PREDNISON

Prednisonum

 

 

 

 

 

 

 

 

C21H26O5                                                                                                   P.t.l: 358,4

 

Prednison là 17,21-dihydroxypregna-1,4-dien-3,11,20-trion, phải chứa từ 97,0 đến 103,0% C21H26O5, tính theo chế phẩm đă làm khô.

 

Tính chất

Bột kết tinh đa h́nh, trắng hay gần như trắng. Thực tế không tan trong nước, khó tan trong ethanol 96% và methylen clorid.

 

Định tính

Có thể chọn một trong hai nhóm định tính sau:

Nhóm I: A, B.

Nhóm II: C, D.

A. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại của prednison chuẩn (ĐC). Nếu hai phổ có sự khác nhau th́ hoà tan riêng biệt chế phẩm và chất chuẩn trong thể tích tối thiểu aceton (TT), bốc hơi dung môi trên cách thuỷ đến khô, lấy các cắn ghi phổ lại.

B. Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

Bản mỏng: Silica gel GF254 (TT).

Dung môi khai triển: Nước - methanol - ether - methylen clorid (1,2 : 8 : 15 : 77).

Dung dịch thử: Hoà tan 10 mg chế phẩm trong hỗn hợp methanol - methylen clorid (1 : 9) và pha loăng thành 10 ml với cùng hỗn hợp dung môi.

Dung dịch đối chiếu (1): Hoà tan 20 mg prednison chuẩn (ĐC) trong hỗn hợp methanol - methylen clorid (1 : 9) và pha loăng thành 20 ml với cùng hỗn hợp dung môi.

Dung dịch đối chiếu (2): Hoà tan 10 mg betamethason chuẩn (ĐC) trong dung dịch đối chiếu (1) và pha loăng thành 10 ml với cùng dung môi.

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 ml mỗi dung dịch trên. Triển khai sắc kư đến khi dung môi đi được 15 cm, lấy bản mỏng ra, để khô ngoài không khí và quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm. Vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải giống về vị trí và kích  thước với vết trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (1). Phun lên bản mỏng dung dịch acid sulfuric trong ethanol (TT), sấy ở nhiệt độ 120 oC trong 10 phút hay đến khi xuất hiện vết, để nguội và quan sát dưới ánh sáng thường và tử ngoại ở bước sóng 365 nm. Vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải giống về vị trí, màu sắc dưới ánh sáng thường và huỳnh quang dưới ánh sáng tử ngoại, và kích thước với vết trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (1). Phép thử chỉ có giá trị khi dung dịch đối chiếu (2) cho hai vết tách rơ ràng.

C. Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

Bản mỏng: Silica gel GF254 (TT).

Dung môi khai triển: Nước - methanol - ether - methylen clorid (1,2 : 8 : 15 : 77).

Dung dịch thử (1): Hoà tan 25 mg chế phẩm trong methanol (TT) và pha loăng thành 5 ml bằng cùng  dung môi (dung dịch A). Pha loăng 2 ml dung dịch A thành 10 ml bằng methylen clorid (TT).

Dung dịch thử (2): Lấy 0,4 ml dung dịch A cho vào một ống thuỷ tinh (100 mm x 20 mm) có nút mài hay có nắp polytetrafluoroethylen và làm bay hơi dung môi bằng cách đun nóng nhẹ dưới  luồng khí nitrogen. Thêm 2 ml dung dịch acid acetic (TT) 15% (tt/tt) và 50 mg natri bismuthat (TT). Đậy nút ống và lắc hỗn dịch bằng máy lắc cơ học 1 giờ trong điều kiện tránh ánh sáng. Thêm tiếp 2 ml dung dịch acid acetic 15% (tt/tt) và lọc vào b́nh gạn 50 ml, rửa phễu lọc hai lần, mỗi lần với 5 ml nước. Lắc dịch lọc trong với 10 ml methylen clorid (TT). Rửa lớp dung môi hữu cơ với 5 ml dung dịch natri hydroxyd 1 M (TT), sau đó bằng nước hai lần, mỗi lần với 5 ml. Loại nước bằng natri sulfat khan (TT).

Dung dịch đối chiếu (1): Hoà tan 25 mg prednison chuẩn (ĐC) trong methanol (TT) và pha loăng thành 5 ml bằng cùng dung môi (dung dịch B). Pha loăng 2 ml dung dịch B thành 10 ml bằng methylen clorid (TT).

Dung dịch đối chiếu (2): Chuẩn bị giống dung dịch thử (2) nhưng thay 0,4 ml dung dịch A bằng 0,4 ml dung dịch B.

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 ml dung dịch thử (1) và dung dịch đối chiếu (1); 50 ml dung dịch thử (2) và dung dịch đối chiếu (2), chấm hai dung dịch cuối từng lượng nhỏ một để được những vết nhỏ. Triển khai sắc kư đến khi dung môi đi được 15 cm, lấy bản mỏng ra, để khô ngoài không khí và quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm. Vết chính trên sắc kư đồ của các dung dịch thử phải giống về vị trí và kích  thước với vết trên sắc kư đồ của các dung dịch đối chiếu tương ứng. Phun lên bản mỏng dung dịch acid sulfuric trong ethanol (TT), sấy ở nhiệt độ 120 oC trong 10 phút hay đến khi xuất hiện vết, để nguội và quan sát dưới ánh sáng thường và tử ngoại ở bước sóng 365 nm. Vết chính trên sắc kư đồ của các dung dịch thử phải giống về vị trí, màu sắc dưới ánh sáng thường và huỳnh quang dưới ánh sáng tử ngoại, và kích thước với vết trên sắc kư đồ của các dung dịch đối chiếu tương ứng. Các vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử (2) và dung dịch đối chiếu (2) có Rf cao hơn hẳn Rf của các vết trên sắc kư đồ của dung dịch thử (1) và dung dịch đối chiếu (1).

