PHENOL

Phenolum

 

 

 

 

 

C6H6O P.t.l: 94,1

Phenol phai cha t 99,0 en 100,5% C6H6O.

Tnh chat

Tinh the hoac khoi ket tinh khong mau hay mau hong nhat hoac vang nhat, co mui ac trng, de chay long.

Tan trong nc, rat tan trong dicloromethan, ethanol 96% va glycerin.

nh tnh

A. Hoa tan 0,5 g che pham trong 2 ml dung dch amoniac 13,5 M (TT), phai tan hoan toan. Pha loang vi nc thanh 100 ml. Lay 2 ml dung dch nay, them 0,05 ml dung dch natri hypoclorit (3% Cl) (TT) xuat hien mau xanh va mau nay am dan.

B. Lay 1 ml dung dch S, them 10 ml nc va 0,1 ml dung dch sat (III) clorid 10,5% (TT), xuat hien mau tm va mau nay mat i khi them 5 ml propan-2-ol (TT).

C. Lay 1 ml dung dch S, them 10 ml nc va 1 ml nc brom (TT) se co tua mau vang nhat.

o trong va mau sac cua dung dch

Dung dch S: Hoa tan 1,0 g che pham trong nc va pha loang thanh 15 ml bang cung dung moi.

Dung dch S phai trong (Phu luc 9.2) va khong c co mau am hn mau mau N6 (Phu luc 9.3, phng phap 2).

Gii han acid

Them 0,05 ml dung dch da cam methyl (TT) vao 2 ml dung dch S. Dung dch phai co mau vang.

iem ong ac

Khong c di 39,5 oC (Phu luc 6.6).

Can sau khi bay hi

Khong c qua 0,05%.

Lay 5,000 g che pham lam bay hi en kho tren cach thuy va say 100 105 oC trong 1 gi.

nh lng

Hoa tan 2,000 g che pham trong nc va pha loang thanh 1000,0 ml bang cung dung moi. Chuyen 25,0 ml dung dch nay vao 1 bnh thuy tinh co nut mai. Them 50,0 ml dung dch brom 0,1 N (C) va 5 ml acid hydrocloric (TT). ay bnh va e 30 phut (thnh thoang lac), sau o e yen 15 phut na. Them 5 ml dung dch kali iodid 20% (TT), lac va chuan o bang dung dch natri thiosulfat 0,1 N (C) cho en mau vang nhat. Them 0,5 ml dung dch ho tinh bot (TT) va 10 ml cloroform (TT), tiep tuc va chuan o va lac manh.

Song song lam mau trang.

1 ml dung dch brom 0,1 N (C) tng ng vi 1,569 mg C6H6O.

Bao quan

Trong lo kn, tranh anh sang.

Loại thuốc

Sat trung, bao quan chong nhiem khuan, chong nga.