2.4 CC DUNG DỊCH MẪU

 

Cc dung dch sau y c s dng lm mu so snh trong cc php th gii hn tp cht:

Dung dch acetaldehyd mu 100 phn triu C2H4O trong isopropanol

Ho tan 1,0 g acetaldehyd (TT) trong isopropanol (TT) vừa đủ 100 ml. Pha long 5,0 ml dung dch thu c thnh 500,0 ml bng isopropanol (TT) ngay trc khi s dng.

Dung dch acetaldehyd mu 100 phn triu C2H4O trong nc

Ho tan 1,0 g acetaldehyd (TT) trong nước vừa đủ 100 ml. Pha long 5,0 ml dung dch thu c thnh 500,0 ml bng nc ngay trc khi s dng.

Dung dch amoni mu 100 phn triu NH4

Pha long 10,0 ml dung dch amoni clorid 0,0741% (TT) thnh 25,0 ml bng nc.

Dung dch amoni mu 2,5 phn triu NH4

Pha long 1 th tch dung dch amoni clorid 0,0741% (TT) thnh 100 ml bng nc.

Dung dch amoni mu 1 phn triu NH4

Pha long 1 th tch dung dch amoni mu 2,5 phn triu NH4 (TT) thnh 2,5 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch antimoni mu 100 phn triu Sb

Ho tan 0,274 g kali antimoni tartrat (TT) trong 500 ml dung dch acid hydrocloric 1 M (TT). Pha long dung dch trong thu c thnh 1000 ml vi nc.

Dung dch antimoni mu 1 phn triu Sb

Ho tan 0,274 g kali antimony tartrat (TT) trong 20 ml dung dch acid hydrocloric 7 M (TT). Pha long dung dch trong thu c thnh 100 ml vi nc. Thm vo 10 ml dung dch ny 200 ml dung dch acid hydrocloric 7 M (TT) v pha long thnh 1000 ml vi nc. Thm vo 100 ml dung dch ny 300 ml dung dch acid hydrocloric 7 M (TT) v pha long thnh 1000 ml vi nc. Chun b cc dung dch pha long ngay trc khi s dng.

Dung dch arsen mu 1000 phn triu As

Ho tan 0,330 g arsen trioxyd (TT) trong 5 ml dung dch natri hydroxyd 2 M (TT) v thm nc va 250 ml.

Dung dch arsen mu 10 phn triu As

Pha long 1 th tch dung dch arsen mu 1000 phn triu As (TT) thnh 100 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch arsen mu 1 phn triu As

Pha long 1 th tch dung dch arsen mu 10 phn triu As (TT) thnh 10 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch arsen mu 0,1 phn triu As

Pha long 1 th tch dung dch arsen mu 1 phn triu As (TT) thnh 10 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch bari mu 1000 phn triu Ba

Ho tan 1,778 g bari clorid (TT) trong nc va 1000 ml.

Dung dch bari mu 50 phn triu Ba

Pha long 1 th tch dung dch bari clorid 0,178% (TT) thnh 20 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch bc mu 5 phn triu Ag

Pha long 1 th tch dung dch bc nitrat 0,079% (TT) thnh 100 th tch vi nc.

Dung dch bismuth mu 100 phn triu Bi

Ho tan 0,500 g bismuth (TT) tng ng vi trong 50 ml acid nitric (TT) v thm nc va 500 ml. Pha long 1 th tch dung dch thu c thnh 10 th tch vi dung dch acid nitric long (TT) ngay trc khi s dng.

Dung dch cadmi mu 1000 phn triu Cd

Ho tan mt lng cadmi (TT) cha 0,100 g Cd trong mt lng ti thiu hn hp ng th tch ca acid hydrocloric (TT) vi nc v thm dung dch acid hydrocloric 1% (TT) va 100 ml.

Dung dch cadmi mu 10 phn triu Cd

Pha long 1 th tch dung dch cadmi mu 1000 phn triu Cd (TT) thnh 1000 th tch vi dung dch acid hydrocloric 1% (TT) ngay trc khi s dng.

Dung dch calci mu 1000 phn triu Ca

Ho tan 0,624 g calci carbonat (TT) sy kh 100 105 OC n khi lng khng i trong nc c cha 3 ml dung dch acid acetic 5 M (TT) v thm nc va 250 ml.

