METOCLOPRAMID

Metoclopramidum

C14H22ClN3O2                          P.t.l: 299,8

Metoclopramid là 4-amino-5-cloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid, phải chứa từ 99,0 đến 101% C14H22ClN3O2 tính theo chế phẩm đă làm khô.

Tính chất

Bột mịn, đa h́nh, màu trắng hoặc gần như trắng.

Thực tế không tan trong nước, hơi tan trong dicloromethan, hơi tan đến khó tan trong ethanol 96%.

Định tính

Có thể chọn một trong hai nhóm định tính sau:

Nhóm I: A, B

Nhóm II: B, C

A. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại đối chiếu của metoclopramid chuẩn (ĐC).

B. Điểm chảy của chế phẩm phải từ 145 oC đến 149 oC (Phụ lục 6.7).

C. Tiến hành sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4): Vết chính trên sắc đồ của dung dịch thử (1) ở phần Tạp chất liên quan phải giống về vị trí, kích thước và màu sắc với vết chính trên sắc đồ của dung dịch đối chiếu (1).

Độ trong và màu sắc của dung dịch

Ḥa tan 2,5 g chế phẩm trong 25 ml dung dịch acid hydrocloric 1 M (TT). Dung dịch phải trong (Phụ lục 9.1) và màu không đậm hơn màu mẫu V6 (Phụ lục 9.3, phương pháp 2).

Tạp chất liên quan

A. Xác định bằng phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

Bản mỏng: Silica gel GF254 (TT).

Dung môi khai triển: Amoniac đậm đặc  – dioxan – methanol – dicloromethan (2 : 10 : 14 : 90).

Dung dịch thử (1): Ḥa tan 40 mg chế phẩm trong methanol (TT) và pha loăng thành 10 ml với cùng dung môi.

Dung dịch thử (2): Ḥa tan 0,160 g chế phẩm trong methanol (TT) và pha loăng thành 10 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 20 mg metoclopramid chuẩn và 10 mg sulpirid chuẩn trong methanol (TT) và pha loăng thành 5 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (2): Ḥa tan 20 mg N,N-diethylethan-1,2-diamin (TT) trong methanol (TT) và pha loăng thành 50 ml với cùng dung môi. Pha loăng 2 ml dung dịch thu được thành 25 ml bằng methanol (TT).

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 ml mỗi dung dịch trên. Triển khai bản mỏng đến khi dung môi đi được 12 cm. Để khô ngoài không khí. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm (phép thử định tính C). Phun dung dịch dimethylaminobenzaldehyd (TT1). Để khô ngoài không khí. Bất cứ vết phụ nào trên sắc đồ của dung dịch thử (2) đều không được đậm màu hơn vết chính trên sắc đồ của dung dịch đối chiếu (2) (0,2%). Phép thử chỉ có giá trị khi sắc đồ của dung dịch đối chiếu (1) cho hai vết tách rơ ràng.

B. Xác định bằng phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động: Ḥa tan 6,8 g kali dihydrophosphat (TT) trong 700 ml nước. Thêm 0,2 ml N, N-dimethyloctylamin (TT) và điều chỉnh pH về 4,0 bằng dung dịch acid phosphoric loăng (TT), pha loăng với nước thành 1000 ml, thêm 250 ml acetonitril (TT) và trộn đều.

Dung dịch thử: Ḥa tan 10,0 mg chế phẩm trong pha động và pha loăng thành 10,0 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (1): Pha loăng 0,2 ml dung dịch thử thành 100,0 ml bằng pha động.

Dung dịch đối chiếu (2): Ḥa tan 10,0 mg tạp chất chuẩn A của metoclopramid (ĐC) trong pha động và pha loăng thành 100,0 ml với cùng dung môi. Trộn 1,0 ml dung dịch thu được với 0,1 ml dung dịch thử và pha loăng với pha động thành 10,0 ml.

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không gỉ (25 cm x 4,6 mm) nhồi octylsilyl silica gel dùng cho sắc kư (5 mm).

Detector quang phổ hấp thụ tử ngoại ở bước sóng 240 nm.

Tốc độ ḍng: 1,5 ml/phút.

Thể tích tiêm: 10 ml.

Cách tiến hành: Tiêm dung dịch đối chiếu (2). Điều chỉnh độ nhạy của hệ thống sao cho chiều cao của các pic chính trên sắc đồ của dung dịch đối chiếu (2) bằng ít nhất 50% chiều cao của thang đo. Phép thử chỉ có giá trị khi trên sắc đồ của dung dịch đối chiếu (2) độ phân giải giữa hai pic chính ít nhất là 2,0. Tiêm dung dịch đối chiếu (1) và dung dịch thử. Ghi sắc đồ của dung dịch thử trong khoảng thời gian bằng 8 lần thời gian lưu của metoclopramid. Trên sắc đồ của dung dịch thử: diện tích của bất cứ pic phụ nào ngoài pic chính đều không được lớn hơn diện tích của pic chính trên sắc đồ của dung dịch đối chiếu (1) (0,2%) và tổng diện tích của các pic phụ đó không được lớn hơn 3 lần diện tích của pic chính trên sắc đồ của dung dịch đối chiếu (1) (0,6%). Bỏ qua các pic với diện tích nhỏ hơn 0,1 lần diện tích của pic chính trên sắc đồ của dung dịch đối chiếu (1).

Ghi chú:

Tạp chất A: 4-(acetylamino)-5-cloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamid.

Kim loại nặng

Không được quá 20 phần triệu (Phụ lục 9.4.8).

Lấy 1,0 g chế phẩm tiến hành theo phương pháp 3. Dùng 2 ml dung dịch ch́ mẫu 10 phần triệu  (TT) để chuẩn bị mẫu đối chiếu.

Mất khối lượng do làm khô

Không được quá 1,0% (phụ lục 9.6).

(1,000 g; 100 - 105 oC).

Tro sulfat

Không được quá 0,1% (Phụ lục 9.9, phương pháp 2).

Dùng 1,0 g chế phẩm.

Định lượng

Ḥa tan 0,250 g chế phẩm trong 50 ml acid acetic khan (TT), thêm 5 ml anhydrid acetic (TT). Định lượng bằng dung dịch acid percloric 0,1 M (CĐ). Xác định điểm tương đương bằng phương pháp chuẩn độ đo điện thế (Phụ lục 10.2).

1 ml dung dịch acid percloric 0,1 M (CĐ) tương đương với 29,98 mg C14H22ClN3O2.

Bảo quản

Đựng trong đồ đựng kín.

Loại thuốc

Pḥng và chống nôn.