TITAN DIOXYD

Titanii dioxidum

 

TiO2 P.t.l : 79,9

 

Titan dioxyd phai cha t 98,0 en 100,5% TiO2.

 

Tnh chat

Bot trang hoac gan nh trang. Thc te khong tan trong nc, khong tan trong acid vo c loang nhng tan cham trong acid sulfuric ac nong.

nh tnh

Dung dch S1: Lac 20,0 g che pham vi 30 ml acid hydrocloric am ac (TT) trong 1 phut. Them 100 ml nc cat (TT), un soi. Loc nong cho en khi thu c dung dch trong. Ra giay loc bang 60 ml nc cat (TT) va pha loang dch loc thu c en 200 ml bang nc cat (TT).

Dung dch S2: Tron 0,500 g che pham vi 5 g natri sulfat khan (TT) trong bnh non co dai chu nhiet 300 ml. Them 10 ml nc, tron eu. Them 10 ml acid sulfuric (TT), un soi manh cho en khi thu c dung dch trong. Lam lanh, them t t hon hp cha 30 ml nc va 10 ml acid sulfuric (TT) a lam lanh, tiep tuc lam lanh va pha loang thanh 100 ml bang nc.

A. un nong manh, che pham co mau vang nhat va mat mau khi lam lanh.

B. Them 0,1 ml dung dch hydrogen peroxyd 30% (TT) vao 5 ml dung dch S2. Dung dch xuat hien mau o cam.

C. Them 0,5 g kem hat (TT) vao 5 ml dung dch S2. Sau 45 phut, hon hp co mau xanh tm.

o trong va mau sac cua dung dch

Dung dch S2 khong c uc hn o uc hon dch oi chieu II (Phu luc 9.2) va khong mau (Phu luc 9.3, phng phap 2).

Gii han acid - kiem

Them 50 ml nc cat khong co carbon dioxyd (TT) vao 5,0 g che pham, lac trong 5 phut. Ly tam hay loc cho en khi thu c dung dch trong. Lay 10 ml dch loc, them 0,1 ml dung dch xanh bromothymol (TT). Lng dung dch acid hydrocloric 0,01 M (TT) hoac dung dch natri hydroxyd 0,01 M (TT) dung e chuyen mau ch th khong c qua 1,0 ml.

Cac chat tan trong nc

Khong c qua 0,5%.

Lay 10,0 g che pham, them dung dch cha 0,5 g amoni sulfat (TT) trong 150 ml nc, un soi trong 5 phut. e nguoi, pha loang thanh 200 ml vi nc va loc cho en khi thu c dung dch trong. Lay 100 ml dch loc, boc hi en can va nung can 600 C en khoi lng khong oi. Khoi lng can thu c khong c qua 25 mg

Antimon

Khong c qua 0,01%.

Lay 10 ml dung dch S2, them 10 ml acid hydrocloric (TT) va 10 ml nc. Lam lanh en 20 oC (neu can), them 0,15 ml dung dch natri nitrit 10% (TT). Sau 5 phut, them 5 ml dung dch hydroxylamin hydroclorid 1% va 10 ml dung dch rhodamin B 0,01% va mi pha. Tron eu moi khi them vao. Lac manh vi 10,0 ml toluen (TT) trong 1 phut. e yen tach lp hoac ly tam 2 phut neu can. Mau hong xuat hien trong lp toluen khong c am mau hn mau hong trong lp toluen cua dung dch oi chieu c chuan b trong cung ieu kien, dung hon hp 5 ml dung dch antimon chuan 1 phan trieu Sb, 10 ml acid hydrocloric (TT) va 15 ml dung dch cha 0,5 g natri sulfat khan (TT) va 2 ml acid sulfuric (TT) thay the hon hp 10 ml dung dch S2, 10 ml acid hydrocloric (TT) va 10 ml nc.

Arsen

Khong c qua 5 phan trieu (Phu luc 9.4.2).