Dung dch calci mu 400 phn triu Ca

Ho tan 1 g calci carbonat (TT) trong 23 ml dung dch acid hydrocloric 1 M (TT) v thm nc va 100 ml. Pha long 1 th tch dung dch thu c thnh 10 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch calci mu 100 phn triu Ca trong nc

Pha long 1 th tch dung dch calci mu 1000 phn triu Ca (TT) thnh 10 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch calci mu 100 phn triu Ca trong nc s 1

Pha long 1 th tch dung dch calci clorid khan cha 0,2769% CaCl2 trong dung dch acid hydrocloric 2 M (TT)thnh 10 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch calci mu 100 phn triu Ca trong ethanol 96%

Pha long 1 th tch dung dch calci mu 1000 phn triu Ca (TT) thnh 10 th tch vi ethanol 96% (TT) ngay trc khi s dng.

Dung dch calci mu 10 phn triu Ca

Pha long 1 th tch dung dch calci mu 1000 phn triu Ca (TT) thnh 100 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch ch mu 1000 phn triu Pb

Ho tan 0,400 g ch (II) nitrat (TT) trong nc va 250 ml.

Dung dch ch mu 1000 phn triu Pb trong acid nitric khng c ch

Ho tan 0,400 g ch (II) nitrat (TT) trong dung dch acid nitric long khng c ch (TT) va 250 ml.

Dung dch ch mu 100 phn triu Pb

Pha long 1 th tch dung dch ch mu 1000 phn triu Pb (TT) thnh 10 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch ch mu 20 phn triu Pb

Ho tan 0,80 g ch (II) nitrat (TT) trong nc c cha 2 ml acid nitric (TT) v thm nc va 250 ml. Pha long 1 th tch dung dch thu c thnh 100 th tch vi nc ngay trc khi s dng

Dung dch ch mu 10 phn triu Pb

Pha long 1 th tch dung dch ch mu 100 phn triu Pb (TT) thnh 10 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch ch mu 10 phn triu Pb trong acid nitric khng c ch

Pha long 1 th tch dung dch ch mu 1000 phn triu Pb trong acid nitric khng c ch (TT) thnh 100 th tch vi acid nitric khng c ch (TT). S dng trong vng mt tun.

Dung dch ch mu 2 phn triu Pb

Pha long 1 th tch dung dch ch mu 100 phn triu Pb (TT) thnh 50 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch ch mu 1 phn triu Pb

Pha long 1 th tch dung dch ch mu 100 phn triu Pb (TT) thnh 100 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch ch mu 0,5 phn triu Pb trong acid nitric khng c ch

Pha long 1 th tch dung dch ch mu 10 phn triu Pb trong acid nitric khng c ch (TT) thnh 20 th tch vi acid nitric khng c ch (TT). S dng trong vng mt ngy.

Dung dch ch mu 0,1 phn triu Pb

Pha long 1 th tch dung dch ch mu 1 phn triu Pb (TT) thnh 10 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch clorid mu 500 phn triu Cl

Ho tan 0,0824 g natri clorid (TT) sy kh 100 105 0C n khi lng khng i trong nc va 100 ml.

Dung dch clorid mu 50 phn triu Cl

Pha long 1 th tch dung dch clorid mu 500 phn triu Cl (TT) thnh 10 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch clorid mu 8 phn triu Cl

Pha long 1 th tch dung dch natri clorid 0,132% (TT) thnh 100 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch clorid mu 5 phn triu Cl

Pha long 1 th tch dung dch clorid mu 500 phn triu Cl (TT) thnh 100 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch cobalt mu 100 phn triu Co

Ho tan 0,494 g cobalt nitrat (TT) trong 500 ml dung dch acid nitric 1 M (TT) v pha long dung dch trong thu c thnh 1000 ml vi nc.

Dung dch crom mu 1000 phn triu Cr

Ho tan 2,82 g kali cromat (TT) sy kh n khi lng khng i trong nc va 1000 ml.

Dung dch crom mu 100 phn triu Cr

Ho tan 0,283 g kali cromat (TT) sy kh n khi lng khng i trong nc va 1000 ml.

Dung dch crom mu 0,1 phn triu Cr

Pha long 1 th tch dung dch crom mu 100 phn triu Cr (TT) thnh 1000 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch digitoxin mu

Ho tan 0,1250 g digitoxin (TT) trong acid acetic bng (TT) va 100 ml. Pha long 4 ml ny thnh 100 ml vi acid acetic bng (TT). Thm 3 ml nc vo 25 ml dung dch thu c, lc u.

Dung dch ng mu 1000 phn triu Cu

Ho tan 0,393 g ng sulfat (TT) trong nc va 100 ml.

