THAN HOAT TNH

Carbo activatus

Than hoat tnh la chat co kha nang hap phu cao, thu c t qua trnh than hoa thch hp cac chat co nguon goc thc vat.

Tnh chat

Bot nhe, mau en, rat xop. Thc te khong tan trong cac dung moi thong thng.

nh tnh

A. Khi ot en nong o, che pham chay cham va khong thanh ngon la.

B. Che pham phai ap ng phep th Kha nang hap phu.

Dung dch S: Lay 2,0 g che pham vao mot bnh non nut mai, them 50 ml dung dch acid hydrocloric loang (TT). un soi nhe di ong sinh han hoi lu trong 1 gi, loc va ra pheu loc bang dung dch acid hydrocloric loang (TT). Gop dch loc va nc ra roi boc hi en kho tren cach thuy, hoa tan can trong dung dch acid hydrocloric 0,1 M (TT) va pha loang thanh 50,0 ml vi cung dung moi.

Gii han acid - kiem

Them 40 ml nc vao 2,0 g che pham va un soi trong 5 phut. e nguoi, hoan lai the tch ban au bang nc khong co carbon dioxyd (TT) va loc. Bo 20 ml dch loc au. Them vao 10 ml dch loc 0,25 ml dung dch xanh bromothymol (TT) va 0,25 ml dung dch natri hydroxyd 0,02 M (C), dung dch phai co mau xanh. Mau cua ch th phai chuyen sang vang khi them khong qua 0,75 ml dung dch acid hydrocloric 0,02 M (C).

Chat tan trong acid

Khong c qua 3%.

Them 25 ml dung dch acid nitric loang (TT) vao 1,0 g che pham va un soi trong 5 phut. Loc nong qua pheu loc thuy tinh xop so 10 va ra bang 10 ml nc nong. Gop dch chiet va nc ra, boc hi en kho tren cach thuy, them vao can 1 ml acid hydrocloric (TT), boc hi lai en kho va say can en khoi lng khong oi 100 oC en 105 C. Khoi lng can khong c qua 30 mg.

Chat mau tan trong kiem

Them 10 ml dung dch natri hydroxyd loang (TT) vao 0,25 g che pham va un soi trong mot phut. e nguoi, loc va pha loang dch loc thanh 10 ml bang nc. Dung dch khong c co mau am hn mau mau VL4 (Phu luc 9.3, phng phap 2).

Chat tan trong ethanol

Khong c qua 0,5%.

Them vao 2,0 g che pham 50 ml ethanol 96% (TT) va un soi di ong sinh han hoi lu trong 10 phut. Loc ngay, e nguoi va pha loang thanh 50 ml bang ethanol 96% (TT). Dch loc nay khong c co mau am hn mau mau V6 hoac VN6 (Phu luc 9.3, phng phap 2). Boc hi 40 ml dch loc en kho va say can en khoi lng khong oi 100 en 105 C. Khoi lng can khong c qua 8 mg.

Chat huynh quang

Chiet 10,0 g che pham vi 100 ml cyclohexan (TT1) trong 2 gi trong bo chiet Soxhlet. Lay phan dung dch va pha loang thanh 100 ml bang cyclohexan (TT1). Quan sat di anh sang t ngoai bc song 365 nm. Huynh quang cua dung dch nay khong c am hn dung dch cua 83 mg quinin (TT) trong 1000 ml dung dch acid sulfuric 0,005 M (C) c quan sat trong cung ieu kien.

Sulfid

Them vao 1,0 g che pham trong mot bnh non, 5 ml dung dch acid hydrocloric 25 % (TT) va 20 ml nc. un en soi. Kh giai phong ra khong c lam giay ch acetat (TT) chuyen thanh mau nau.

ong

Khong c qua 25 phan trieu.

Xac nh bang phng phap quang pho hap thu nguyen t (Phu luc 4.4, phng phap 1).

Dung dch th: Dung dung dch S.

Dung dch oi chieu: Chuan b cac dung dch oi chieu bang cach pha loang dung dch ong mau 0,1% bang dung dch acid hydrocloric 0,1 M (TT).

o o hap thu 325,0 nm, s dung en cathod rong ong lam nguon bc xa va ngon la khong kh - acetylen.

Ch

Khong c qua 10 phan trieu.

Xac nh bang phng phap quang pho hap thu nguyen t (Phu luc 4.4, phng phap 1).

Dung dch th: Dung dung dch S.

Dung dch oi chieu: Chuan b cac dung dch oi chieu bang cach pha loang dung dch ch mau 100 phan trieu (TT) bang dung dch acid hydrocloric 0,1 M (TT).

o o hap thu 283,3 nm, s dung en cathod rong ch lam nguon bc xa va ngon la khong kh - acetylen. Tuy thuoc vao may, co the s dung vach 217,0 nm.

Kem

Khong c qua 25 phan trieu.

Xac nh bang phng phap quang pho hap thu nguyen t (Phu luc 4.4, phng phap 1).

Dung dch th: Dung dung dch S.

Dung dch oi chieu: Chuan b cac dung dch oi chieu bang cach pha loang dung dch kem mau 100 phan trieu (TT) bang dung dch acid hydrocloric 0,1 M (TT).

o o hap thu 214,0 nm, s dung en cathod rong kem lam nguon bc xa va ngon la khong kh - acetylen.

Mat khoi lng do lam kho

Khong c qua 15% (Phu luc 9.6).

(1,00 g; 120 C; 4 gi).

Tro sulfat

Khong c qua 5,0% (Phu luc 9.9, phng phap 2).

Dung 1,0 g che pham.

Kha nang hap phu

Lay 0,300 g che pham vao trong mot bnh non nut mai dung tch 100 ml, them 25,0 ml dung dch mi pha co cha 0,5 g phenazon (TT) trong 50 ml nc. Lac ky trong 15 phut. Loc va bo 5 ml dch loc au. Lay 10,0 ml dch loc, them 1,0 g kali bromid (TT), 20 ml dung dch acid hydrocloric loang (TT) va 0,1 ml dung dch o methyl (TT), chuan o bang dung dch kali bromat 0,1 N (C) en khi mat mau o. Gan iem ket thuc chuan o, chuan o cham (1 giot trong 15 giay). Song song tien hanh lam mau trang dung 10,0 ml dung dch phenazon tren.

Tnh khoi lng phenazon a c hap phu bi 100 g than hoat tnh theo cong thc:

 

2,353 x (a - b)

 


m

 

a: So ml dung dch kali bromat 0,1 N (C) a dung cho mau trang.

b: So ml dung dch kali bromat 0,1 N (C) a dung cho mau th.

m: Khoi lng che pham tnh ra gam.

100 g than hoat tnh (tnh theo che pham a lam kho) hap phu khong c di 40 g phenazon.

o nhiem khuan

Tong so vi khuan hieu kh song lai c khong c qua 1000 trong 1,0 g che pham, xac nh bang phng phap a thach (Phu luc 13.6).

Bao quan

Trong chai lo kn.