NIFEDIPIN

Nifedipinum

C17H18N2O6      P.t.l: 346,3

Nifedipin là dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat, phải chứa từ 98,0 đến 102,0% C17H18N2O6 tính theo chế phẩm đă làm khô.

Tính chất

Bột kết tinh màu vàng. Thực tế không tan trong nước, dễ tan trong aceton, hơi tan trong ethanol 96%.

Dưới ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng nhân tạo ở bước sóng nhất định, chế phẩm dễ dàng chuyển thành dẫn chất nitrosophenylpyridin. Dưới ánh sáng tử ngoại chế phẩm chuyển thành dẫn chất nitrophenylpyridin. Các dung dịch chế phẩm phải được pha ngay trước khi sử dụng trong tối hoặc dưới ánh sáng có bước sóng dài (> 420 nm) và bảo quản tránh ánh sáng thường hoặc ánh sáng tử ngoại.

Định tính

Có thể chọn một trong hai nhóm định tính sau:

Nhóm I: A

Nhóm II: B, C, D

A. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại đối chiếu của nifedipin chuẩn (ĐC).

B. Điểm chảy của chế phẩm phải từ 171 oC đến 175 oC (Phụ lục 6.7).

C. Tiến hành sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4)

Bản mỏng: Silicagel GF254.

Dung môi khai triển: Ethyl acetatcyclohexan (40 : 60).

Dung dịch thử: Ḥa tan 10 mg chế phẩm trong methanol (TT) và pha loăng thành 10 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu: Ḥa tan 10 mg nifedipin chuẩn (ĐC) trong methanol (TT) và pha loăng thành 10 ml với cùng dung môi.

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 ml mỗi dung dịch trên. Triển khai bản mỏng trong b́nh không băo ḥa dung môi đến khi dung môi đi được 15 cm. Để khô ngoài không khí. Quan sát dưới đèn tử ngoại ở bước sóng 254 nm. Vết chính trên sắc đồ của dung dịch thử phải tương tự về vị trí, màu sắc và kích thước với vết chính trên sắc đồ của dung dịch đối chiếu.

D. Trong ống nghiệm chứa 25 mg chế phẩm thêm 10 ml dung dịch hỗn hợp gồm 1,5 thể tích acid hydrocloric (TT); 3,5 thể tích nước và 5 thể tích ethanol 96% (TT). Đun nóng nhẹ để ḥa tan. Thêm 0,5 g kẽm hạt (TT), để 5 phút, thỉnh thoảng khuấy nhẹ. Lọc sang ống nghiệm thứ hai rồi thêm 5 ml dung dịch natri nitrit 1% (TT) vào dịch lọc. Để yên trong 2 phút. Thêm 2 ml dung dịch amoni sulphamat 5% (TT). Lắc mạnh rồi thêm 2 ml dung dịch naphthylethyldiamin dihydroclorid 0,5% (TT). Màu đỏ đậm xuất hiện và bền trong ít nhất 5 phút.

Tạp chất liên quan

Xác định bằng phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động: Acetonitril methanol - nước (9: 36: 55).

Dung dịch thử: Ḥa tan 0,200 g chế phẩm trong 20 ml methanol (TT) và pha loăng thành 50,0 ml bằng pha động.

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 10 mg tạp chất chuẩn A của nifedipin (ĐC) trong methanol (TT) và pha loăng thành 25 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (2): Ḥa tan 10 mg tạp chất chuẩn B của nifedipin (ĐC) trong methanol (TT) và pha loăng thành 25,0 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (3): Trộn 1,0 ml dung dịch đối chiếu (1), 1,0 ml dung dịch đối chiếu (2), và 0,1 ml dung dịch thử rồi pha loăng với pha động thành 20,0 ml. Lấy 2,0 ml dung dịch thu được thêm pha động vừa đủ 10,0 ml.

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không gỉ (15 cm x 4,6 mm) nhồi octadecylsilyl silicagel dùng cho sắc kư (5 mm).

Detector quang phổ hấp thụ tử ngoại ở bước sóng 235 nm.

Tốc độ ḍng: 1,0 ml/phút.

Thể tích tiêm: 20 ml.

Cách tiến hành: Tiêm dung dịch đối chiếu (3). Khi sắc đồ được ghi trong điều kiện trên, các chất sẽ phân giải theo thứ tự: tạp chuẩn A, tạp chuẩn B, nifedipin. Thời gian lưu của nifedipin là khoảng 15,5 phút. Phép thử chỉ có giá trị khi sắc đồ thu được với dung dịch đối chiếu (3) cho: độ phân giải giữa hai pic tương ứng với tạp A và tạp B lớn hơn 1,5; độ phân giải giữa hai pic tương ứng với tạp B và nifedipin lớn hơn 1,5; pic tương ứng với tạp A có chiều cao không dưới 20% chiều cao của thang đo. Tiêm dung dịch thử và dung dịch đối chiếu (3) và tiến hành sắc kư trong khoảng thời gian bằng hai lần thời gian lưu của nifedipin. Trên sắc đồ thu được với dung dịch thử: không được có pic nào, trừ pic chính và hai pic tương ứng với tạp A và tạp B, có diện tích lớn hơn diện tích của pic tương ứng với nifedipin trên sắc đồ thu được với dung dịch đối chiếu (3) (0,1%); diện tích của các pic tương ứng với tạp A và B không được lớn hơn các pic tương ứng trên sắc đồ thu được với dung dịch đối chiếu (3) (0,1%); tổng diện tích tạp chất liên quan không quá 0,3%. Loại bỏ các pic có diện tích dưới 10% so với diện tích của pic tương ứng với nifedipin trên sắc đồ thu được với dung dịch đối chiếu (3).  

Ghi chú:

Tạp chuẩn A: Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)pyridin-3,5-dicarboxylat

Tạp chuẩn B: Dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrosophenyl)pyridin-3,5-dicarboxylat)

 

Mất khối lượng do làm khô

Không được quá 0,5% (Phụ lục 9.6).

(1,000 g; 100 – 105 oC; 2 giờ).

Tro sulfat

Không được quá 0,1% (Phụ lục 9.9, phương pháp 2).

Dùng 1,0 g chế phẩm.

Định lượng

Ḥa tan 0,1300 g chế phẩm ḥa tan trong hỗn hợp gồm 25 ml 2-methyl-2-propanol (TT) và 25 ml acid percloric (TT). Thêm 0,1 ml dung dịch chỉ thị feroin sulfat (TT) và định lượng từ từ bằng dung dịch ceri sulfat 0,1 M (CĐ) cho đến khi mất màu hồng. Song song tiến hành với mẫu trắng.

1 ml dung dịch ceri sulfat 0,1 M (CĐ) tương đương với 17,32 mg C17H18N2O6.

Bảo quản

Tránh ánh sáng.

Loại thuốc

Điều trị cao huyết áp.

Chế phẩm

Viên nang.