VIÊN NÉN NICOTINAMID

Tabellae Nicotinamidi

 

Là viên nén chứa nicotinamid.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây:

 

Hàm lượng nicotinamid, C6H6N2O, từ 90,0 đến 110,0 % so với hàm lượng ghi trên nhăn.

 

Tính chất

Viên nén màu trắng, không mùi hay gần như không mùi.

 

Định tính

A. Chiết một lượng bột viên tương ứng với 0,1 g nicotinamid bằng cách lắc với 25 ml ethanol (TT) trong 15 phút, lọc và bốc hơi dịch lọc đến khô trên cách thủy. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của cắn thu được phải phù hợp với phổ đối chiếu của nicotinamid.

B. Phổ tử ngoại (Phụ lục 4.1) của dung dịch kết quả ở phần định lượng trong khoảng từ 230 đến 350 nm phải có một cực đại hấp thu ở 262 nm và hai vai ở 258 và 269 nm.

C. Chiết một lượng bột viên tương ứng với 50 mg nicotinamid bằng 50 ml nước  và lọc. Thêm vào 2 ml dịch lọc 2 ml dung dịch cyanogen bromid (TT) và 3 ml dung dịch anilin 2,5% (tt/tt) (TT) và lắc sẽ xuất hiện màu vàng.

 

Tạp chất liên quan

Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

Bản mỏng: Silica gel F254.

Dung môi khai triển: Cloroform - ethanol 96% - nước (48 : 45 : 10).

Dung dịch thử : Lắc một lượng bột viên có chứa 0,1 g nicotinamid với 15 ml ethanol (TT) trong 15 phút, lọc, làm bốc hơi trên cách thủy tới khô và ḥa tan cắn trong 1 ml ethanol (TT).

Dung dịch đối chiếu: Pha loăng 400 lần một thể tích dung dịch (1) với ethanol (TT).

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 ml mỗi dung dịch trên. Triển khai bản mỏng đến khi dung môi đi được khoảng 15 cm,  lấy bản mỏng ra, để khô trong không khí. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm. Bất kỳ vết phụ nào trên sắc kư đồ thu được với dung dịch thử cũng không được đậm hơn vết trong sắc kư đồ thu được với dung dịch đối chiếu  (0,25%).

 

Định lượng

Cân 20 viên, tính khối lượng trung b́nh viên, nghiền thành bột mịn. Cân một lượng bột viên tương ứng với 50 mg nicotinamid, chuyển vào b́nh định mức 100 ml, thêm 50 ml ethanol 96% (TT), lắc trong 15 phút và thêm ethanol 96% (TT) tới định mức, trộn đều, lọc, bỏ 15 ml dịch lọc đầu. Pha loăng 5 ml dịch lọc thành 100 ml với ethanol 96% (TT) và đo độ hấp thụ (Phụ lục 4.1) của dung dịch thu được  ở bước sóng 262 nm. Dùng ethanol 96% (TT)  làm mẫu trắng.Tính hàm lượng nicotiamid, C6H6N2O, theo A(1 %, 1 cm). Lấy 241 là giá trị A(1 %, 1 cm) ở bước sóng (cực đại ) 262 nm

 

Bảo quản

Đóng trong bao b́ kín, tránh ánh sáng.

 

Loại thuốc

Vitamin.

 

Hàm lượng thường dùng

25 mg, 50 mg.