Dung dch ng mu 10 phn triu Cu

Pha long 1 th tch dung dch ng mu 1000 phn triu Cu (TT) thnh 100 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch ng mu 0,1 phn triu Cu

Pha long 1 th tch dung dch ng mu 10 phn triu Cu (TT) thnh 100 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch fluor mu 10 phn triu F

Ho tan 0,0442 g natri fluorid (TT) sy 12 gi 300 0C trong nc va 100 ml. Pha long 1 th tch dung dch thu c thnh 20 th tch vi nc ngay trc khi s dng. Bo qun dung dch c trong ng bng polyethylen.

Dung dch fluor mu 1 phn triu F

Pha long 1 th tch dung dch fluor mu 10 phn triu F (TT) thnh 10 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch formaldehyd mu 5 phn triu CH2O

Pha long 1 th tch dung dch cha 3 g formaldehyd (TT) trong 1000 ml thnh 200 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch germani mu 100 phn triu Ge

Ho tan mt lng amoni hexafluorogermanat (TT) tng ng vi 0,307 g (NH4)2GeF6 trong dung dch acid hydrofluoric 0,01% (TT) v pha long dung dch trong thu c thnh 1000 ml vi nc.

Dung dch glucose mu

Ho tan 0,1 g glucose (TT) trong dung dch acid benzoic bo ho trong nc (TT) va 100 ml. Pha long 2 ml dung dch thu c thnh 100 ml vi nc.

Dung dch glucose mu cha 20 mg glucose trong 1 ml.

Dung dch glyoxal mu 20 phn triu C2H2O2

Pha long mt lng dung dch glyoxal (TT) cha 0,200 g C2H2O2 thnh 100 ml vi ethanol tuyt i (TT). Pha long 1 th tch dung dch thu c thnh 100 th tch vi ethanol tuyt i (TT) ngay trc khi s dng.

Dung dch glyoxal mu 2 phn triu C2H2O2

Pha long 1 th tch dung dch glyoxal mu 20 phn triu C2H2O2 (TT) thnh 10 th tch vi ethanol (TT).

Dung dch hydrogen peroxyd mu 10 phn triu H2O2

Pha long 10 ml dung dch hydrogen peroxyd long (TT) thnh 300 ml vi nc. Pha long 10 ml dung dch thu c thnh 1000 ml vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch iod mu 20 phn triu I

Ho tan 0,026 g kali iodid (TT) trong nc va 100 ml. Pha long 10 ml dung dch thu c thnh 100 ml vi nc.

Dung dch iod mu 10 phn triu I

Ho tan 0,131 g kali iodid (TT) trong nc va 100 ml. Pha long 1 ml dung dch thu c thnh 100 ml vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch kali mu 2000 phn triu K

Ho tan 0,446 g kali sulfat (TT) trong nc va 100 ml.

Dung dch kali mu 600 phn triu K

Ho tan 1,144 g kali clorid (TT) sy 3 gi 100 105 0C trong nc va 1000 ml.

Dung dch kali mu 100 phn triu K

Pha long 1 th tch dung dch kali mu 2000 phn triu K (TT) thnh 20 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch kali mu 20 phn triu K

Pha long 1 th tch dung dch kali mu 100 phn triu K (TT) thnh 5 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch km mu 5 mg/ml Zn

Ho tan 3,15 g km oxyd (TT) trong 15 ml acid hydrocloric (TT) v thm nc va 500 ml.

Dung dch km mu 100 phn triu Zn

Ho tan 0,440 g km sulfat (TT) trong nc c cha 1 ml dung dch acid acetic 5 M (TT) v thm nc va 100 ml. Pha long 1 th tch dung dch thu c thnh 10 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch km mu 25 phn triu Zn

Pha long 25 ml dung dch km mu 100 phn triu Zn (TT) thnh 100 ml vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch km mu 10 phn triu Zn

Pha long 1 th tch dung dch km mu 100 phn triu Zn (TT) thnh 10 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch km mu 5 phn triu Zn

Pha long 1 th tch dung dch km mu 100 phn triu Zn (TT) thnh 20 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch lithi mu 100 phn triu Li

Ho tan 0,6109 g lithi clorid (TT) trong nc va 1000 ml.

Dung dch magnesi mu 1000 phn triu Mg

Ho tan 1,010 g magnesi sulfat (TT) trong nc va 100 ml.

