiệu năng cao th́ sắc kư đồ thu được của dung dịch thử phải cho một pic có thời gian lưu tương ứng với thời gian lưu của pic chính trên sắc kư đồ thu được của dung dịch chuẩn.

B. Pha loăng một lượng dầu trong nang với cloroform (TT) để thu được dung dịch có nồng độ khoảng 10 - 20 đơn vị quốc tế/ml. Lấy 1 ml dung dịch thu được, thêm 2 ml dung dịch antimony triclorid (TT), xuất hiện màu xanh không bền.   

Định lượng

Tiến hành như mô tả trong Phụ lục 10.10. Định lượng vitamin A.

Tính hàm lượng vitamin A trong nang.

Bảo quản

Nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Loại thuốc

Vitamin

Hàm lượng thường dùng

2000 IU; 5000 IU