PIPERAZIN CITRAT

Piperazini citras

 

(C4H10N2)3. 2C6H8O7 P.t.l: 643,0

Piperazin citrat phai cha t 98,0 en 101,0% (C4H10N2)3. 2C6H8O7, tnh theo che pham khan.

Tnh chat

Bot com mau trang, sau khi say kho 100 - 105 oC chay khoang 190 oC. De tan trong nc, thc te khong tan trong ethanol 96% va ether.

nh tnh

Co the chon mot trong hai nhom nh tnh sau:

Nhom I: A.

Nhom II: B, C.

A. Pho hong ngoai (Phu luc 4.2) cua che pham phai phu hp vi pho hong ngoai cua piperazin citrat chuan (ĐC). Say kho che pham va chat chuan 120 oC trong 5 gi, tranh am va o pho hong ngoai ngay.

B. Trong phep th Tap chat lien quan, sau khi phun cac dung dch ninhydrin, vet chnh tren sac ky o thu c t dung dch th (2) phai tng t ve mau sac, v tr va kch thc so vi vet chnh tren sac ky o thu c t dung dch oi chieu (1).

C. Hoa tan 0,5 g che pham trong 5 ml nc, dung dch nay cho phan ng ac trng cua citrat (Phu luc 8.1).

o trong va mau sac cua dung dch

Dung dch S: Hoa tan 1,25 g che pham trong nc va pha loang thanh 25 ml với cung dung moi.

Dung dch S phai trong (Phu luc 9.2) va khong am mau hn mau cua mau mau N8 (Phu luc 9.3, phng phap 2).

Tap chat lien quan

Tien hanh bang phng phap sac ky lp mong (Phu luc 5.4).

Ban mong: Silica gel G (TT).

Dung moi khai trien: Amoniac am ac - aceton (20 : 80) va mi pha.

Dung moi hoa tan: Ethanol - amoniac am ac (2 : 3)

Dung dch th (1): Hoa tan 1,0 g che pham trong 6 ml amoniac am ac (TT) va pha loang thanh 10 ml bang ethanol (TT).

Dung dch th (2): Pha loang 1 ml dung dch th (1) thanh 10 ml bang dung moi hoa tan.

Dung dch oi chieu (1): Hoa tan 0,1 g piperazin citrat chuan (ĐC) trong dung moi hoa tan va pha loang thanh 10 ml với cung dung moi.

Dung dch oi chieu (2): Hoa tan 25 mg ethylendiamin trong dung moi hoa tan va pha loang thanh 100 ml với cung dung moi..

Dung dch oi chieu (3): Hoa tan 25 mg triethylendiamin trong dung moi hoa tan va pha loang thanh 100 ml với cung dung moi.

Dung dch oi chieu (4): Hoa tan 12,5 mg triethylendiamin trong 5,0 ml dung dch th (1) va pha loang thanh 50 ml bang dung moi hoa tan.

Cach tien hanh: Cham rieng biet len ban mong 5 ml moi dung dch tren. Trien khai sac ky en khi dung moi i c 15 cm. Say ban mong 105 oC va phun lan lt dung dch ninhydrin 0,3% trong hon hp gom acid acetic khan va butanol (3 : 100), dung dch ninhydrin 0,15% trong ethanol (TT). Say ban mong 105 oC trong 10 phut.

Tren sac ky o bat ky vet phu nao thu c t dung dch th (1) khong c am mau hn vet thu c t dung dch oi chieu (2) (0,25%).

Phun len ban mong dung dch iod 0,1 N va e khoang 10 phut. Vet tng ng vi triethylendiamin thu c t dung dch th (1) khong c am mau hn vet thu c t dung dch oi chieu (3). Phep th ch co gia tr khi dung dch oi chieu (4) cho 2 vet tach ro rang.

Kim loai nang

Khong c qua 20 phan trieu (Phu luc 9.4.8).

Lay 12 ml dung dch S th theo phng phap 1. Dung dung dch ch mau 1 phan trieu (TT) e chuan b mau oi chieu.

Nc

T 10,0 en 14,0% (Phu luc 10.3).

Dung 0,300 g che pham.

Tro sulfat

Khong c qua 0,1% (Phu luc 9.9; phng phap 2).

Dung 1,0 g che pham.

nh lng

Hoa tan 0,100 g che pham trong 10 ml acid acetic khan (TT) bang cach un nong nhe va pha loang 70 ml bang cung dung moi. Chuan o bang dung dch acid percloric 0,1 N (C) dung 0,25 ml dung dch 1-naphtholbenzein (TT) lam ch th, en khi mau chuyen t vang nau sang xanh la.

1 ml dung dch acid percloric 0,1 N (C) tng ng vi 10,71 mg (C4H10N2)3. 2C6H8O7.

Bao quan

Trong chai lo nut kn.

Loai thuoc

Tr giun san.