Dung dch magnesi mu 100 phn triu Mg

Pha long 1 th tch dung dch magnesi mu 100 phn triu Mg (TT) thnh 10 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch magnesi mu 10 phn triu Mg

Pha long 1 th tch dung dch magnesi mu 100 phn triu Mg (TT) thnh 100 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch mangan mu 100 phn triu Mn

Ho tan 0,308 g mangan sulfat (TT) trong 500 ml dung dch acid nitric 1 M (TT) v pha long dung dch trong thu c thnh 1000 ml vi nc.

Dung dch natri mu 200 phn triu Na

Pha long 1 th tch dung dch natri clorid 0,509% (TT) thnh 10 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch natri mu 50 phn triu Na

Pha long 1 th tch dung dch natri mu 200 phn triu Na (TT) thnh 4 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch nhm mu 200 phn triu Al

Ho tan 0,352 g phn chua (TT) trong dung dch acid sulfuric 0,1 M (TT) va 100 ml.

Dung dch nhm mu 100 phn triu Al

Pha long 1 th tch dung dch nhm clorid 0,8947% (TT) thnh 10 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch nhm mu 10 phn triu Al

Pha long 1 th tch dung dch nhm nitrat 1,39% (TT) thnh 100 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch nhm mu 2 phn triu Al

Pha long 1 th tch dung dch nhm mu 200 phn triu Al (TT) thnh 100 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch nickel mu 1000 phn triu Ni

Ho tan 0,478 g nickel (II) sulfat (TT) trong nc va 100 ml.

Dung dch nickel mu 10 phn triu Ni

Pha long 1 th tch dung dch nickel mu 1000 phn triu Ni (TT) thnh 100 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch nickel mu 0,2 phn triu Ni

Pha long 1 th tch dung dch nickel mu 10 phn triu Ni (TT) thnh 50 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch nickel mu 0,1 phn triu Ni

Pha long 1 th tch dung dch nickel mu 10 phn triu Ni (TT) thnh 100 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch nitrat mu 1000 phn triu NO3

Ho tan 0,163 g kali nitrat (TT) trong nc va 100 ml.

Dung dch nitrat mu 100 phn triu NO3

Pha long 1 th tch dung dch nitrat mu 1000 phn triu NO3 (TT) thnh 10 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch nitrat mu 10 phn triu NO3

Pha long 1 th tch dung dch nitrat mu 100 phn triu NO3 (TT) thnh 10 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch nitrat mu 2 phn triu NO3

Pha long 1 th tch dung dch nitrat mu 10 phn triu NO3 (TT) thnh 5 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch nitrit mu 20 phn triu NO2

Ho tan 0,6 g natri nitrit (TT) trong nc va 100 ml v pha long 1 ml dung dch thu c thnh 200 ml vi nc.

Dung dch paladi mu 500 phn triu Pd

Ho tan 50 mg paladi (TT) trong 9 ml acid hydrocloric (TT) v thm nc va 100 ml.

Dung dch paladi mu 20 phn triu Pd

Ho tan 0,333 g paladi clorid (TT) trong 2 ml acid hydrocloric (TT) c lm m v thm hn hp ng th tch ca dung dch acid hydrocloric 2 M (TT) v nc va 1000 ml. Pha long 1 th tch dung dch thu c thnh 10 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch paladi mu 0,5 phn triu Pd

Pha long 1 th tch dung dch paladi mu 500 phn triu Pd (TT) thnh 1000 th tch vi hn hp ca 0,3 th tch acid nitric (TT) v 99,7 th tch nc.

Dung dch phosphat mu 500 phn triu PO4

Ho tan 0,0716 g kali dihydrophosphat (TT) trong nc va thnh 100 ml.

Dung dch phosphat mu 200 phn triu PO4

Pha long 10 th tch dung dch phosphat mu 500 phn triu PO4 (TT) thnh 25 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch phosphat mu 100 phn triu PO4

Pha long 1 th tch dung dch phosphat mu 500 phn triu PO4 (TT) thnh 5 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch phosphat mu 5 phn triu PO4

Pha long 1 th tch dung dch phosphat mu 500 phn triu PO4 (TT) thnh 100 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch st mu 1000 phn triu Fe

Ho tan 0,10 g st (TT) trong mt lng ti thiu dung dch ng th tch ca acid hydrocloric (TT) vi nc v thm nc va 100 ml.

Dung dch st mu 250 phn triu Fe

Pha long 1 th tch dung dch st (III) clorid hexahydrat 4,84% (TT) trong dung dch acid hydrocloric 15% (TT) thnh 40 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch st mu 200 phn triu Fe

Ho tan 0,863 g st (III) amoni sulfat (TT) trong nc c cha 25 ml dung dch acid sulfuric 1 M (TT) v thm nc va 500 ml.

