MORPHIN HYDROCLORID
Morphini hydrochloridum

 

       

 

 

         

 

         

 

 

 

 

C17H19NO3. HCl. 3H2O                                                                                    P.t.l: 375,8

 

Morphin hydroclorid là 4,5a-epoxy-17-methylmorphinan-7-en 3,6a-diol hydroclorid trihydrat, phải chứa từ 98,0 đến 102,0% C17H19NO3. HCl, tính theo chế phẩm khan.

Tính chất

Bột kết tinh trắng hoặc gần như trắng hoặc h́nh kim không màu hoặc khối vuông không màu, lên hoa ngoài không khí khô.

Tan trong nước, khó tan trong ethanol 96%, thực tế không tan trong toluen.

Định tính

Có thể chọn một trong hai nhóm định tính sau:

Nhóm I: A, E.

Nhóm II: B, C, D, E.

A. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại của morphin hydroclorid chuẩn (ĐC).

B. Ḥa tan 25,0 mg chế phẩm trong nước và pha loăng thành 25,0 ml bằng cùng dung môi (dung dịch A). Pha loăng 10,0 ml dung dịch A thành 100,0 ml bằng nước. Đo phổ hấp thụ tử ngoại (Phụ lục 4.1) trong khoảng từ 250 nm đến 350 nm. Dung dịch phải cho một cực đại hấp thụ ở 285 nm và A (1%, 1 cm) ở 285 nm khoảng từ 37 đến 43. Pha loăng 10,0 ml dung dịch A thành 100,0 ml bằng dung dịch natri hydroxyd 0,1 M (TT). Đo phổ hấp thụ tử ngoại (Phụ lục 4.1) trong khoảng từ 250 nm đến 350 nm. Dung dịch phải cho một cực đại hấp thụ ở 298 nm và A (1%, 1 cm) ở 298 nm từ 64 đến 72.

C. Thêm 0,5 ml dung dịch formaldehyd trong acid sulfuric (TT) vào khoảng 1 mg chế phẩm đă được nghiền trong đĩa sứ. Màu đỏ tía sẽ xuất hiện và biến thành màu tím.

D. Chế phẩm phải cho phản ứng của alcaloid (Phụ lục 8.1).

E. Chế phẩm phải cho phản ứng A của ion clorid (Phụ lục 8.1).

Độ trong và màu sắc của dung dịch

Dung dịch S: Ḥa tan 0,500 g chế phẩm trong nước không có carbon dioxyd (TT) và pha loăng thành 25,0 ml bằng cùng dung môi.

Dung dịch S phải trong (Phụ lục 9.2) và không được có màu đậm hơn màu mẫu V6 hoặc VN6 (Phụ lục 9.3, phương pháp 2).

Giới hạn acid - kiềm

Thêm 0,05 ml dung dịch đỏ methyl (TT) vào 10 ml dung dịch S. Dung dịch phải chuyển màu khi thêm không quá 0,2 ml dung dịch natri hydroxyd 0,02 N (CĐ) hoặc dung dịch acid hydrocloric 0,01 N (CĐ).

Góc quay cực riêng

Từ -110o đến -115o, tính theo chế phẩm khan (Phụ lục 6.4).

Xác định trên dung dịch S

Tạp chất liên quan

Xác định bằng phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động: Thêm 250 ml acetonitril (TT) và 20 ml acid acetic băng (TT) vào 1,08 g natri octansulfonat (TT) và pha loăng thành 1000 ml bằng nước.

Dung dịch thử: Ḥa tan 0,330 g chế phẩm và 0,100 g natri octansulfonat (TT) trong pha động và pha loăng thành 10,0 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu: Pha loăng 1,0 ml dung dịch thử thành 100,0 ml bằng pha động. Pha loăng 1,0 ml dung dịch này thành 10,0 ml bằng pha động.

Dung dịch phân giải: Ḥa tan 25 mg codein chuẩn (ĐC) trong 1,0 ml dung dịch thử và pha loăng thành 50,0 ml bằng pha động.

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không gỉ (25 cm x 4,6 mm) được nhồi octylsilyl silica gel (5 mm).

Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng 283 nm.

Tốc độ ḍng: 2,0 ml/phút.

Thể tích tiêm: 10 ml.

Thời gian chạy sắc kư: 4 lần thời gian lưu của morphin.

Cách tiến hành:

Kiểm tra khả năng thích hợp của hệ thống: Tiêm dung dịch phân giải, độ phân giải giữa pic tương ứng với morphin và pic tương ứng với codein (tạp chất A) ít nhất phải là 9.

Lần lượt tiêm dung dịch thử, dung dịch đối chiếu. Thời gian lưu tương đối của pic các tạp chất so với pic morphin (thời gian lưu khoảng 4 phút) như sau: tạp chất D (10R-hydroxymorphin) khoảng 0,8; tạp chất A khoảng 1,6; tạp chất C (oripavin) khoảng 2,0 và tạp chất B (pseudomorphin) khoảng 2,4.

Hệ số chuyển đổi: Để tính hàm lượng tạp chất C, nhân diện tích của pic tương ứng của tạp chất C với 0,25.

Trong sắc kư đồ của dung dịch thử: Diện tích của pic tương ứng với tạp chất B không được lớn hơn 4 lần diện tích của pic chính thu được trong sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (0,4%); Diện tích của mỗi pic tương ứng với tạp chất A, C, D không được lớn hơn 2 lần diện tích của pic chính thu được trong sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (0,2%). Diện tích bất kỳ pic phụ nào khác trong sắc kư đồ của dung dịch thử không được lớn hơn 2 lần diện tích của pic chính thu được trong sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (0,2%). Tổng diện tích của tất cả các pic phụ ngoài pic chính trong sắc kư đồ của dung dịch thử không được lớn hơn 10 lần diện tích của pic chính thu được trong sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (1,0%). Bỏ qua các pic có diện tích nhỏ hơn hơn 0,5 lần so với diện tích của pic chính thu được trong sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (0,05%).

Nước

Từ 12,5 đến 15,5% (Phụ lục 10.3).

Dùng 0,100 g chế phẩm.

Tro sulfat

Không được quá 0,1% (Phụ lục 9.9, phương pháp 2).

Dùng 1,0 g chế phẩm.

Định lượng

Ḥa tan 0,300 g chế phẩm trong hỗn hợp gồm 5 ml dung dịch acid hydroclorid 0,01 M (TT) và 30 ml ethanol 96% (TT). Tiến hành phương pháp chuẩn độ đo điện thế (Phụ lục 10.2), dùng dung dịch natri hydroxyd 0,1 M (CĐ). Đọc thể tích giữa hai điểm uốn của đường chuẩn độ.

1 ml dung dịch natri hydroxyd 0,1 M (CĐ) tương đương với 32,18 mg C17H20ClNO3.

Bảo quản

Bảo quản trong lọ kín, tránh ánh sáng, thuốc gây nghiện.

Loại thuốc

Thuốc giảm đau gây nghiện.

Chế phẩm