METHYLPREDNISOLON

Methylprednisolonum

 

 

C22H30O5                                                                                                              P.t.l: 374,5

Methylprednisolon là 11b,17,21-trihydroxy-6a-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion, phải chứa từ 97,0% đến 103,0% C22H30O5, tính theo chế phẩm đă làm khô.

Tính chất

Bột kết tinh đa h́nh trắng hoặc gần như trắng. Thực tế không tan trong nước, hơi tan trong ethanol 96%, ít tan trong aceton và dicloromethan.

Định tính

Có thể chọn một trong hai nhóm định tính sau:

Nhóm I: A, B.

Nhóm II: C, D.

A. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại của methylprednisolon chuẩn (ĐC). Nếu hai phổ không phù hợp th́ hoà tan riêng biệt chế phẩm và chất chuẩn trong một lượng nhỏ nhất aceton (TT), bốc hơi trên cách thủy đến khô và lấy các cắn ghi phổ mới.

B. Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

Bản mỏng: Silica gel F254 (TT).

Dung môi khai triển:

Dung môi I: Dicloromethan - ether - methanol - nước (77 : 15 : 8 : 1,2).

Dung môi II: Ether - toluen - butanol đă băo hoà nước (80 : 15 : 5).

Dung môi pha  mẫu: Dicloromethan - methanol (9 : 1).

Dung dịch thử: Hoà tan 10 mg chế phẩm trong dung môi pha mẫu và pha loăng thành 10 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (1): Hoà tan 20 mg methylprednisolon chuẩn (ĐC) trong dung môi pha mẫu và pha loăng thành 20 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (2): Hoà tan 10 mg hydrocortison chuẩn (ĐC) trong dung dịch đối chiếu (1) và thêm dung dịch đối chiếu (1) vừa đủ 10 ml.

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 ml mỗi dung dịch trên. Triển khai sắc kư lần lượt trong dung môi I, dung môi II đến khi mỗi dung môi đi được 15 cm. Sau khi để khô bản mỏng ngoài không khí, quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm. Vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải phù hợp với vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (1) về vị trí và kích thước. Phun lên bản mỏng dung dịch acid sulfuric trong ethanol (TT), sấy ở nhiệt độ 120 °C trong 10 phút hoặc đến khi hiện vết. Để nguội, quan sát dưới ánh sáng ban ngày và dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 365 nm. Vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải phù hợp về màu dưới ánh sáng ban ngày và huỳnh quang dưới ánh sáng tử  ngoại, vị trí và kích thước với vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (1). Phép thử chỉ có giá trị khi sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2) cho 2 vết tách rơ rệt.

C. Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

Bản mỏng: Silica gel F254 (TT).

Dung môi khai triển: Ether - toluen - butanol đă băo hoà nước (85 : 10 : 5).

Dung dịch thử (1): Ḥa tan 25 mg chế phẩm trong methanol (TT) và pha loăng thành 5 ml với cùng dung môi (dung dịch A). Pha loăng 2 ml dung dịch này thành 10 ml bằng dicloromethan (TT).

Dung dịch thử (2): Lấy 0,4 ml dung dịch A vào một ống nghiệm dài 100 mm, đường kính

20 mm có nút mài hoặc có nắp bằng polytetrafluoroethylen. Bốc hơi dung môi bằng cách đun nóng nhẹ dưới một luồng khí nitơ. Thêm 2 ml dung dịch acid acetic băng 15% (tt/tt) và 50 mg natri bismuthat (TT). Đậy nắp ống nghiệm và lắc hỗn dịch trong 1 giờ (tránh ánh sáng). Thêm tiếp 2 ml dung dịch acid acetic băng 15% (tt/tt) và lọc vào một b́nh gạn dung tích 50 ml, rửa phễu lọc 2 lần, mỗi lần 5 ml nước. Lắc dịch lọc với 10 ml dicloromethan (TT). Rửa lớp dicloromethan với 5 ml dung dịch natri hydroxyd 1 M (TT), sau đó bằng nước 2 lần, mỗi lần với 5 ml. Loại nước bằng natri sulfat khan (TT).

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 25 mg methylprednisolon chuẩn (ĐC)  trong methanol (TT) và thêm methanol (TT) vừa đủ 5 ml (dung dịch B). Pha loăng 2 ml dung dịch này thành 10 ml bằng dicloromethan (TT).

Dung dịch đối chiếu (2): Tiến hành như với dung dịch thử (2) nhưng thay 0,4 ml dung dịch A bằng 0,4 ml dung dịch B.

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 ml dung dịch thử (1), dung dịch đối chiếu (1); 10 ml dung dịch thử (2), dung dịch đối chiếu (2). Triển khai sắc kư đến khi dung môi đi được 15 cm, để khô bản mỏng ngoài không khí. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm. Các vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử (1) và (2) phải phù hợp về vị trí và kích thước với các vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (1) và (2) tương ứng. Phun lên bản mỏng dung dịch acid sulfuric trong ethanol (TT), sấy ở nhiệt độ 120 °C trong 15 phút. Để nguội, quan sát dưới ánh sáng ban ngày và dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 365 nm. Các vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử (1) và (2) phải phù hợp về màu dưới ánh sáng ban ngày và huỳnh quang dưới ánh sáng tử ngoại ở 365 nm, vị trí và kích thước với các vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (1) và (2) tương ứng. Các vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử (2) và dung dịch đối chiếu (2) có giá trị Rf cao hơn hẳn giá trị Rf của các vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử (1) và dung dịch đối chiếu (1).

