NATRI CLORID

Natrii chloridum

NaCl P.t.l: 58,44

Natri clorid phai cha t 99,0 en 100,5% NaCl, tnh theo che pham a lam kho.

Tnh chat  

Bot ket tinh trang hoac tinh the khong mau. De tan trong nc, thc te khong tan trong ethanol.

nh tnh  

A. Che pham phai cho phan ng cua ion clorid (Phu luc 8.1).

B. Che pham phai cho phan ng cua ion natri (Phu luc 8.1).

o trong va mau sac cua dung dch  

Dung dch S: Hoa tan 20,0 g che pham trong nc khong co carbon dioxyd (TT) va pha loang thanh 100,0 ml vi cung dung moi.

Dung dch S phai trong (Phu luc 9.2) va khong mau (Phu luc 9.3, phng phap 2).

Gii han acid - kiem  

Them 0,1 ml dung dch xanh bromothymol (TT) vao 20 ml dung dch S. Dung dch phai chuyen mau khi them khong qua 0,5 ml dung dch acid hydrocloric 0,01 N (C) hoac dung dch natri hydroxyd 0,01 N (C).

Bromid  

Khong c qua 50 phan trieu.

Them vao 1,0 ml dung dch S, 4,0 ml nc, 2,0 ml dung dch o phenol (TT2) va 1,0 ml dung dch cloramin 0,01% (TT), tron eu ngay. Sau ung 2 phut, them 0,15 ml dung dch natri thiosulfat 0,1 M (TT), tron eu va pha loang thanh 10,0 ml bang nc. o o hap thu (Phu luc 4.1) cua dung dch tren bc song 590 nm, dung nc lam mau trang. o hap thu cua dung dch tren khong c ln hn o hap thu cua dung dch oi chieu c chuan b trong cung mot thi gian, cung cach tien hanh, nhng thay 1,0 ml dung dch S va 4 ml nc bang 5,0 ml dung dch kali bromid 0,0003%.

Ferocyanid  

Hoa tan 2,0 g che pham trong 6 ml nc. Them 0,5 ml hon hp gom 5 ml dung dch sat (III) amoni sulfat 1% trong dung dch acid sulfuric 0,25% va 95 ml dung dch sat (II) sulfat 1,0%. Mau xanh khong c xuat hien trong vong 10 phut.

Iodid  

Lam am 5,0 g che pham bang cach them tng giot hon hp va mi pha gom 0,15 ml dung dch natri nitrit 10% (TT), 2 ml dung dch acid sulfuric 0,5 M (TT), 25 ml dung dch ho tinh bot khong co iodid (TT) va 25 ml nc. Sau 5 phut, quan sat di anh sang ban ngay, hon hp chat th khong c co mau xanh.

Nitrit  

Them 10 ml nc vao 10 ml dung dch S. o o hap thu (Phu luc 4.1) cua dung dch bc song 354 nm. o hap thu thu c khong c ln hn 0,01.

Phosphat  

Khong c qua 25 phan trieu (Phu luc 9.4.12).

Pha loang 2,0 ml dung dch S thanh 100 ml bang nc va tien hanh th.

Sulfat  

Khong c qua 0,02% (Phu luc 9.4.14).

Pha loang 7,5 ml dung dch S thanh 30 ml bang nc va lay 15 ml dung dch nay tien hanh th.

Nhom  

Khong c qua 0,2 phan trieu (Phu luc 9.4.9).

Neu che pham c d nh dung e san xuat cac dung dch tham tach mang bung, tham tach mau hoac loc mau, th phai ap ng yeu cau phep th nay.

Dung dch th: Hoa tan 20,0 g che pham trong 100 ml nc va them 10 ml dung dch em acetat pH 6,0.

Dung dch oi chieu: Gom 2 ml dung dch nhom mau 2 phan trieu (TT), 98 ml nc va 10 ml dung dch em acetat pH 6,0 (TT).

Dung dch mau trang: Gom 10 ml dung dch em acetat pH 6,0 va 100 ml nc.

Arsen  

Khong c qua 1 phan trieu (Phu luc 9.4.2).

Dung 5 ml dung dch S va tien hanh th theo phng phap A.

Bari  

Them vao 5 ml dung dch S, 5 ml nc va 2 ml dung dch acid sulfuric 1 M (TT). Sau 2 gi, dung dch khong c uc hn hon hp gom 5 ml dung dch S va 7 ml nc.

Kim loai nang  

Khong c qua 5 phan trieu (Phu luc 9.4.8).

Lay 12 ml dung dch S va tien hanh th theo phng phap 1. Dung dung dch ch mau 1 phan trieu (TT) e chuan b mau oi chieu.

Sat   

Khong c qua 2 phan trieu (Phu luc 9.4.13).

Lay 10 ml dung dch S va tien hanh th. Dung hon hp gom 4 ml dung dch sat mau 1 phan trieu (TT) va 6 ml nc e chuan b mau oi chieu.

Magnesi va cac kim loai kiem tho   

Khong c qua 0,01% tnh theo Ca (Phu luc 9.4.16).

Dung 10,0 g che pham.

The tch cua dung dch natri edetat 0,01 M (C) a dung khong c qua 2,5 ml.

Kali  

Khong c qua 0,05%.

Neu c d nh e san xuat thuoc tiem co phan lieu, hoac cac dung dch tham tach mau, loc mau, tham tach mang bung, th che pham phai ap ng yeu cau phep th nay.

Xac nh bang phng phap quang pho phat xa nguyen t (Phu luc 4.4, Phng phap 1).

Dung dch th: Hoa tan 1,00 g che pham trong nc va pha loang thanh 100,0 ml bang cung dung moi.

Dung dch chuan: Hoa tan trong nc 1,144 g kali clorid (TT) a c say 100 105 oC trong 3 gi va pha loang thanh 1000,0 ml bang nc (dung dch cha 600 mg K/ ml). Pha loang theo yeu cau.

o cng o phat xa 766,5 nm.

Mat khoi lng do lam kho  

Khong c qua 0,5% (Phu luc 9.6).

(1,000 g; 100 105 oC; 2 gi).

Noi oc to vi khuan  

Khong c cha qua 5 đơn vị noi oc to trong 1 g che pham (Phu luc 13.2).

Neu che pham c d nh e san xuat cac dang thuoc tiem ma khong co phng phap hu hieu nao khac e loai noi oc to th phai tien hanh phep th nay.

nh lng  

Hoa tan 1,000 g che pham trong nc va pha loang thanh 100,0 ml vi cung dung moi. Them 50 ml nc, 5 ml acid nitric loang (TT), 25,0 ml dung dch bac nitrat 0,1 M (C) va 2 ml dibutylphtalat (TT) vao 10,0 ml dung dch tren. Lac va chuan o bang dung dch amoni thiocyanat 0,1 M (C), dung 2 ml dung dch sat (III) amoni sulfat 10% (TT) lam ch th va lac manh cho ti khi ket thuc phep nh lng.

1 ml dung dch bac nitrat 0,1 M (C) tng ng vi 5,844 mg NaCl.

Nhan  

Nhan can ghi ro che pham dung e san xuat cac dang thuoc tiem phan lieu hoac khong co noi oc to vi khuan, hoac dung e san xuat cac dung dch tham tach mang bung, tham tach mau hoac loc mau.