VIÊN NÉN METHIONIN

Tabellae Methionini

 

Là viên nén chứa DL-methionin.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây:

 

Hàm lượng methionin, C5H11NO2S, từ 90,0 đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhăn.

 

Tính chất

Viên màu trắng ngà hoặc hơi ngà vàng, mùi đặc biệt.

 

Định tính

A. Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

Bản mỏng: Silicagel G.

Dung môi khai triển: Acid acetic băng (TT) - nước - butanol (TT) (20 : 20 : 60).

Dung dịch thử: Lấy một lượng bột viên tương ứng với khoảng 20 mg dl-methionin, thêm 50 ml nước. Lắc kỹ để ḥa tan. Lọc.

Dung dịch đối chiếu: Ḥa tan 20 mg dl-methionin đối chiếu trong nước vừa đủ 50 ml.

Các tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 ml các dung dịch trên. triển khai sắc kư đến khi dung môi đi được khoảng 10 cm, lấy bản mỏng ra, để khô ở nhiệt độ pḥng. Phun dung dịch ninhydrin 1%  trong ethanol (TT). Sấy bản mỏng ở 110 oC đến khi xuất hiện vết.

Vết chính trên sắc kư‎ đồ thu được của dung dịch thử phải có vị trí và màu sắc tương ứng với vết chính trên sắc kư‎ đồ thu được của dung dịch đối chiếu.

B. Ḥa tan một lượng bột viên tương ứng với 0,1 g DL-methionin và 0,1 g glycin trong 4,5 ml dung dịch natri hydroxyd loăng (TT), lọc.Thêm vào dịch lọc 1 ml dung dịch natri nitroprusiat 2,5% (TT) mới pha rồi đun ở 40 oC trong 10 phút. Làm lạnh bằng nước đá rồi thêm 2 ml hỗn hợp acid phosphoric (TT) - acid hydrocloric (TT) (1 : 9), lắc, hỗn hợp chuyển thành màu đỏ thẫm.

 

Định lượng

Cân 20 viên, tính khối lượng trung b́nh viên và nghiền thành bột mịn. Cân một lượng bột viên tương ứng với khoảng 0,5 g DL-methionin cho vào b́nh định mức 100 ml. Thêm khoảng 75 ml nước, lắc, để yên 30 phút, thỉnh thoảng lắc nhẹ, thêm nước  tới định mức. Lọc qua giấy lọc khô và hứng dịch lọc vào b́nh khô. Bỏ 20 ml dịch lọc đầu. Lấy chính xác 25 ml dịch lọc cho vào b́nh nón nút mài và thêm 1,25 g dikali hydrophosphat (TT), 0,5 g kali dihydrophosphat (TT), 1 g kali iodid (TT) và lắc cho tan hoàn toàn. Thêm chính xác 25 ml dung dịch iod 0,1 N (CĐ), đậy nút b́nh, lắc mạnh và để yên 30 phút tránh ánh sáng. Chuẩn độ iod thừa bằng dung dịch natri thiosulfat 0,1 N (CĐ) với chỉ thị là dung dịch hồ tinh bột (TT).

Song song tiến hành một mẫu trắng trong cùng điều kiện.

1 ml dung dịch iod 0,1 N (CĐ) tương đương với 7,461 mg C5H11NO2S.

 

Bảo quản

Trong bao b́ kín, tránh ánh sáng.

 

Loại thuốc

Thuốc trị ngộ độc paracetamol.

 

Hàm lượng thường dùng

250 mg.