STRYCHNIN SULFAT

Strychnini sulfas

 

(C21H22N2O2)2. H2SO4. 5H2O P.t.l: 857,0

Strychnin sulfat la strychnidin-10 on sulfat pentahydrat, chiet t hat cay Strychnos nux - vomica L. va cac loai Strychnos sp. khac, ho Loganiaceae, phai cha t 97,0 en 100,5% (C21H22N2O2)2.H2SO4, tnh theo che pham khan.

Tnh chat

Tinh the hnh kim khong mau hay bot ket tinh trang, khong mui.

De tan trong nc soi, hi tan trong ethanol va nc lanh, kho tan trong cloroform va khong tan trong ether.

nh tnh

Co the chon mot trong hai nhom nh tnh sau:

Nhom I: B, C, D.

Nhom II: A, D.

A. Pho hap thu hong ngoai (Phu luc 4.2) cua che pham phai phu hp vi pho hap thu hong ngoai cua strychnin sulfat chuan (C).

B. Trong phep th Tap chat lien quan: vet chnh cua dung dch th phai giong ve v tr, mau sac va kch thc so vi vet chnh cua dung dch oi chieu (1).

C. Hoa tan 50 mg che pham trong 5 ml nc, them 0,1 ml amoniac am ac (TT) va chiet bang 5 ml cloroform (TT). Boc hi dch chiet cloroform en can tren cach thuy. Them vao can 0,1 ml acid sulfuric am ac (TT) va 1 tinh the kali dicromat (TT), xung quanh tinh the co mau tm, mau o, mau vang khi lac.

D. Che pham cho phan ng cua ion sulfat (Phu luc 8.1).

o trong va mau sac cua dung dch

Dung dch S: Hoa tan 1,0 g che pham trong nc khong co carbon dioxyd (TT) va pha loang thanh 50,0 ml vi cung dung moi.

Dung dch S phai trong (Phu luc 9.2) va khong mau (Phu luc 9.3, phng phap 2).

Gii han acid kiem

Lay 25 ml dung dch S, them 0,1 ml dung dch o methyl (TT), dung dch co mau o. Khi them khong qua 0,5 ml dung dch natri hydroxyd 0,02 N (C) dung dch phai chuyen sang mau vang.

Goc quay cc rieng

T 25 en 29o, tnh theo che pham khan (Phu luc 6.4).

Dung dung dch S e o.

Brucin

Lay 0,1 g che pham, them 1 ml acid nitric (TT) va 0,2 ml nc, lac cho tan hoan toan. Neu dung dch thu c co mau o hay da cam th khong c am hn mau cua dung dch oi chieu gom 1 ml acid nitric (TT) va 0,2 ml dung dch brucin 0,054%.

Tap chat lien quan

Xac nh bang phng phap sac ky lp mong (Phu luc 5.4).

Ban mong: Silica gel G (TT).

Dung moi khai trien: Diethylamin - ethyl acetat - cyclohexan (15 : 25 : 60).

Dung dch th: Hoa tan 0,1 g che pham trong methanol (TT) va pha loang thanh 10 ml vi cung dung moi.

Dung dch oi chieu (1): Hoa tan 0,1 g strychnin sulfat chuan (ĐC) trong methanol (TT) va pha loang thanh 10 ml vi cung dung moi.

Dung dch oi chieu (2): Lay 0,5 ml dung dch oi chieu (1) va pha loang thanh 100 ml bang methanol (TT).

Cach tien hanh: Cham rieng biet len ban mong 5 ml moi dung dch tren. Trien khai sac ky en khi dung moi i c khoang 15 cm, lay ra say kho ban mong 100 105 oC trong 15 phut, e nguoi. Phun dung dch kali iodobismuthat (TT) cho en khi cac vet o cam xuat hien. Ngoai vet chnh, bat ky vet phu nao tren sac ky o cua dung dch th khong c am mau hn vet chnh cua dung dch oi chieu (2).

Nc

T 10,0 en 13,0% (Phu luc 10.3).

Dung 0,10 g che pham.

Tro sulfat

Khong c qua 0,1% (Phu luc 9.9, phng phap 1).

Dung 1,0 g che pham.

nh lng

Hoa tan 0,500 g che pham trong 25 ml acid acetic khan (TT), them 1 ml anhydrid acetic (TT). nh lng bang dung dch acid percloric 0,1 M (C). Xac nh iem ket thuc bang phng phap chuan o o ien the (Phu luc 10.2) hoac bang ch th xanh malachit (TT).

1 ml dung dch acid percloric 0,1 M (C) tng ng vi 76,70 mg (C21H22N2O2)2. H2SO4.

Bao quan

ng trong lo kn, tranh anh sang.

Loại thuốc

Kch thch than kinh trung ng va tuy song, kch thch tieu hoa.

Che pham

Thuoc tiem.