Dung dch st mu 20 phn triu Fe

Pha long 1 th tch dung dch st mu 200 phn triu Fe (TT) thnh 10 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch st mu 10 phn triu Fe

Ho tan 7,022 g st (II) amoni sulfat (TT) trong nc c cha 25 ml dung dch acid sulfuric 1 M (TT) v thm nc va 1000 ml. Pha long 1 th tch dung dch thu c thnh 100 th tch vi nc.

 

 

Dung dch st mu 8 phn triu Fe

Pha long 1 th tch dung dch cha 80 mg st (TT) v 50 ml dung dch acid hydrocloric 220 g/l (TT) trong 1000 ml thnh 10 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch st mu 2 phn triu Fe

Pha long 1 th tch dung dch st mu 20 phn triu Fe (TT) thnh 100 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch st mu 1 phn triu Fe

Pha long 1 th tch dung dch st mu 20 phn triu Fe (TT) thnh 20 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch selen mu 100 phn triu Se

Ho tan 0,100 g selen (TT) trong 2 ml acid nitric (TT), bc hi n kh. Ho tan cn trong 2 ml nc v bc hi n kh, tin hnh tng t 3 ln. Ho tan cn trong dung dch acid hydrocloric 2 M (TT) va 1000 ml.

Dung dch selen mu 1 phn triu Se

Pha long 25 ml dung dch acid selenious 0,00654% (kl/tt) thnh 1000 ml vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch stronti mu 1 phn trm Sr

Thm t 1,6849 g stronti carbonat (TT) vi nc, thm cn thn acid hydrocloric (TT) cho ti khi cht rn tan hon ton v khng c bt kh, thm nc ti va 100 ml.

Dung dch sulfat mu 1000 phn triu SO4

Ho tan 0,181 g kali sulfat (TT) trong nc va 100 ml.

Dung dch sulfat mu 10 phn triu SO4

Pha long 1 th tch dung dch sulfat mu 1000 phn triu SO4 (TT) thnh 100 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch sulfat mu 1000 phn triu SO4 trong ethanol

Ho tan 0,181 g kali sulfat (TT) trong ethanol 30% (TT) va 100 ml.

Dung dch sulfat mu 10 phn triu SO4 trong ethanol

Pha long 1 th tch dung dch sulfat mu 1000 phn triu SO4 trong ethanol (TT) thnh 100 th tch vi ethanol 30% (TT) ngay trc khi s dng.

Dung dch sulfit mu 80 phn triu SO2

Ho tan 3,150 g natri sulfit khan (TT) trong nc mi ct va 100 ml. Pha long 0,5 ml thnh 100 ml vi nc mi ct.

Dung dch sulfit mu 1,5 phn triu SO2

Pha long 5 ml dung dch natri metabisulfit 0,152% (TT) thnh 100 ml vi nc. Thm 4 ml dung dch natri hydroxyd 0,1 M (C) vo 3 ml dung dich thu c v thm nc va 100 ml.

Dung dch thali mu 10 phn triu Tl

Pha long 10 ml dung dch natri thali (I) sulfat 0,01235% (TT) trong dung dch natri clorid 0,9% (TT) thnh 100 ml vi cng dung mi.

Dung dch thic mu 5 phn triu Sn

Ho tan 0,5 g thic (TT) trong hn hp ca 5 ml nc vi 25 ml acid hydrocloric (TT) v thm nc va 1000 ml. Pha long 1 th tch dung dch thu c thnh 100 th tch vi dung dch acid hydrocloric 2,5% (TT) ngay trc khi s dng.

 

Dung dch thic mu 0,1 phn triu Sn

Pha long 1 th tch dung dch thic mu 5 phn triu Sn (TT) thnh 50 th tch vi nc ngay trc khi s dng.

Dung dch titan mu 100 phn triu Ti

Ho tan 0,1 g titan (TT) trong 100 ml acid hydrocloric (TT), thm nc va 150 ml, un nng nu cn. Lm ngui ri thm nc va 1000 ml.

Dung dch vanadi mu 1 g/l V

Ho tan 0,230 g amoni vanadat (TT) trong nc va 100 ml.

Dung dch zirconi 1 g/l Zr

Ho tan 0,293 g zirconyl nitrat (TT) trong trong hn hp ca 8 th tch nc vi 2 th tch acid hydrocloric (TT) va 100 ml.