Can 0,5 g che pham cho vao bnh cau ay tron co gan nhiet ke, co bnh gan vi pheu co khoa va noi vi ong dan kh vao mot bnh khac cha 30 ml nc. Them 50 ml nc, 0,5 g hydrazin sulfat (TT), 0,5 g kali bromid (TT) va 20 g natri clorid (TT). Cho qua pheu tng giot 25 ml acid sulfuric (TT), un nong va gi nhiet o 110 115 oC trong 20 phut. Hi tao ra c thu vao bnh cau cha 30 ml nc. Pha loang thanh 50 ml vi nc. Lay 20 ml dung dch nay tien hanh th theo phng phap A.

Bari

Lay 10 ml dung dch S1, them 1 ml dung dch acid sulfuric loang (TT). Sau 30 phut, dung dch khong c uc hn hon hp cha 10 ml dung dch S1 va 1 ml nc cat.

Kim loai nang

Khong c qua 20 phan trieu (Phu luc 9.4.8).

Pha loang 10 ml dung dch S1 en 20 ml vi nc. Lay 12 ml dung dch, tien hanh theo phng phap 1. Dung dung dch ch mau 1 phan trieu (TT) e chuan b mau oi chieu.

Sat

Khong c qua 0,02%.

Lay 8 ml dung dch S2, them 4 ml nc. Tron eu va them 0,05 ml nc brom (TT). e yen 5 phut, loai brom d bang luong kh. Them 3 ml dung dch kali thiocyanat 9,7%, dung dch khong c co mau am hn mau dung dch oi chieu c chuan b trong cung ieu kien, s dung 4 ml dung dch sat mau 2 phan trieu (TT) va 8 ml dung dch acid sulfuric 20% (TT).

nh lng

Them 300 ml dung dch thuy ngan nitrat 2% va 2 ml acid nitric (TT) vao 300 g kem hat (TT), lac manh trong 10 phut va ra vi nc cat. Nhoi hon hong kem vao cot thuy tinh dai khoang 400 mm, ng knh 20 mm co khoa va a loc. Cho 100 ml dung dch acid sulfuric 1 M (TT) qua cot, sau o la 100 ml nc cat, lu y am bao chat long luon ngap mat hon hong. Cho hon hp gom 100 ml dung dch acid sulfuric 1 M (TT) va 100 ml nc cat sau o la 100 ml nc cat lan lt qua cot vi toc o 3 ml/phut. Dch ra giai thu vao bnh non 500 ml co cha 50,0 ml dung dch phen sat amoni sulfat 15% trong hon hp acid sulfuric - nc (1 : 3). Them 0,1 ml dung dch feroin sulfat (TT), chuan o ngay lap tc bang dung dch ceriamoni nitrat 0,1 M (C) en khi dung dch xuat hien mau xanh la (n1 ml). Cho lan lt hon hp cha 50 ml dung dch acid sulfuric 1 M (TT) va 50 ml nc cat, 20,0 ml dung dch S2, hon hp cha 50 ml acid sulfuric loang (TT) va 50 ml nc cat, sau cung la 100 ml nc cat vi toc o 3 ml/phut. Dch ra giai thu vao bnh non 500 ml co cha 50 ml dung dch phen sat amoni sulfat 15% trong hon hp acid sulfuric - nc (1 : 3). Ra phan uoi cot vi nc cat. Them 0,1 ml dung dch ferroin sulfat (TT), chuan o ngay lap tc bang dung dch ceriamoni nitrat 0,1 M (C) en khi dung dch xuat hien mau xanh la (n2 ml).

Ham lng phan tram TiO2 c tnh bang cong thc:

3,99 (n2 - n1)/m

Trong o, m la khoi lng (g) che pham dung e pha dung dch S2.

Bao quan

Bao b kn.

Loi thuc

Chat bao ve, ta dc.