D. Thêm khoảng 2 mg chế phẩm vào 2 ml acid sulfuric (TT) và lắc để hoà tan. Quan sát trong 5 phút, xuất hiện màu đỏ đậm. Khi quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 365 nm có huỳnh quang màu đỏ nâu. Đổ dung dịch thu được vào 10 ml nước và lắc đều, màu nhạt dần và có huỳnh quang màu vàng chanh dưới ánh sáng tử ngoại 365 nm.

Góc quay cực riêng

Từ +79,0° đến +86,0°, tính theo chế phẩm đă làm khô (Phụ lục 6.4).

Hoà tan 0,250 g chế phẩm trong dioxan (TT) và pha loăng thành 25,0 ml với cùng dung môi.

Tạp chất liên quan

Phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động:

Pha động A: Lấy 250 ml acetonitril (TT) vào một b́nh định mức 1000 ml, thêm 700 ml nước, trộn đều và để yên đến khi dung dịch cân bằng và thêm nước đến vạch, trộn đều.

Pha động B: Acetonitril (TT).

Dung dịch thử: Ḥa tan 25,0 mg chế phẩm trong hỗn hợp đồng thể tích acetonitril - methanol và pha loăng thành 10,0 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu: Pha loăng 1,0 ml dung dịch thử thành 100,0 ml bằng pha động A.

Dung dịch phân giải: Ḥa tan 2 mg methylprednisolon chuẩn (ĐC) và 2 mg betamethason chuẩn (ĐC) trong pha động A và pha loăng thành 100,0 ml với cùng dung môi.

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không gỉ (25 cm ´ 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh C (5 µm).

Nhiệt độ cột: 45 °C.

Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng 254 nm.

Tốc độ ḍng: 2,5 ml/phút.

Thể tích tiêm: 20 ml.

Cách tiến hành:

Tiến hành chạy sắc kư theo chương tŕnh dung môi như sau:

 

Thời gian

(Phút)

Pha động A

(% tt/tt)

Pha động B

(% tt/tt)

Tiến hành

0

100

0

Đẳng ḍng

15

100

0

Bắt đầu gradient tuyến tính

40

0

100

Kết thúc sắc kư, quay về 100% pha động A

41

100

0

Bắt đầu cân bằng với pha động A

46 = 0

100

0

Kết thúc cân bằng, bắt đầu quá tŕnh chạy sắc kư tiếp theo

 

Cân bằng cột bằng pha động B ít nhất trong 30 phút, sau đó với pha động A trong 5 phút. Với các lần chạy sắc kư tiếp theo, cân bằng như mô tả trong bảng từ phút 40 đến phút 46. Điều chỉnh độ nhạy của hệ thống sao cho chiều cao của pic chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu bằng ít nhất 50% của thang đo.

Tiêm dung dịch phân giải. Với các điều kiện sắc kư như trên, thời gian lưu của methylprednisolon vào khoảng 11,5 phút và của betamethason vào khoảng 12,5 phút. Phép thử chỉ có giá trị khi độ phân giải giữa các pic tương ứng với methylprednisolon và betamethason ít nhất bằng 1,5. Điều chỉnh nồng độ acetonitril trong pha động A nếu cần.

Tiêm lần lượt hỗn hợp đồng thể tích acetonitril - methanol làm mẫu trắng, dung dịch đối chiếu và dung dịch thử. Trên sắc kư đồ của dung dịch thử: bất kỳ pic phụ nào ngoài pic chính không được có diện tích lớn hơn 0,5 lần diện tích của pic chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (0,5%); tổng diện tích của các pic, trừ pic chính, không được lớn hơn hai lần diện tích của pic chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2%). Bỏ qua các pic của mẫu trắng và các pic có diện tích pic nhỏ hơn 0,05 lần diện tích của pic chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu.

Mất khối lượng do làm khô

Không được quá 1,0% (Phụ lục 9.6).

(0,500 g; 100 – 105 °C).

Định lượng

Ḥa tan 0,100 g chế phẩm trong ethanol 96% (TT) và thêm ethanol 96% (TT) thành 100,0 ml. Pha loăng 2,0 ml dung dịch thu được thành 100,0 ml bằng ethanol 96% (TT). Đo độ hấp thụ của dung dịch thu được (Phụ lục 4.1) ở bước sóng cực đại 243 nm, dùng mẫu trắng là ethanol 96% (TT).

Tính hàm lượng C22H30O5 theo A (1%, 1 cm), lấy 395 là giá trị A (1%, 1 cm) ở bước sóng 243 nm.

Bảo quản

Tránh ánh sáng.

Loại thuốc

Corticosteroid.

Chế phẩm

Thuốc tiêm.