D.Cho khoảng 2 mg chế phẩm vào 2 ml acid sulfuric (TT) và lắc để hoà tan. Trong ṿng 5 phút, màu vàng xuất hiện cùng với huỳnh quang xanh lam dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 365 nm. Đổ dung dịch này vào 10 ml nước và lắc đều, màu bị nhạt dần nhưng huỳnh quang dưới ánh sáng tử ngoại không bị mất đi.

 

Góc quay cực riêng

Từ +167o đến +175o, tính theo chế phẩm đă làm khô (Phụ lục 6.4).

Hoà tan 0,125 g chế phẩm trong dioxan (TT) và pha loăng thành 25,0 ml bằng cùng dung môi để đo.

 

Tạp chất liên quan

Xác định bằng phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động A: Trong b́nh định mức 1000 ml, trộn 100 ml acetonitril (TT) với 200 ml methanol (TT) và 650 ml nước, để yên cho cân bằng, thêm nước đến vạch và lắc đều.

Pha động B: Acetonitril (TT).

Dung dịch thử: Hoà tan 25,0 mg chế phẩm trong methanol (TT) và pha loăng thành 10,0 ml bằng cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu: Pha loăng 1,0 ml dung dịch thử thành 100,0 ml bằng methanol (TT).

Dung dịch phân giải: Hoà tan 2 mg prednison chuẩn (ĐC) và 2 mg prednisolon chuẩn (ĐC) trong methanol (TT) và pha loăng thành 100,0 ml bằng cùng dung môi.

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không gỉ (0,25 m x 4,6 mm) được nhồi octadecylsilyl silica gel dùng cho sắc kư (5 mm). Cột được duy tŕ ở nhiệt độ 45 °C.

Detector quang phổ hấp thụ tử ngoại ở bước sóng 254 nm.

Tốc độ ḍng: 2,5 ml/phút.

Thể tích tiêm: 20 ml.

Cách tiến hành:

Tiến hành sắc kư theo chương tŕnh gradient tuyến tính như sau:

 

Thời gian

(phút)

Pha động A

(% tt/tt)

Pha động B

(% tt/tt)

Ghi chú

0

25

40

41

46

47

  52 = 0

           100

           100

            40

            0

            0

           100

           100

         0

         0

        60

       100

       100

         0

         0

Đẳng ḍng.

Bắt đầu gradient tuyến tính.

Kết thúc sắc kư, chuyển sang 100 B.

Bắt  đầu chạy với B.

Kết thúc chạy với B, quay lại chạy 100 A.

Bắt  đầu cân bằng cột với A.

Kết thúc cân bằng cột, bắt đầu mũi tiêm tiếp theo.

 

Cân bằng cột ít nhất 30 phút với pha động B, sau đó với pha động A 5 phút. Để tiến hành mũi tiêm tiếp theo dùng điều kiện đă ghi trong bảng trên từ phút 40,0 đến phút 52,0. Điều chỉnh độ nhạy của hệ thống sao cho chiều cao của pic chính trong sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu không dưới 50% thang đo.

Tiêm dung dịch phân giải, với điều kiện sắc kư đă ghi trên thời gian lưu của pic prednison khoảng 19 phút và của pic prednisolon khoảng 23 phút. Phép thử chỉ có giá trị khi độ phân giải giữa pic prednison và pic prednisolon ít nhất là 2,7. Nếu cần điều chỉnh nồng độ acetonitril trong pha động A.

Tiêm mẫu trắng là methanol (TT), dung dịch thử và dung dịch đối chiếu. Trên sắc kư đồ của dung dịch thử: diện tích của bất kỳ vết phụ nào ngoài vết chính không được lớn hơn 0,25 lần diện tích của pic chính của dung dịch đối chiếu (0,25%), tổng diện tích của các pic phụ không được lớn hơn 0,75 lần diện tích của pic chính của dung dịch đối chiếu (0,75%). Bỏ qua các pic ứng với pic của mẫu trắng và pic có diện tích nhỏ hơn 0,05 lần diện tích của pic chính của dung dịch đối chiếu.

 

Mất khối lượng do làm khô

Không được quá 1,0% (Phụ lục 9.6).

(0,500 g; 100 – 105 °C).

 

Định lượng

Hoà tan 0,100 g chế phẩm trong ethanol 96% (TT) và pha loăng thành 100,0 ml bằng cùng dung môi. Pha loăng 2,0 ml dung dịch này thành 100,0 ml bằng ethanol 96% (TT). Đo độ hấp thụ (Phụ lục 4.1) của dung dịch thu được ở bước sóng cực đại 238 nm. Tính hàm lượng C21H26O5 theo A(1%, 1 cm), lấy 425 là giá trị A(1%, 1 cm)  ở 238 nm.

 

Bảo quản

Tránh ánh sáng.

 

Loại thuốc

Corticosteroid.

 

Chế phẩm

Viên nén.