THUỐC BỘT NATRI HYDROCARBONAT

Pulveres Natrii hydrocarbonas

 

Chế phẩm là thuốc bột uống có chứa natri hydrocarbonat.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc bột” (Phụ lục 1.7)

 

Hàm lượng natri hydrocarbonat, NaHCO3,  từ 98,5 đến 100,5% so với hàm lượng ghi trên nhăn, tính theo chế phẩm đă làm khô.

 

Tính chất

Bột trắng, khô rời không vón cục, vị mặn.

 

Định tính

Dung dịch S: Ḥa tan 5,0 g chế phẩm trong 90 ml nước không có carbon dioxyd (TT) và pha loăng thành 100 ml bằng cùng dung môi.

A. Lấy 5 ml dung dịch S, thêm vào 0,1 ml dung dịch phenolphtalein (TT), màu hồng nhạt xuất hiện. Đun nóng, khí bay lên và dung dịch có màu đỏ.

B. Chế phẩm cho phản ứng của carbonat và bicarbonat (Phụ lục 8.1)

C. Dung dịch S cho phản ứng của natri (Phụ lục 8.1)

 

Carbonat

pH của dung dịch S vừa mới pha không được lớn hơn 8,6 (Phụ lục 6.2)

 

Định lượng

Ḥa tan 1,500 g chế phẩm trong 50 ml nước không có carbon dioxyd (TT). Chuẩn độ bằng dung dịch acid hydrocloric 1 M (CĐ), dùng 0,2 ml dung dịch da cam methyl (TT) làm chỉ thị.

1 ml dung dịch acid hydrocloric 1 M (CĐ) tương đương với 84,0 mg NaHCO3.

 

Bảo quản

Chế phẩm đóng gói trong bao kín, bảo quản ở nhiệt độ không quá 30 oC.

 

Loại thuốc

Dung dịch làm kiềm hóa, điều ḥa cân bằng acid - kiềm.   

 

Hàm lượng thường dùng

5 g, 10 g, 20 g, 50 g,100 g.