THUỐC TIÊM MORPHIN HYDROCLORID

Injectio Morphini hydrochloridi

 

Là dung dịch vô khuẩn của morphin hydroclorid trong nước để pha thuốc tiêm.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “ Thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền”( Phụ lục 1.19) và các yêu cầu sau đây:

 

Hàm lượng morphin hydroclorid, C17H19NO3.HCl.3H2O từ  92,5% đến 107,5% so với hàm lượng ghi trên nhăn.

 

Tính chất

Dung dịch trong, không màu.

Định tính

A. Trong phần định lượng, thời gian lưu của pic chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải tương ứng với thời gian lưu của pic morphin hydroclorid trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu.

B. Bay hơi đến khô một thể tích chế phẩm tương đương với 5 mg morphin hydroclorid trên cách thủy. Ḥa tan cắn bằng 5 ml nước, thêm một giọt dung dịch sắt (III) clorid 5% (TT), phải xuất hiện ngay màu chàm.

C. Dung dịch chế phẩm phải cho các phản ứng của clorid (Phụ lục 8.1).

pH

2,5 đến 6,5 (Phụ lục 6.2).

Định lượng

Phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động: Dung dịch dioctyl natri sulfosucinat 0,22% và natri acetat 0,14%  trong methanol 60% (TT),  điều chỉnh đến pH 5,5 bằng acid acetic băng (TT). Lọc qua màng lọc 0,45 mm.

Dung dịch chuẩn): Cân chính xác khoảng 30 mg morphin hydroclorid chuẩn đối chiếu vào b́nh định mức 100 ml, thêm 20 ml dung dịch dikali hydrophosphat 0,3 M, pha loăng với nước tới định mức. Lắc kỹ để ḥa tan. Lọc qua màng lọc 0,45 mm.

Dung dịch thử Lấy chính xác một thể tích chế phẩm tương đương với 30 mg morphin hydroclorid vào b́nh định mức 100 ml, thêm 20 ml dung dịch dikali hydrophosphat 0,3 M, pha loăng với nước tới định mức. Lắc kỹ để ḥa tan. Lọc qua màng lọc 0,45 mm.

Dung dịch phân giải: Dung dịch có chứa morphin hydroclorid chuẩn 0,03% và codein phosphat chuẩn 0,04% trong pha động. Lọc qua màng lọc 0,45 mm.

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không rỉ (25 cm x 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh C (5mm) (cột Nucleosil C18 là thích hợp).

Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng 285 nm.

Tốc độ ḍng: 2 ml/phút.

Thể tích tiêm: 20 µl.

Cách tiến hành:

Kiểm tra khả năng thích hợp của hệ thống sắc kư: Tiến hành sắc kư với dung dịch phân giải, thử nghiệm chỉ có giá trị khi hệ số phân giải giữa hai pic morphin và codein trên sắc kư đồ của dung dịch phân giải không nhỏ hơn 2,0.

Tiến hành sắc kư với dung dịch chuẩn và dung dịch thử, tính hàm lượng của morphin hydroclorid, C17H19NO3.HCl.3H2O,  trong chế phẩm dựa vào diện tích pic trên sắc kư đồ của dung dịch chuẩn, dung dịch thử và hàm lượng C17H19NO3.HCl.3H2O trong morphin hydroclorid chuẩn.

Bảo quản

Thuốc gây nghiện. Bảo quản trong bao b́ kín, tránh ánh sáng.

Loại thuốc

Giảm đau do ung thư, phẩu thuật, chấn thương.

Hàm lượng thường dùng

2 mg/ml, 4 mg/ml, 10 mg/ml.